22
ekim
2013
Dosya
haber
ajanda
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
Sayın
Başbakan’ın
Demokratik-
leşme Paketi’ni
açıklarken şerh
düştüğü “Biz
geldiğimizde
yüzde on barajı
vardı” gerekçe-
sini aslında “oy
rejimi” döne-
minden “oyun
demokratikleş-
mesi” dönemine
geçişin “aşama-
landırılmış de-
mokrasi” stra-
tejisine bir gön-
derme olarak
okumak gerekir.
Çünkü gelinen
aşama, “krizi
soruna evriltme”
aşaması olarak
tanımlanıyordu.
Örneğin “Kürt
krizi” artık “Kürt
sorunu” ligine
düşürülmüş ve
çözüm seçenek-
lerine açılan bir
süreç teklif edil-
mişti. “Başörtülü
aday” bile “yerli
yerinde, günü
geldiğinde”
dikkatini önemli
kılıyordu.