58
ekim
2013
Strateji
haber
ajanda
SONDÖNEMDE
SÖYLEMLE-
RİN KENDİSİ BİLE TÜRKİYE
ÜZERİNDEKİ BÜYÜK OYU-
NA DİKKATLERİ ÇEKMEYE
YETİYOR DA ARTIYOR BİLE.
MAYIS AYINDAN BU YANA
DEVAM EDEN “GERGİN
ATMOSFER”, FAZLASIYLA
SAĞDUYULU VE İHTİYATLI
BİR POLİTİKAYI KAÇINILMAZ
KILIYOR. “SICAK SONBAHAR”,
BU BAĞLAMDA SÖZ KONU-
SU KİRLİ OPERASYONUN ADI
HALİNE DÖNÜŞTÜ(RÜLDÜ).
HATTA BAZILARI NEREDEY-
SE BU NOKTADA “SOKAK
DUASI”NA BİLE ÇIKMIŞ
DURUMDA. EN UFAK BİR
HAREKETLENMEYİ BÜYÜK
BİR İNFİALE DÖNÜŞTÜRMEK
İÇİN FIRSAT ARIYORLAR.
HEDEF BELLİ: KAOS VE BU
KAOS ÜZERİNDEN YENİDEN
DİZAYN EDİLMİŞ, KABUĞU-
NA ÇEKİLMİŞ VE KENDİSİNE
YABANCILAŞTIRILMAYA ÇA-
LIŞILAN BİR TÜRKİYE…
***
DAHADAİLGİNCİ,
TÜRKİYE’NİN BU YENİ
SÜRECE ADAPTE OLMAYA
ZORLANMASI VE BAŞTA DIŞ
POLİTİKA OLMAK ÜZERE,
DAHA AGRESİF BİR YAPIYA
BÜRÜNMESİNİN İSTENME-
SİDİR. TÜRKİYE BÖLGEDE
ROL MODEL İKEN, BUGÜN
AŞAMA AŞAMA YENİ YAPI-
YA GÖRE ŞEKİLLENDİRİL-
MEYE ÇALIŞILAN BİR ÜLKE
KONUMUNDA. BİR DİĞER
TABİRLE TÜRKİYE, YENİ
ORTADOĞU’YA GÖRE YENİ-
DEN DİZAYN EDİLMEYE ÇA-
LIŞILIYOR GİBİ. DOLAYISIYLA
ORTADA CİDDÎ BİR OPE-
RASYON SÖZ KONUSU VE
BU OPERASYONUN TEMEL
HEDEFİ DE TÜRKİYE’NİN
TARİHSEL MİSYONU VE VİZ-
YONU OLARAK KARŞIMIZA
ÇIKIYOR.
HEDEFTEKİ “STR
VE YENİ BİR DIŞ POLİTİK
T
ÜRKİYE’YE
yönelik çok boyut-
lu kıskaç harekâtı, iç ve dış poli-
tika bağlamında olanca hızıyla
devam ediyor. Türkiye’ye rağ-
men, bölgede ABD’nin Rusya ve
İran bağlamında başlattığı yeni diplomatik atak,
buna karşılık Ankara’nın “Çin füzeleri” üzerin-
den verdiği anlamlı mesaj, önümüzdeki süreçte
oldukça hareketli günlere işaret ediyor.
Nitekim son dönemde söylemlerin kendisi
bile Türkiye üzerindeki büyük oyuna dikkatle-
ri çekmeye yetiyor da artıyor bile. Mayıs ayın-
dan bu yana devam eden “gergin atmosfer”,
fazlasıyla sağduyulu ve ihtiyatlı bir politikayı
kaçınılmaz kılıyor. “Sıcak Sonbahar”, bu bağ-
lamda söz konusu kirli operasyonun adı haline
dönüştü(rüldü). Hatta bazıları neredeyse bu
noktada “sokak duası”na bile çıkmış durumda.
En ufak bir hareketlenmeyi büyük bir infiale
dönüştürmek için fırsat arıyorlar. Hedef belli:
Kaos ve bu kaos üzerinden yeniden dizayn edil-
miş, kabuğuna çekilmiş ve kendisine yabancılaş-
tırılmaya çalışılan bir Türkiye…
Dolayısıyla içerideki tüm kırılgan fay hatla-
rı üzerinden “ötekileştirme” ve “çatıştırma” da
buna dâhil edilmek üzere, Türkiye büyük ve
kontrollü” bir istikrarsızlığa, yalnızlığa ve de
iç çatışma ortamına sürüklenmek isteniliyor.
Özellikle etnik-mezhepsel unsurlara yönelik
demokratikleşme, insan hakları, temel hak ve
hürriyetler bağlamında yürütülen operasyonda
artan ivme oldukça dikkat çekici. Daha dikkat
çekici bir husus da bunun doğrudan gündeme
getirilmesi değil de daha “insanî”ve çevresel du-