43
ekim
2013
Siyaset
haber
ajanda
TART
verildi, seçim süreci
başladı. Seçen olmakmı,
seçilen olmakmı daha zor,
dahamühimdir? Bir düşü-
nürün dediği gibi, “Kanuni
olmak zor, ama olunabilir.
Mesele Sinan’ı bulmaktır”.
Devleti yönetmek zordur,
ama hem zor, hemkolay-
dır. Lakin devleti güzelleş-
tirmek hayli zordur. Seçim
yaklaşırken, seçilecek
olma telaşı ile seçme telaşı
eşittir. Jürinin de en az
yarışmacı kadar heyecanlı
olduğu ortadadır.
Yapılanlar, yapıla-
cakların referansıdırlar.
Üzerinden tır geçmiş,
samimiyetsizliğin zirvede
olduğu, yoksulluğun taba-
na indiği, itibarı kalmayan
bir ülkeyi enkaz halinde
devralan, tekrar iade-i
itibar ile siyasal ve yasal
olarak düzenleyen, uzun
soluklu bir iktidarla karşı
karşıyayız. Alınacak daha
çok yol olsa da hedeflerin
giderek büyümesi, dün
birilerinin hayal edeme-
diğini bugün birilerinin
yapması güzelmiş. Ne
dünlerden geçtik biz, ne
acılar yaşandı ülkemde…
Doğru bildiklerimiz doğru
değilken, tarih zannettiği-
mizse söylenilmiş sözlerin
yazılmış eserleri imiş…
Kabuk değiştiriyor
ülkem. Herkese ve her
şeye rağmen uçağımız kal-
kışta, durmadan ilerliyor.
Dileyen dilemiş, yardımcı
müthiş… Nasip AK Parti’ye
imiş şimdilerde bu gidiş.
KızımElif Merve’nin za-
manına kimbilir neler, ne
kadar var. Ben bugünden
yoldayım, yolun yoldaşı-
yım. Yarınlara yol taşıyım.
Tek çıkarım, olmayanım;
kimsenin yandaşıyım.
Fikrimle varım, varlığımla
olmak/oluşmak isteyenle-
re vakıfım. Geçmiş za-
manlarla gelecek günlerin
buluştuğu andayım. Dün
bildiğimdoğrularım, bu-
günümün yanlışları belki,
her gün yer değiştirerek
ve dünü de aydınlatarak
geçiyorken, kendini yan-
lışlamamakmümkünmü
her zaman? Dün kızdığımı
bugün sever haldeyim.
Kimbilir, belki bugün
kızdıklarımı da yarın
seveceğim.
seçimlerde ölçülen de-
ğerler “liyakat ve ehliyet”
olmalıdır. Allah kurumsal-
lığa değil, kişiselliğe önem
verir. Yapılan yolsuzluklar
yapanın boynunun borcu,
bana yapılanlarsa ver-
diğimoyun sonucudur.
Hep dediğimiz gibi, “Oyun
bittiğinde şah da, piyon da
aynı kutuya konur”, unut-
mayalım. Yapan yaptığın-
dan, sebepliler demüsaa-
delerinden sorumludur.
Mademortak bir rüya-
mız var ve o rüya tezahür
etmeye başladı, sağduyu-
lu davranarak, sağı solu
bırakarak ve yeni rotalar
bularak, gelin yolları bir
eyleyelim. Hizmet edene
oy verelim. “O zaman öy-
leydi, şimdi böyle” diyelim.
Sevmesek de ön yargısız
biçimde yapılanları göz-
leyelim. Apaçık ortada
olanlar adına yeniden bir
format çekelim. Umalımki
onlar doğru kişileri aday
göstersin, biz de sağduyu
ile sağ kol verelim.
Siyasal trendin kim
olduğumühimdeğil. Sos-
yolojik ve stratejik olarak
benimdeğişmez liderim
Hazreti Peygamberim”.
Hemdevlet başkanı, hem
Hatemü’l-Enbiya’dır o…
Allah’ın sevgilisi, yöneti-
ciliğin ve siyasetin de en
güzelini örnekledi her
alanda olduğu gibi. Siya-
set, peygamberlikmesleği
ile paraleldi demek ki…
Demek ki “Siyasetçi ol-
mak için biraz düzenbaz
olmalısın” sloganları bir
handikaptı, siyasetin
kokuşmuşluğundandı.
Hakikati sezenler ise,
arada bir hatırladıklarında
bile bambaşka bir hale
bürünüyor ve gerçek
mana da o zaman tezahür
edebiliyordu. Değişmez
tekmodel olan -Peygam-
berimizin yolundakilerin-
Sünnetullahın kırıntıları
bile ülkeme yeniden şekil
vermeye yetiyor.
Mesele kişileri övmekte
değil, işleri öncelemekte,
güncellemekte. Bugün
vuku bulanın yazılım
programını kâinat arş-ı
azimden bilmekte. A
gelmiş, yemiş; B gelmiş,
yemiş… Bunlardan bana
ne?! Zengininmalı, züğür-
dün çenesini yorar... Ül-
kemde ne değişmişse ben
ona bakarım. Gelişmiş mi?
Buna bakarım… Adı söy-
lenmez, ezik bir yerden
Avrupalı görünce düğme
ilikleyen başkan görüntü-
lerinden önünde düğme
iliklenen bir hale gelmenin
mutluluk ve onur farkını
yaşayanlardanımnihaye-
tinde. “Bunu da görmem”
diyen, inkâr eden kendi
gönlüne sormalı… Yıllarca
okudular “Şöyle olacak,
böyle olacak” masalları-
nı. Hep gelişmekte olan
ülkelerdendik, ama hep
gerileyen…
Şimdi denilene değil,
gördüğüme itibar ederim.
Kabul edelimdostlar,
arkadaşlar! Kime kızıp
kimi sevdiğimiz değildir
mesele. A, B, C’ci olmak da
bir sebep değil. Yaklaşan
Siyasal
trendinkimolduğu
mühimdeğil.Sosyolojikve
stratejikolarakbenimdeğişmez
liderim“HazretiPeygamberim”.
Nadire Yıldırım
ŞİMDİ
denilenedeğil, gördüğüme itibar ederim. Kabul ede-
lim dostlar, arkadaşlar! Kime kızıp kimi sevdiğimiz değildir
mesele. A, B, C’ci olmak da bir sebep değil. Yaklaşan seçim-
lerde ölçülen değerler “liyakat ve ehliyet” olmalıdır. Allah
kurumsallığa değil, kişiselliğe önem verir. Yapılan yolsuz-
luklar yapanın boynunun borcu, bana yapılanlarsa verdi-
ğim oyun sonucudur. Hep dediğimiz gibi, “Oyun bittiğinde
şah da, piyon da aynı kutuya konur”, unutmayalım.
aynıkutuda
Şahvepiyon
S