70
aralık
2013
Strateji
haber
ajanda
NitekimTürkiye-Irak arasın-
daki çok boyutlukrizin “Üçlü
Komite” ile aşıldığı açıklamasın-
danbir süre sonra 5Aralık’ta
Bağdat’tanyapılanaçıklamalar
ve buaçıklamadanbir günönce
Kerkük’temeydana gelenolay-
lar, krizinderinleşerek vehatta
genişleyerek devamedeceğini
gösteriyor. (Buaçıklamanın Irak
Başbakanı Nuri El-Maliki’nin4
Aralık tarihli İran ziyaretinden
hemenbir gün sonrasına denk
gelmiş olması da buarada ol-
dukça dikkat çekici.)
Osmanlı İmparatorluğu içerisin-
deki azınlıklar üzerindenuygu-
lamaya konulanprojeye karşı bir
önalış olarak da karşımıza çıkan
Hamidiye Süvari Alayları’nın
teşekkülü 1891’e dayanıyor.
Van, Malazgirt veHınıs’taki
aşiretler ile kurulmaya başlayan
bualaylarınkuruluşu5yıl sürü-
yor. Erzincan, Tunceli, Erzurum,
Diyarbakır, Malazgirt veUrfa
ile birlikteDoğuveGüneydo-
ğuAnadolu’daki birçokyer de
oluşuma dâhil ediliyor. Böylece
bölgeKürtlüğü, Osmanlı’nın
bekası adına faaliyetlerde bu-
lunuyor ve I. Dünya Savaşı’nda
Ruslara karşı mücadele ederken
bölgedeki Ermeni çetecilere
ve onlarınkatliamlarına karşı
önemli bir caydırıcı güç olarak
da ortaya çıkıyor.
***
Atatürk ve ŞeyhMahmut Ber-
zenci arasındaMisak-ı Milli’yi
gerçekleştirmeyeyönelikmu-
tabakatınbir parçası olarak öne
çıkanEl-Cezire, aslındaKurtuluş
Savaşı’nın son cephesi olarak
tarihteki yerini alan, ama pek
az kimse tarafındanbilinen
Musul’daki cephe. AlbayÖzde-
mir Bey tarafından teşkilatlan-
dırılanTürk veKürt kuvvetleri
tarafından İngiliz işgal güçlerine
karşı 31Ağustos 1922’de kaza-
nılanDerbent Savaşı’yla da bir
dönümnoktası olarak karşımıza
çıkıyor bu cephe.
***
Yeni” Ortadoğuve “yeni” Tür-
Genişletilmiş Misak-ı Milli ve Sevr sendromu
Neo el-