42
ekim
2013
Doç. Dr. Serhat Atabey
>> İnsanoğlunun ente-
resan zafiyetleri var. Baş-
kalarına ait güzel kritikler
yapar, ama iş kendisine
gelince objektivitesini
kaybeder, yanlı değer-
lendirmelerde bulunur.
Başına gelmeyen bir olay
için güzel akıllar verir, iş
başa düşünce de kendi
aklı tatile çıkar filan…
Övülme veya gaza gelme
gibi durumlara karşı da
aynı zafiyet söz konusu.
Hepimiz övgü dolu sözler
karşısında mayışıyor, ken-
dimizi kaybediyoruz.
İnsanların siyasete
girişlerinde bu yöntem
ne kadar etkili olmuştur?
Bu, araştırmaya değer
bir konu. Bazı insanlar,
yeteneklerini kendileri
fark edip siyasete yönele-
bilirler. Bunlara bir lafımız
yok. Ama herhangi bir
yeteneği olmayan veya
siyaset dışı alanlarda
yetenekli olup siyasette
de aynı başarıyı devam
ettireceğini düşünen
insanlara ne demeli?
Özellikle başarısız siyaset-
çilerin bir kısmının, işin
başında bu tür bir yön-
temle siyasete itildiklerini
düşünüyorum.
Bu konu üzerine bir
deneme yapabilirsiniz.
Birkaç kişi ayarlayın ve
bu arkadaşlar, siyaseten
pek özelliği olmayan, ama
bu işlere de merak duyan
birine farklı zamanlarda
Neden belediye başkanı
sen olmayasın? Sen bu işi
hepsinden daha iyi yapar-
sın!” türü laflar etsinler,
sonrasında da adayın
tepkisini gözlemleyin. Bu
tür bir tuzak karşısında
Yok yahu! Benimne işim
var o tür işlerde?” diyene
helal olsun.
O zaman siyasete
girmeye hazırlananlara
-
dışarıdan akıl vermenin
kolaycılığından yararla-
narak- bazı tavsiyelerde
bulunalım.
1.
Siyasete atılırken,
zin farkında olun. Talipli
olduğunuz makama ne
katabileceksiniz? İlçe
belediye başkanı tecrü-
besine sahip olmanız, ilin
belediye başkanlığında
başarılı olacağınız garan-
tisi vermez. Nihayetinde
her insanın bir kapasitesi
vardır. Kapasitenizi aşan
işlere yeltenmeyin.
6.
Bütün bu kritiklerden
sonra hâlâ yola devam
etmekten vazgeçmediy-
seniz, size farklı bakış
açıları kazandıracak bir
ekip kurmanız, yanlışa
gittiğinizde sizi kılıcıyla
düzeltecek yol arkadaş-
ları bulmanız önemlidir.
Siyasetin hengâmesi
içerisinde, dışarıdan bakıp
objektif değerlendirme-
ler yapabilecek bir akıl
hocası da bulabilirsiniz.
Bundan sonrası projeler,
propagandalar, iletişimve
imaj gibi teknik konular.
Belediye başkanı ol-
duktan sonra yine “Yeni
Başkanlara Tavsiyeler”
başlıklı bir yazı yazarız. İyi
niyetli ve gerçekten hiz-
met etme idealinde olan
adaylarımıza başarılar
diliyoruz.
ona nasıl giriştiğinize bir
bakın. Gerçekten bu işi ya-
pabilecek misiniz? Yoksa
milletin gazına mı geldi-
niz? Bizim toplumumuzda
insanlar, yüzünüze karşı
gerçekleri pek söylemez-
ler. “Ben siyasete girmeyi
planlıyorum” diyen birine
Bu senin işin değil” diye
pek denmez. Lafın gelişi
söylenen “Sen bu işi
yaparsın”, “Senden daha
iyisini bulamazlar zaten”
türü lafları hemen ciddiye
almayın. Hele sürecin
sonuna doğru rakipleriniz
arasında temayüz ederse-
niz, sizde ışığı görenlerden
etrafınızda bir erken “yala-
ka” takımının toplanması
tehlikesi de var. Bunlar,
sadece gaza getirmez,
ayrıca sizi de etrafınızda
olup bitenleri göremez,
geribildirimleri alamaz
hale getirirler.
2.
Siyasetin içinden gel-
miyorsanız, alışmadığınız
bir dünyaya adım attığını-
zın farkında olun. Siyase-
tin “müesses nizam”ının
gerçekleri ile sizin ideal-
leriniz örtüşmeyebilir.
Bir çelişkiler dünyasında
bulabilirsiniz kendinizi.
Bu iç çatışma sizi strese
sokabilir, sağlığınızı olum-
suz etkileyebilir.
3.
Siyaset sahnesinde,
ayakta durabilmek için
her türlü oyunmubah
görülür. Bir taraftan ra-
kip partilerle mücadele
ederken, diğer taraftan da
partiniz içinde kendinizi
sağlama almanız gerekir.
Bu durum çok yönlü bir
oyunculuk gerektirir. Bu
kadar curcunanın ara-
sında ayakta kalabilmek
için ilkelerinizden, ideal-
lerinizden, sözleriniz ve
vaatlerinizden vazgeçme-
niz gerekebilir.
4.
Siyasete giriş gayenizi
sorgulayın. Kendi kendi-
nize “Benim amacımne?”
sorusunu sorun. Birçoğu
güç, para, rant, makam,
şan, şöhret vb. elde etmek
için yola çıktığı halde
Memleketime hizmet için
varım” lafını dillendirir.
Neden siz varsınız?”,
Neden başkası olma-
sın?”, “Neden siyasete
atılarak hizmet etmek
istiyorsunuz?” sorularını
enine boyuna düşünerek
cevaplayın.
5.
Eğitiminizin, tecrübe-
lerinizin ve yeteneklerini-
Yeteneği
olmayanveyasi-
yasetdışıalanlardayetenekli
olupsiyasettedeaynıbaşarıyı
devamettireceğinidüşünen
insanlaranedemeli?.Özellikle
başarısızsiyasetçilerinbirkıs-
mının,işinbaşındabutürbir
yöntemlesiyaseteitildiklerini
düşünüyorum.
tavsiyeler
Siyasetegireceklere
Ö
NÜMÜZDEKİ
aylarda Türkiye’yi siyaseti bol gün-
dem maddeleri bekliyor. Sonbahar soğuk mu, sıcak
mı olacak, bilmiyorum. Ama 2014 oldukça hareketli
geçecek. Şimdiden yerel seçimlerin siyasî havasına kapılıp,
ortalıkta atıp tutanlara şahit oluyoruz.
Siyaset
haber
ajanda