74
ekim
2013
Seyahat
haber
ajanda
İstanbul’dan çıktık yo-
la, selâm verdik sağa sola...
Derken Amasya, Niksar,
Erzincan, Erzurum üzerin-
den ilerledik. Ağrı’ya geldik
ki hava kapalı. Hem de na-
sıl kapalı!? Ağrı Dağı gö-
rünmüyor, o derece...
Ağrı’ya gelip dağı göre-
memek, herkese nasip ol-
maz. Doğubeyazıt’a geçer-
ken rüzgâr esti, güneş çıktı,
hava açıldı. Ülkemizin en
büyük dağı yüzünü göster-
di.
İlk intiba, asalet ve hey-
bet... Çantalarımızı otele
bırakıp hemen İshak Paşa
Sarayı’na yöneldik. Doğu-
beyazıt’a 5 kilometre mesa-
fede bulunan saray, bölge-
ye hâkim bir tepe üzerinde
kurulmuş. Yol parke taşla
döşeli.
İSTANBUL’DAN ÇIKTIK
YOLA, SELÂM VERDİK
SAĞA SOLA... DERKEN
AMASYA, NİKSAR, ERZİN-
CAN, ERZURUM ÜZERİN-
DEN İLERLEDİK. AĞRI’YA
GELDİK Kİ HAVA KAPALI.
HEM DE NASIL KAPALI!?
AĞRI DAĞI GÖRÜNMÜ-
YOR, O DERECE...
AĞRI’YA GELİP DAĞI
GÖREMEMEK, HER-
KESE NASİP OLMAZ.
DOĞUBEYAZIT’A GEÇER-
KEN RÜZGÂR ESTİ, GÜ-
NEŞ ÇIKTI, HAVA AÇILDI.
ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK
DAĞI YÜZÜNÜ GÖSTERDİ.
İLK İNTİBA, ASALET
VE HEYBET... ÇANTA-
LARIMIZI OTELE BIRA-
KIP HEMEN İSHAK PAŞA
SARAYI’NA YÖNELDİK.
DOĞUBEYAZIT’A 5 KİLO-
METRE MESAFEDE BU-
LUNAN SARAY, BÖLGEYE
HÂKİM BİR TEPE ÜZE-
RİNDE KURULMUŞ. YOL
PARKE TAŞLA DÖŞELİ.
***
KAYITLARDA TÜRK-
LERİN ANİ’YE İLK
HÂKİMİYETLERİ, MİLAT-
TAN ÖNCE 626 YILINDA
İSKİTLER İLE BAŞLIYOR.
MÜSLÜMANLARIN İLK
GELİŞİ İSE MİLADİ 646
YILINDA HZ. ÖMER DEV-
RİNDE. O GÜN BUGÜN-
DÜR HÂKİMİYETİMİZ AL-
TINDA. KISA DÖNEMLER
İTİBARİYLE ELDEN ÇIK-
MIŞSA DA ANİ’DEN TA-
RİH BOYUNCA AYRILMA-
MIŞIZ. SON DÖNEMDE
ANİ’DEN ÂNİDEN AYRIL-
MAMIZI BEKLEYENLERİN
İŞİ ZOR. ÇOK ZOR... MEC-
BUREN KIYAMETE KA-
DAR BEKLEMEYE DEVAM
EDECEKLER.
Burası
sekizaybeyaz,
ikiayayaz,
Bulabilirsenkalanıdayaz!
İshak Paşa Sarayı...
Y
OLCULUĞUMUZ
devam ediyor arkadaşlar.
Çıkan kısmın özetini verme gereği duymu-
yorum. Önceki sayıda hepsi mevcut nasıl-
sa. Yinedebir cümle ile istimaket belirtmek-
te yarar var.