16
ekim
2013
Dünya
Ajanda
Şımarıkdiplomasinin
kurbanıAksa
>> Yahudi yerleşimcileri
Mescid-i Aksa avlusuna almak
için, Aksa’daki Müslümanlara
baskın düzenleyerek şiddet
uygulayan İsrail polisi dur du-
rak tanımıyor. Bitmek bilmez
bahanelerle bu tür uygulamala-
ra girişen İsrail’in hiçbir insanî
değere göstermediği saygı ve
insafı somut olan nelere ve
nelere göstermesini bekleyerek
ne büyük mantık ve izan hatala-
rına giriyoruz.
Diplomasi, şımarık bir
devletçiğin eline mahkûm
edilmiş oyuncak parçası. Ve bu
diplomasi, yeryüzünde insan
yerine koymadığı Müslümanın
hep nasıl aleyhine işliyorsa,
cehennemin harlı çukurlarının
derinliği de bu şımarıklar için
öyle işleniyor…
Aksa’da yedirilen şiddetle
kısmî harplere tutuşturulan
Filistinliler, Kudüs’teki ev ki-
raları ve hayat pahalılığıyla da
psikolojik bir baskın görüyor.
Çok yüksek meblağlara ulaşan
özellikle ev kiraları, Filistinlileri
sınır duvarının arkasına geç-
meye zorluyor. Bu da fiilî olarak
Kudüs’te yaşama hakkını kay-
betmek” demek oluyor.
>> Daha önce Irak’ta yaptığı
açıklamalarla da hiçbir zaman
Türkiye aleyhine girişimlerde
olmadıklarını ve de olmaya-
caklarını açıkça ilan etmiş
olan Müslim, bölgede asla bir
özerklik ve bağımsızlık peşinde
olmadıklarını ve sorunlarını
Suriyeliler olarak Suriye’de
çözümleyeceklerini” belirtti.
Türk Dışişleri yetkilileri-
nin, PYD’nin Suriye Devrimci
ve Muhalif Güçler Ulusal
Koalisyonu’na katılması yö-
nündeki telkinlerini dinleyen
Müslim, bundan sonraki süreçte
Suriye’deki diğer Kürt partilerle
bu konu üzerine görüşmelerde
bulunacak. Önce İstanbul’a,
daha sonra da Ankara’ya gele-
rek ülkemize yönelik “Kuzey
Suriye Kürt Bölgesi” dediko-
dusunu etkisizleştiren Salih
Müslim’in nasıl bir yol izleyeceği
merak konusu. Zira Türkiye’de
ÇözümSüreci’nin kaderine
dair başlatılan sinsi politika”,
Suriye’nin geleceği üzerinden
tehdidini hissettiriyor.
Kudüs Belediyesi, ev inşa
etmek isteyen Filistinlilerden
çok yüksek harçlar talep ediyor,
eğer bu harçları kabul etmeyip
kaçak bir inşaata girişirlerse
de evi yıkmadan önce cezasını
kesiyor, sonra da inşa edilmiş
eve müdahale ediyor. Her ya-
şadığı intifadanın, her günün
getirdiği yıkımın şahidi Filistinli,
Yahudi’nin kirli tezgâhlarıyla
her taraftan sıkıştırılmış. Beledi-
yeye harç vermeyi kabul edip
o harcı ödediğinizi ve büyük
fedakârlıklarla bir ev inşa etti-
ğinizi, sonra da o belediyenin
terörist devletinin uçakları ve
tanklarıyla evinizin birkaç sa-
niyede darmaduman edildiğini
düşünün. Hele hele bunun bir
de hep bu şekilde sürdüğünü
düşünün…
Filistin her gün Aksa’dan
ve Filistin her gün Kudüs’ten
boşaltılıyor… Ellerini ovuştu-
rarak bekleşenleri görüyorum
şimdi. Vaat edilenin kavuşması
için her türlü hile hazır. Fakat
Tuzak kurucuların en hayırlısı
Allah’tır”…
BİR
gün içinde İsrail’in olmadığı haberlerden şurada
bahsedebilir miyiz?” diye düşünüyorum şu an…
>> “Aman kalkarlar” korku-
suyla mal varlıklarına da el
konulan İhvan üyeleri teker
teker gözaltına alınıyorlar. Her
ne kadar Müslüman Kardeşler
Teşkilatı’nın hukukçu üyeleri
görülenmahkemenin hukuk
dışı olduğunu ve davayı gören
Kahire Mahkemesi’nin, Mısır
İdare Mahkemesi’nin yetkisini
gasp ettiğini dillendirseler de
Mısır’da yapılanın yalnızca basit
bir yönetime el koyma hadisesi
olmadığını görmek için çok
fazla düşünmeye gerek yok.
Bu arada telefon vasıtasıyla
ailesiyle görüşen Muhammed
Mursi’nin, ailesine manevî bir
destek vermeye çalışarak “Du-
rumum gayet iyi ve ben, hâlâ
Mısır’ın Cumhurbaşkanıyım”
şeklinde sarf ettiği sözlerse beni
çok düşündürdü. Yılmamanın
gayreti içindeki Mursi, belki de
ilk seçilmiş” olmanın verdiği
inançla söylenilmesi gerekeni
söylemeye çalışıyor. Fakat
darbe denenmelanet, girdiği
bütün denge ve makamları alt
üst ediyor.
Suriye’nin
Kürt geleceği
MüslümanKardeşler’e
faaliyet yasağı
SON
darbede indirilmişolduböylelikle…Mısır’ı
kanlaelegeçirmeninhesaplarınıyapanahlaksız
azınlıklarhükümeti, cebrenişgal ettiğimakamların
gerçeksahiplerine–darbelerinolağansonuçların-
dandırki- “siyasî faaliyetyasağı”getirdi.
SURİYE’deki
mevcut iç
savaşlaberaberülkemiz
gündemindedekendisi-
neyerbulanvePKK’nın
Suriye’dekiuzantısı oldu-
ğubelirtilenPYD’ninlideri
SalihMüslim,DışişleriBa-
kanlığıyetkilileriylegörüş-
meküzereAnkara’yageldi.