62
aralık
2013
Lokman Ayva
*
Toplum
haber
ajanda
*
AK Parti Kurucular
Kurulu ve MKYK Üyesi
A
RTIK
mem-
leketimizdeki
büyük şehir”
kavramı değiş-
ti. Büyük şehir,
araya boş ara-
ziler girmeden
yoğun nüfusun
yaşadığı yerler değil. Zihnimizin de bu
değişime ayak uydurması lazım. Zihni-
miz buna ayak uydurmazsa, çok büyük
bir değişim ve gelişim fırsatını ıskalamış
oluruz. Yerel yönetimlerden beklenti ve
taleplerimizi bu yeni duruma göre, viz-
yoner bir şekilde yeniden belirlemeliyiz.
Yerel yönetim kriterleri yenilenirken
başarı ve başarısızlık da bu nispette be-
lirlenmelidir.
Bir rivayete göre Amerika’nın ilk oto-
mobil üreticisi Henry Ford, “Eğer müş-
terilerime ne istediklerini sorsaydım,
eminim ki onlar, benden daha hızlı bir
at arabası isterlerdi. Otomobil istemek
akıllarına gelmezdi!” şeklinde bir ifade
kullanmıştır. Yerel yönetimlerde de hal-
kın bilmediği, duyulmamış veya görül-
memiş bir şeyi istemesi, beklemesi veya
O yapıldı, bu yapılmadı” biçiminde bir
hizmeti başarılı ya da başarısız bulmaları
kolay olmayabilir.
Tabiî benim derdim, yerel yöneticiler
birer “Henry Ford” olmazlarsa bizim
bu durumda ne yapacağımız…Ford’un
otomobil üretimine başlamasının üze-
rinden bir asırdan fazla zaman geçti.
Fakat Türkiye’de onun yaptığını yapan
henüz bir kişi bile çıkmadı. İşimizi yö-
neticilerin “Gönlünden ne kopuyorsa…”
insafına bırakamayız.
Hanefes almak,
haparkyapmak
Yerel yönetim
seçimleri için hazır-
lıkları takip ediyo-
rum. Aday adayları-
nın projelerini in-
celiyorum. Genelle-
mek istemem ama
burada anlatmaya
değer bir projeye
rastlamadım. Hâlâ
geçen yüzyılın “çap
bakımından büyü-
müş” tekrarlarına
rastlıyorum. Hâlâ
Şuradan şuraya
yol yapacakmış”
da, hâlâ “Aç açık
bırakmayacakmış”
da, hâlâ “Şöyle bir
park yapacakmış”
da…
***
Peki,
yerel yöne-
timler muvacehe-
sinde şu soruyu
sormamız hak
değil midir? “Yerel
yönetimlerimizin
yönetici adayları,
insanın en önemli
özelliği olan potan-
siyelini açığa çıkar-
ma hususunda ne
gibi hizmetler plan-
lamaktadırlar?”
Mesela çocuklarım,
yerel yönetimler-
den hangi hizmet-
leri alacak da po-
tansiyellerini açığa
çıkaracaklar? Ben,
eşim veya başka bir
vatandaşımızın po-
tansiyeli nasıl açığa
çıkacak? Bir başka
ifadeyle bizlerin
kendimize, mille-
timize ve insanlığa
katkı yapabilmemiz
için ne gibi şartlar
hazırlanması taah-
hüt edilmelidir?
Artıkbüyük