71
aralık
2013
Doç. Dr. Mehmet Seyfettin Erol
arasındayeni Türkiye’ninKürt politikası
Cezire
kiye sürecinde “Kürt faktörü”, bir kez
daha başrolüoynuyor. Dolayısıyla
süreçte inisiyatif sahibi olan, yeni
Ortadoğu’nunda büyük ölçüde
belirleyici gücüolacak. Nitekimtaraf-
larınellerindeki tümenstrümanları
seferber etmelerininaltında da bu
husus yatıyor. Şuana kadar ibre,
Türkiye’ninburada daha fazla şansı
olduğunugösteriyor. Hemsahip
olduğu jeopolitik konumu, hemde
diğer ülkelerenazaran tarihî ve sos-
yolojik faktörler bazında tartışılmaz
üstünlüğü, Türkiye’yi Ortadoğu’da
bölgeKürtlüğüaçısındanönplana
çıkartıyor. Daha somut bir ifadeyle
güçlü İstanbul”, halenbu coğrafya-
nınhayallerini veümitlerini besliyor.
***
Kasım2007’deKuzey Irak bölgesin-
deki nüfusunyaklaşık olarakyüzde
70’
ini oluşturan63Kürt aşiretin
Türkiye’ye bağlanmak isteğininaltın-
da da buhusus yatıyor. Bugerçeklik,
hiç kuşkusuz “diğerleri”ninde en
büyük endişe/korkukaynağı olmaya
devamediyor. ABDBOP’u ileTürkiye
BOP’uarasındaki mücadelenin teme-
linde de zatenbuhusus yatıyor.
T
ÜRK
dış politikasın-
da gündemin adı
Irak”... Dış politikada
revizyon”un ilk adresi
olarak da çıkan bu ül-
keyle yaşanan son ge-
lişmeler, açıkçası “sıfır
sorun” politikasına dö-
nüşün hiç de kolay olmayacağını gösteriyor.
Bunun temelinde ise karşılıklı güven sorunu
ve Ankara-Bağdat hattına etki eden diğer
yerel, bölgesel ve küresel dinamikler ile kon-
jonktürün fazlasıyla kaypak olması yatıyor.
Dolayısıyla Türk dış politikasında “kriz söy-
lemi”, bir süre daha devam edeceğe benziyor.
Nitekim Türkiye-Irak arasındaki çok
boyutlu krizin “Üçlü Komite” ile aşıldığı
açıklamasından bir süre sonra 5 Aralık’ta
Bağdat’tan yapılan açıklamalar ve bu açık-
lamadan bir gün önce Kerkük’te meydana
gelen olaylar, krizin derinleşerek ve hatta
genişleyerek devam edeceğini gösteriyor.
(
Bu açıklamanın Irak Başbakanı Nuri El-
Maliki’nin 4 Aralık tarihli İran ziyaretinden
hemen bir gün sonrasına denk gelmiş olması
da bu arada oldukça dikkat çekici.)
Bu bağlamda Bölgesel Yönetim’in Irak’ın
bir parçası olduğunu ve bu anlaşma mekaniz-