10
ekim
2013
Türkiye
Ajanda
MURADİYE
Vakfı’nın kurucusu, emekli vaiz Rıza ÇöllüoğluHocaHakk’ayürüdü. Allah
mekânını cennet, ruhunu şâd eylesin…
Taşta dava,
saftadava
>> Kendisini bizzat görme
şerefine erdiğimÇöllüoğlu
Hoca’nın cenazesi, Ankara’daki
Sami Efendi Külliyesi’nden kal-
dırılarak KarşıyakaMezarlığı’na
defnedildi. İslam’ı yaşamak ve
onu dosdoğru şekilde anlatmak-
tan başka bir gayeyle dolmamış
temiz bir gönül daha bu bakî
kubbede hoş bir seda bıraktı.
Çöllüoğlu Hoca’nın cenazesi
bir şeyi düşündürdü bana. Her-
kes tarafından bilinmek, tanın-
mak değil büyüklük, bilinenin
veya tanınanın bilinmeksizin
kaynağında, arkasında olmak
bence. Öyle ya, kahramanın
ne kadar arkasında olursanız,
bir gün elbette o kahramanın
önünde bulunacaksınızdır. Tıp-
kı Başbakan’ın tam önündeki
taşta temiz temiz durmak gibi.
Dava dize dize gelir… Taştadır
dava ve saftadır dava. Bir baş-
bakana yakın olabilirsiniz, ama
onun gönlünde ve zihninde,
kaynağında ve arkasında bu-
lunmak için farklı bir “marifet”
sahibi olmanız gerekir. İşte
Başbakan’ın yakınında her
zaman olanların dahi belki ta-
nımadıkları Rıza Çöllüoğlu’nun
cenazesindeydi Başbakan da.
Hani “Sonra taziye yollarız,
çok işimiz var” ile değil, somut
şekilde, cismiyle vardı omuz
verenlerin arasında. Ne bileyim,
çok hoşuma gitti işte benim bil-
diğimi onun da bilmesi, benim
sevdiğimi onun da sevmesi…
Rıza Çöllüoğludeğerli bir ön-
derdir. Çok yakın arkadaşı Tahsin
YaprakHoca’danhemen sonra
onuda uğurladı Ümmet…Dağlar
yürütülüyor Hakk’a ve biz, dağın
ne demek olduğunu, dağların
ne içinvar olduklarını bilmeden,
günlerimizi harman edip savu-
ruyoruz. “Biri” de “Çok işimvar”
demeyipdağlarınpeşine koşu-
yor. Dağ olma peşinde koşana yel
ne yapsın, el ne yapsın?..
>> 237 sanık hakkında verilen
mahkûmiyet kararları düzelti-
lerek onanırken, 63 sanığın ceza
hükmünün bozulmasına, 25
sanığın ahliyesine ve 36 kişinin
de beraatına karar verildi.
Mahkûmiyet kararı kesinle-
şenler, Balyoz EylemPlanı üze-
rine yoğunlaşarak TSK içinde
bağımsız bir oluşuma gitme ve
dolayısıyla örgüt kurma ve üye
olma suçları sebebiyle cezalan-
dırıldılar.
Asker menşeli sanıkların,
çarptırıldıkları cezalar nedeniy-
le sahibi oldukları rütbeleri geri
alınacak. Mahkûm listesinin
başında, Balyoz EylemPlanı’yla
ilintili olarak Çetin Doğan, Öz-
den Örnek, Halil İbrahim Fırtı-
na, Ahmet Feyyaz Öğütcü, Ali
Semih Çetin, Alpay Çakarcan,
Ayhan Taş, Behzat Balta, Bilgin
Balanlı, Bülent Tunçay, Cem
Aziz Çakmak, Cemal Temizöz,
Cemalettin Bozdağ, Cengiz Köy-
lü, Deniz Cora, Dora Sungunay,
Engin Alan, Engin Baykal, Ergin
Saygun, Ergün Balaban, Faruk
Doğan, Faruk Oktay Memioğlu,
Gürbüz Kaya, Halil Kalkanlı,
Hanifi Yıldırım, Hasan Fehmi
Canan, Hasan Hoşgit, İbrahim
Koray Özyurt, İhsan Balabanlı,
İzzet Ocak, Kadir Sağdıç, Kıvanç
Kırmacı, Korcan Pulatsü, Kubi-
lay Aktaş ve Lütfü Sancar gibi
isimler yer alıyor.
Ayrıca milletvekili seçilen
Engin Alan’ın, bu durumdoğrul-
tusunda milletvekilliği düşmüş
oldu.
Balyoz”
onandı,yasonra?
ERGENEKON
Davası’nınsonyargı sürecinegirilir-
ken, budavanınbir türprototipi olanBalyozDava-
sı,Yargıtay9. CezaDairesi’nintemyiz incelemesi-
ninardından, davanıngörüldüğümahkemekararı-
nınonanmasıylasonbuldu.