75
ekim
2013
Mehmet Şeker
Fotoğraflar:
Mehmet Şeker
Kitabede Çıldıroğullarından II. İshak
Paşa tarafından yapıldığı belirtilen bu
eser, 1685’te inşa edilmiş. Son şeklinin ve-
rildiği tarih ise 1784.
Osmanlı mimarisinin Anadolu’da gü-
nümüze ulaşabilen tek saray. Osmanlı,
Selçuklu ve Fars mimarisinin özellikleri-
ne sahip. 7600 metrekarelik alan üzerinde
yükselen muhteşem eserde 360 oda bulu-
nuyor.
Taş ve medeniyet arasındaki ilişkiyi net
bir şekilde görüyoruz. Üzerine yakın za-
man önce monte edilen camekân dolayı-
sıyla “İshak Paşa Serası” benzetmesini hak
eder bir görüntü çıkıyor karşımıza. Bu
benzetme arkadaşım Mustafa Cambaz’a
ait.
***
Sarayın biraz ilerisinde Hani Baba ola-
rak anılan Ahmedi Hani’nin türbesi bu-
lunuyor. “Mem u Zin” yazarı Ahmedi
Hani’nin Doğu Bayazıt medreselerin-
de müderrislik ve İshak Paşa Sarayı’nda
kâtiplik yaptığı biliniyor. Ziyaretçisi çok.
Saraya gelenler, türbeye uğramadan dön-
müyor. Sünnet çocukları, gelinler damat-
lar, görümceler, eltiler, bacanaklar, kayın-
peder ve kayınvalideler...
Çoğunluk kum, deniz, güneş tatilini
tercih ederken, aksi istikamete yönelerek
takdirimi kazanan kültür turlarının kıy-
metli yolcuları... Hepsi fotoğraf çekiyor.
Bizim de başımız kel sayılmaz. Işık azal-
mış olsa da sarayın ihtişamı uzaktan ya-
kından belli oluyor.
***
Ertesi gün Iğdır üzerinden Kars’a yö-
neldik. Evvelce Kars’ın ilçesi olan Iğdır, o
bölgede Akdeniz iklimine sahip yeşillikler
içinde şirin bir şehir.
Merkezdeki bol gölgeli ve salıncak-
lı parklardan birinde mola verdik. Genç
garson Mehmet Ali’yi nezaketi ve işin-
deki ustalığından ötürü bu gezimizin en
efendi garsonu seçtik.
Yol boyunca Ağrı Dağı bizi takip etti.
Iğdır’ın orta yerinde büyük bir cami yapıl-
mış. Üçer şerefeli üç minaresi tamamlan-
mış, dördüncüsü bitmek üzere.
Bir marketin önünde, K. Atatürk imzalı
buzdolabı duruyordu. Üstelik kilitli. Buz-
dolabı nasıl kilitlenir, merak edenler için
kısa bir izahat gerek. Galiba, içinden zin-
cir geçen bir hortum, asma kilit ile tuttu-
rulmuş. Çok merak ederseniz, içeri girip
sorabilirsiniz. Derin dondurucu kısmı ise
kilitsiz. Daha fazla merak sahibi olanlar,
kilitsiz kısmı açıp bakabilir. Biz o kadar
ileri gitmedik, fotoğraflamakla yetindik.
***
Gittim Kars’a, aldım bir arsa, oradan
geldim değirmene...” diye bir tekerleme
vardır. Kars’a geldik fakat arsa peşine düş-
medik doğrusu.
Sokaklarında dolaştık, eserlerini gezdik.
Harakani Türbesi
Manuçehr Camii (Ani Ulu Camii)
Katedral (Fethiye Camii)
Havariler Kilisesi (Kümbet Camii)
Kars Kalesi
ÇOĞUNLUK KUM, DENİZ, GÜNEŞ
TATİLİNİ TERCİH EDERKEN, AKSİ
İSTİKAMETE YÖNELEREK TAK-
DİRİMİ KAZANAN KÜLTÜR TUR-
LARININ KIYMETLİ YOLCULARI...
HEPSİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR. Bİ-
ZİM DE BAŞIMIZ KEL SAYILMAZ.
IŞIK AZALMIŞ OLSA DA SARAYIN
İHTİŞAMI UZAKTAN YAKINDAN
BELLİ OLUYOR.