64
aralık
2013
Analiz
haber
ajanda
A
ZINLIKLAR
veya dini
gruplar, Türkiye’de üze-
rinde çokça konuşulan
konulardan biridir. Bu
konuşmalara rağmen dinî gruplara iliş-
kin bilgi neredeyse yok denecek kadar
azdır veya yeterli değildir. Var olan ça-
lışmaların niteliği de bir o kadar önem
arz etmektedir. Burada azınlıklar veya
dinî gruplar konusunda yapılan ça-
lışmaların değerlendirilmesi bir yana,
azınlık ve dinî grup olarakMüslüman-
lar konusunu ele almak ve bu konuya
dikkat çekmek istiyorum.
Günümüzde karşı karşıya kalınan
azınlıklara dair algı, bilgi, tartışma ve
genel çerçevesinin hazırlanışı veya
kurgulanışı, Türkiye Cumhuriyeti’yle
başlatılabilir. Osmanlı Devleti’nin
idare ve iktisat gibi temel alanlarda
yapmaya çalıştığı yenileşmenin önemli
talepleri arasında Müslüman olmayan
topluluklar bulunmaktadır. Çünkü
AzınlıkolarakMüslümanlar,
diğer
azınlıklar hakkında herhangi bir politika
ortaya koyamamışlardır. Çünkü azınlık
adlandırması, bizatihi azınlıklar tarafından
alınmış bir ad değil, bilakis kendilerine
verilmiş bir isimdir. Temel sorun da burada
baş göstermektedir. Azınlık, daha üst bir
yerden, bir anlamda iktidar tarafından ve-
rilmiştir. İktidar, azınlıklar arasında yeni bir
iktidar oluşmasına izin verebilecek bir yapı
kurmamıştır. Bundan dolayı da azınlıklar,
birbirleri hakkında herhangi bir politika
üretememiş veya öneride de bulunama-
mışlardır.
***
Müslümanlar,
azınlıklar hakkında ka-
munun resmi düşüncesini konuşup pay-
laşarak korunması ve yerleşik kılınmasına
gayret etmektedirler. Görünen o ki Müslü-
manlar, azınlıklar hakkında hiçbir zaman
konuşamayacaklar. Müslümanlar, kendileri
hakkında konuşmadıkları sürece azınlıklar
hakkında da konuşamayacaklar. Öyle ya,
şu ana kadar kendileri hakkında konuşma-
dılar ve konuşmaları da beklenmemekte.
OysaMüslümanlar, kendilerinin azınlık
oluşlarına ilişkin çaresizliklerini, yine ko-
nuşamadıkları bu konu üzerinden takip
edebilirler ya da sağlamasını yapabilirler.
Türkiye’de dinî
azınlık ola
Azınlık olarak Müslümanlar ne ifade eder? Müslümanlar, kendilerini asıl unsur olarak görürken, azın-
lıkların neye göre bu alana yerleştirildiklerini nasıl konuşabilirler? Türkiye’de Müslümanları asıl unsur
yapan alan neresidir ve bu, ne zaman kurulmuştur?