62
ekim
2013
Strateji
haber
ajanda
Enteresan
olan, olası
bir eylemingerçekleşe-
ceği ile ilgili okadar çok
malumatverildi ki, sanki
Esed’e “Müsaitseniz, ge-
rekli önlemleri aldınızsa,
sizi vurmayageleceğiz”
der gibi bir ortamoluştu.
ZiraEsed rejimi, kimya-
sal silahların izininsü-
rülmesini zorlaştırmak
amacıylakimyasal silah
programını teslimettiği
“450
Birliği” vasıtasıyla
zehirli gazvecephane
stoklarını ülkedeki 50
farklı noktaya taşıyor.
***
Bununyanısıra
Tu-
nus İçişleri Bakanı’nın,
Selefilerekatılanva-
tandaşlarınaKatarve
Suud’unkişi başı 3bin
dolar paraödediği ha-
berlerinindegündemde
yer aldığını hatırlatmak-
tayararvar.
***
Rusya,
İran’ınSuriye’yi
kırmızıçizgisi” olarak
ilanetmesininardından
İran’ayöneliksaldırıyı
bir dünyasavaşı ne-
deni” olaraknitelendir-
meyebaşladı. İran ise
Suriye’yi kaybettiği anda
Hizbullahvediğer grup-
larlabirlikteLübnanve
Irak’ı dakaybedeceğinin
farkında. Bukayıplar
sonrası İran’ayönelikbir
askerî operasyondaha
dakolaylaşacak. Bundan
dolayı Suriye’yeyönelik
askerî birmüdahaleyi
kendisineaçılmışbir
savaş ilanı olarakkabul
ediyor.
Tencere dibin kara,
seninki
benden kara
Aslında burada amaç,
içinde sadece efendi ve kölelerin olduğu tek bir dünya devleti
kurabilmek... Oysa İsrail Devleti’nin bölgedeki gücü, en çok da Müslüman devletler ara-
sında bir entegrasyon sağlanamamasından kaynaklanıyor. Elini “kana bulamayan” İsrail,
Müslümanı Müslümana kırdırarak şimdilik atom bombasına gerek duymadan Armageddon
sürecini işletiyor. Olası büyük bir Suriye savaşı ile istenen şeyse Suriye’yi ortadan kaldırıp
Eisenhower Doktrini doğrultusunda yeni bir Ortadoğu düzenini -demografik yahut jeopolitik
olarak ne idüğü belirsiz- İsrail Devleti’nin güvenliği etrafında kurmak...