32
ekim
2013
Cüneyt Akar
NSANOĞLU
var oldukça
değişimve tekâmül devam
edecek, şartlar değiştikçe
yeni ihtiyaçlar ortaya
çıkacaktır. Açıklayacağımız
paket, elbette Türkiye’yi
bütün prangalarından
kurtaracak, bütün tortuları
temizleyecek bir paket de-
ğildi. Ancak bu istikamette,
bu hedef doğrultusunda
çok önemli bir aşamadır.
Nihaî hedefe ulaşmak
için de çok önemli bir eşik
noktasıdır.”
Erdoğan, beklenen
paketi bu sözlerle açıkladı.
Kimilerine göre dağ fare
doğurdu. Zira beklentiler
daha fazlaydı. Kimilerinin
AKParti’deki gizli ajanda
fobisi depreşti ki bir İslam
devletine doğru atılan
adımların önemli bir par-
çasıydı paket (!). Kimileri
ise PKK ile yapılan pazar-
lıkların yerine getirildiğini
savundu ki Hükümet, dağ-
daki tehditlerden korkmuş
ve ağızlarına bir parmak
bal çalmak için alelacele
bir paket hazırlayıvermişti.
Ayrıca bu paketin bir seçim
yatırımı olduğunu savu-
nanlar da azımsanmaya-
cak sayıda.
Bu paket bir seçim
yatırımı değildir. Seçim
yatırımı, kendi seçmenini
memnun etmenin ötesin-
de, muhalif seçmenin de
oylarını kendine kaydırma
çabası olmalıdır. Milliyetçi
veAtatürkçü kesimi mutlu
edebilecek değişiklikler
bulmakmümkünmüdür
pakette? Aksine her iki
kesimin de kırmızı çizgile-
rini zorlayacakmaddeler
var. Partiler düzeyinde
bakınca daMHP ve CHP’yi
memnun etmek elbette
mümkün değil. Kendi
programlarında da var
olan bazı değişikliklere bile
sırf muhalefet olsun diye
karşı çıkan anlayışın hâlâ
baraj sorunu yaşamadan
oy alabilmesini anlamak
ne kadar zorsa, anası
yavrusuyla bumuhalefeti
memnun etmek de o kadar
zordur. Milliyetçi tabandan
alabileceği oyu zaten almış
olanAKParti’nin, CHP’nin
statükocu seçmeninden
de bir beklentisi olamaya-
etmeye çalışanlar, acaba
Hıristiyan ülkelerdeki bu
özgürlüğü hangi ajandaya
bağlıyorlar?
Tabelalarında, ilan-
larında, sosyal medya
yazışmalarında, telefon
mesajlarında Türkçenin
içine edenler, ses olarak
yüzyıllardır kullandığımız
üç harfin alfabeye girme-
sini büyük bir yaygara ile
protesto ediyorlar. Falih
Rıfkı Atay’ın da aktardığı
gibi, Mustafa Kemal büyük
harfleri bilseydi, muhteme-
len ismini “MustafaQemal”
olarak yazacaktık. O’nun
Qemal” kemalisini görsel
olarak beğenmemesi sebe-
biyle almamıştık alfabeye
Q” harfini…
Sözün özü bu paket, tam
da Erdoğan’ın dediği gibi,
tekâmül ve ihtiyaçların
gereği olarak” hazırlan-
mıştır. Yeterli olmadığı ve
devamının geleceği de
kesindir. Ancak buradaki
sıralama ve korkutmadan
alıştırma planları önemli-
dir. AKParti’nin şu andan
sonraki önceliği ise anaya-
sa olmalıdır.
cağına göre kime yapsın bu
yatırımı? Zaten bölgenin
açık ara en büyük partisiy-
ken PKKyandaşı Kürtleri
mi çekecek yanına? Kaldı
ki AKParti tabanının bir
kısmının bile –şimdilik- ra-
hatsız olabileceği madde-
ler var. Öyle ise paket bir
seçimyatırımı olamaz.
Bebek katili ve örgütü
ile yapılan pazarlıkların ve
dağdaki teröristlerden son
günlerde gelen tehditkâr
açıklamaların bir sonucu
olduğunu düşünenler ise
paketin bugüne nasıl geldi-
ği konusunda çok cahil kal-
mış olmalılar. Öyle üç beş
aylık bir çalışmanın ürünü
değil bu paket, -Erdoğan’ın
dediği gibi- 11 yılda edinilen
tecrübelerin ve görülen ih-
tiyaçların sadece bir kısmı
ve toplumsal barışın tesisi
ve korunması adına yapıl-
ması gereken adımlardan
birkaçı. Öyleyse bir pazarlı-
ğın yansıması ya da terörist
tehditlerinden korkmanın
bir sonucu değil. Devlet,
halkının geleceği adına
terörden korkar. Ama
teröristten asla korkmaz,
korkmamalı…
GelelimAKParti’nin
gizli ajandasına… 11 yıl önce
Erdoğan, “Değiştik” demişti,
çoğunluk inanmadı. Yap-
tığı doğru icraatla beraber
girdiği her seçimde değiş-
tiğine inananların oranı
yükseldi. Ve son seçimde,
artık ona inananlarla inan-
mayanların sayısı eşitlendi.
Değiştiğine inanmayanlar,
hayallerinde canlandır-
dıkları, onun perde arka-
sındaki görüntüsünden
korkmaya devamediyor-
lar. Öylesine korkmuşlar ki,
korkudan yumdukları göz-
lerini bir türlü açamıyorlar.
Açamadıkları için de hâlâ
gerçekleri göremeyip hayal
ettiklerine inanıyorlar.
Özgürlükler adına konu-
şurkenmangalda kül bırak-
mayan anti-Erdoğancılar,
mini etekli bir hanıma
tanınan özgürlüğü başör-
tülü bir hanıma da tanıyan
iktidarı “demokrasiden
nasip almamışlık” ile
suçlayabiliyor. Avrupa’nın
Hıristiyan ülkelerinin
bazılarında serbest olan
kamuda başörtüsü”nün
Müslüman Türkiye’de ol-
masını gizli ajanda ile izah
Bupaket
birseçimyatırımı
değildir.
Birpaketözgürlük
SÖZÜN
özübupaket, tamdaErdoğan’ındediği gibi, “tekâmül
ve ihtiyaçların gereği olarak” hazırlanmıştır. Yeterli olmadığı
ve devamının geleceği de kesindir. Ancak buradaki sıralama
ve korkutmadan alıştırma planları önemlidir. AK Parti’nin şu
andansonraki önceliği iseanayasaolmalıdır.
İ
Siyaset
haber
ajanda