33
ekim
2013
Fikri Akyüz
Twitter.com/akyuzfikri
EYLÜL
deyince akla
gelen bir husus da mevcut
anayasa. Bu anayasada
Türkçe, gramer ve ana-
litik bakış noktasında
öylesine gariplikler ve
çelişkiler var ki… Örneğin,
bir iktidarı gasp suçunun
cezasını 10 yıldan 15 yıla
çıkarabilir ya da 10 yıldan
5
yıla indirebilir. Ama bir
iktidar erki, gasp eylemini
suç olmaktan çıkaramaz.
Çıkarırsa “Anayasa’yı
ihlal” suçunu işlemiş olur.
Dolayısıyla gasp suçunun
ceza miktarı ve hafifletici
sebepler gibi meseleler
hiçbir anayasada yer
almaz, zaten almamakta-
dır da.
Peki, “gaspa dair” ana-
yasada nasıl bir madde
yer alır? Örneğin, “Devlet,
vatandaşlarınınmal
güvenliğini teminat altına
alır” şeklinde bir cümle
yer alır ki, Anayasa’mızda
da böyle yer almaktadır.
Bu “mal” ifadesini “can”
olarak da değiştirebiliriz.
Ha can, hamal… Pardon!
Ha can, ha mal…
Mutluluk çelişkisi
Bu arada, bu konuyla
ilintili bir örneklendirme
yapalım: Adına Türkiye
denilen devlet “Cumhu-
riyet” midir? Evet. Bunu
Anayasa’da belirttikten
sonra şu sorunun cevabı
aranır: “Tamam ama bu
Cumhuriyet’in başında
bulunan kişinin sıfatı ya
da unvanı
cumhurbaşkanı
mı, kral mı, başkan mı, emir
mi, şeyh mi veya imparator
gibi bir sıfat mı olacaktır?”
Bu sorunun cevabı eğer
Cumhurbaşkanı sözcüğü
olmalıdır” ise, cumhurbaş-
kanının seçilme esasları,
bunu gerektirir”
diyebilir.
Dolayısıyla bumilliyetçi-
lik anlayışının yansıma
sahası anayasalar değil,
sandıktır.
Kişinin yakalandığı
veya tutuklandığı, yakın-
larına derhal bildirilir”
cümlesi CMK’da yer alır-
ken, Anayasa’da ayrıca
neden yer alır? Bunun
yanında “Devlet harp ve
vazife şehitlerinin dul ve
yetimlerini korur” cümlesi
de sorunludur. Burada,
harp ve vazife şehidinin
erkek olduğu varsayı-
mıyla hareket edilmiştir.
Zira malumdur ki
yetim”
babası ölene,
öksüz”
de
annesi ölene denir. Harp
ve vazife şehidi kadınsa,
çocuk öksüz olur. Ama
Anayasa’ya göre devlet,
şehidin öksüz çocuğunu
korumakla mükellef değil.
Türk milleti, egemenli-
ğini Anayasa’nın koyduğu
esaslara göre, yetkili
organları eliyle kullanır”
cümlesindeki garabet de
buminvaldendir. Yetkili
organ neresidir ve yet-
kililer kimlerdir?
Vatan
Toprağı Mahsulleri Ofisi”
adında bir genel müdür-
lük mü var?
Sonbahar
sıcak geçecek”
derken,
Meteoroloji Genel Müdür-
lüğü siyasî bir üslupmu
kullanmış olur? Toprak
başka, vatan başka değil
midir?
Yargı yetkisi, Türk
milleti adına bağımsız
mahkemelerce kullanılır”
cümlesi de anlamsızdır.
Neden sadece Türk “yar-
gısı”? Yürütme ve yasama
organları, yetkisini “Cibuti
Cumhuriyeti” adına mı
kullanıyor?
aday olacak olanların
vasıfları gibi “ayrıntıların”
Anayasa’da ne işi vardır?
Örneğin Anayasa’da,
Devlet, vatandaşlarının
can ve mal güvenliğini
korur. Muhtaç olanlara
her türlü nakdî ve aynî
yardımı yapar” cümlesi
yer alıyor, değil mi? Peki,
bu yeterli görülmeyip de
Türkiye Cumhuriyeti,
toplumun huzur ve mut-
luluğunu…” diye başlayan
cümledeki
toplum” tabi-
rinin içerisine turistler de
girmekte midir?
Vatandaş
olmadığı için girmiyorlar
mı yoksa?
Can ve mal güvenliği”
denilerek toplumun
huzuru hedeflenmiş
olmuyor mu? “Mutluluk”
sözcüğünün Anayasa’da
yer alması, örneğin
Türkiye Cumhuriyetine
vatandaşlık bağı ile bağlı
olan”
beni ziyadesiyle
mutsuz ediyor…
Mesela bir
kimsenin her türlü emni-
yeti varken aşktan yana
mutsuzsa; şimdi devlet, bu
âşık”ınmutlu olması için
ona “maşuk” bulmakla mı
mükelleftir?
Milliyetçilik ve
egemenlik çelişkisi
Ayrıca “Atatürk milli-
yetçiliği” söyleminden
anlaşılması gereken
nedir? Örneğin bir hükü-
metin PKK yöneticileri ile
görüşmesi kimilerine göre
milliyetçiliğe aykırı, kimi-
lerine göre de milliyetçili-
ğin gereğidir. Bazıları
“40
bin insan öldürdüler, bu
nasıl milliyetçiliktir?”
der-
ken, bazıları da
“40
bin kişi
daha ölmesin, milliyetçilik
ATATÜRK
milliyetçiliği” söyleminden anlaşılması gere-
ken nedir? Örneğin bir hükümetin PKK yöneticileri ile gö-
rüşmesi kimilerine göremilliyetçiliğe aykırı, kimilerine göre
demilliyetçiliğin gereğidir. Bazıları “40 bin insan öldürdüler,
bunasılmilliyetçiliktir?” derken, bazıları da “40binkişi daha
ölmesin, milliyetçilik bunu gerektirir!” diyebilir. Dolayısıyla
bu milliyetçilik anlayışının yansıma sahası anayasalar de-
ğil, sandıktır.
çelişkiüstüneçelişki
Her satırı
12
Analiz
haber
ajanda
Anayasa’da,
Devlet,vatan-
daşlarınıncanvemalgüven-
liğinikorur.Muhtaçolanlara
hertürlünakdîveaynîyardımı
yapar”cümlesiyeralıyor,değil
mi?Peki,buyeterligörülmeyip
de“TürkiyeCumhuriyeti,toplu-
munhuzurvemutluluğunu…”
diyebaşlayancümledeki“top-
lum”tabirininiçerisineturistler
degirmektemidir?Vatandaş
olmadığıiçingirmiyorlarmı
yoksa?