77
aralık
2013
Kafkasya
haber
ajanda
>> Böylelikle şimdiye
dek bu denli geniş içeriğe
sahip olmayan forumlarla
karşılaştırıldığında, Azer-
baycan siyasetindeki çok
yönlü değişimi daha rahat
izleyebiliriz.
İlhamAliyev, cum-
hurbaşkanlığı görevine
yeniden seçilişinin ilk
günlerinde, dünyanın dört
bir tarafından ağırladığı
misafirlerine yaptığı foru-
mun açılış konuşmasında,
dünyadaki entelektüel ke-
simin önemli bir bölümü-
nü Bakü’de ağırladıklarını
belirtti. Azerbaycan’daki
Zerdüşt tapınaklarının
ve ilahî dinlere ait ma-
betlerin hepsinin restore
edildiğini ve bunun,
Azerbaycan’daki hoşgörü-
nün yansıması olduğunu
belirten Aliyev, bölgesel
sorunların uzlaşmacı bir
siyasetle çözüleceğini dile
getirdi. Bu siyaseti be-
nimseyen Azerbaycan’ın,
Dağlık Karabağmeselesiy-
le etnik temizlik operas-
yonuna uğradığını ifade
eden Cumhurbaşkanı,
Kafkasya’nın huzuru için
bu tür forumları aracı kıla-
caklarını da açıkladı.
Forum’a Türkiye’den
davet edilen en önemli
isimlerden olan 9. Cum-
hurbaşkanı Süleyman
Demirel tarafından,
Türkiye’nin Kafkasya ve
Orta Asya siyasetinde unu-
tulmaz bir aktör olduğunu
hemülke siyasetçileri,
hemdemedya tarafından
bilindiği dile getirildi.
Türkiye ve Azerbaycan’ın
bu derece yakın olması,
dünyanın farklı ülkele-
rinden Forum’a katılan
yüksek düzeydeki devlet
adamları ve entelektüel
camia tarafından da ilgiyle
idrak edildi.
Bu önemli forum, as-
lında Azerbaycan’ın yeni
dönemde izleyeceği farklı
politikalar hakkında da
ipucu sunmaktadır. Gün
geçtikçe gelişen ve enerji
projelerindeki etkin yerini
koruyan Azerbaycan’ın,
dünyaya kendisini tanıt-
mak için oldukça etkileyici
bir yol izlediği açıkça görü-
lüyor. Özellikle toprakları-
nın beşte birinin Ermenis-
tan tarafından işgal altında
tutulması konusundaki
bölgesel güvenliğin tehdit
altında oluşu ve bu konu-
yu dünyaya doğru şekilde
yansıtabilme gayreti, bu
zer bir manzara gösterme-
si mümkün değil. Çünkü
hâlihazırdaki nüfusun
ufak bir bölümünü teşkil
eden Yezidiler dahi kor-
kularından dolayı silik bir
vaziyette yaşamayı tercih
etmekte ve dönemin
Selçuklu ve diğer Türk
devlet ve beyliklerine ait
eserlerden ya iz kalmamış
ya da birkaç tanesi harabe
halinde bırakılmış. Elbette
bu durum, dünya tarafın-
dan ancak bu tür program-
lar yoluyla öğrenilebilir ve
gerçeğe bu şekilde varı-
labilir.
Azerbaycan’ın yeni
tarz-ı siyaseti takdiri hak
ediyor. Hemülkenin ger-
çek önemini vurgulamak,
hemde sahip olunan
sorunların esas kayna-
ğını dünyaya göstermek
açısından izlenen bu yol,
Azerbaycan’ı bölgede
önemli bir konuma taşı-
yacaktır. Umulur ki Kara-
bağmeselesi de barışçıl
yollarla çözülür ve ileriki
dönemlerde hembölge
devletleri, hemde dünya
delegasyonu, Kafkasya’yı
gezip görebilmek için daha
geniş imkânlara sahip
olurlar.
yeni dönemde artacaktır.
Dünyadaki Ermeni
lobisi faaliyetlerini göz
önünde bulundurursak,
katliamların yapıldığı
Karabağmeselesinde dahi
Azerbaycan aleyhinde
girişimlerde bulunulduğu
bilinmektedir. Haklı bir
davanın suçlanan tarafı
olarak zamanında çe-
şitli siyasî ve ekonomik
yaptırımlara uğrayan
Azerbaycan’ın kamu dip-
lomasisinin farklı türlerini
uygulaması, Kafkasya’da
barışın tesisi için de önem
taşımaktadır.
Programın ilk gününde,
Forum’un Bakü’de dü-
zenlendiği ve bu şehrin
yabancılar için göz boya-
yıcı modernlikte olduğu
yönünde haber üreten
çeşitli medya organları,
yüzlercemisafirin Bakü
dışındaki Azerbaycan ile
ilgili bilgilendirilmediğini
savundu. Ancak Forum
organizasyonu dâhilinde
Guba, Gebele, Lenkeran,
Gence ve Nahçivan gibi
bölgelere yapılan ziyaret-
ler, Bakü’nün esas niyeti-
nin daha farklı olduğunu
gözler önüne serdi. Dünya-
nın öteki ucundan gelen
bilimadamları, yüzyıllar
boyunca Azerbaycan’da
yaşanan hoşgörü atmosfe-
rini delilleriyle bu bölgeler-
de görme şansını elde etti.
Örneğin Kafkasya’nın
orta noktalarından olan
Gebele şehrindeki Çukur
köyünde yapılan tarihî ka-
zılarda ortaya çıkanman-
zara, yabancı heyetleri
hayretler içerisinde bıraktı.
Paganist, Musevî, Hıristi-
yan veMüslüman ölülerin
aynı şehir içerisinde gö-
mülü olduğu belirlenmiş
ve ölülerin kendi dinleri
usulünce gömüldüğü gün
yüzüne çıkarılmış. Vaktiy-
le İpek Yolu güzergâhında
önemli bir konuma sahip
olan Gebele’de kimse bir
başkasınınmezarını ve
yapıtını yıkmamış, hepsi
bugüne kadar korunmuş.
Gebele ve Şeki şehir-
lerinde büyük bir özenle
korunan Alban ve Udin
Kiliseleri de delegasyo-
nun büyük hayranlığını
kazanmış, Azerbaycan’ın
çok kültürlü yapısından
hayranlıkla bahsedilmiştir.
Bugün Azerbaycan’ı kül-
türel soykırımla suçlayan
Ermeni diasporasının
Ermenistan’da buna ben-
M. Fatih Öztarsu
yeni“tarz-ısiyaseti”
Azerbaycan’ın
A
ZERBAYCAN’DA,
31
Ekim-3 Kasım tarihleri ara-
sında düzenlenen “III. Bakü Uluslararası Huma-
nitarian Forum” ile büyük bir işe imza atıldı. 100
ülkeden 750’yi aşkın katılımcıyla düzenlenen forumda si-
yaset, kültür, ekoloji, medya, bilim-teknik ve biyoteknoloji
başta olmak üzere, pek çok önemli konuda beyin fırtınası
gerçekleştirildi.
9.
Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel,
Azerbaycan’da
düzenlenen 3.
Bakü Uluslararası
İnsani Forumu’nun
acılış toplantısında
konuştu.