60
aralık
2013
Sabiha Doğan
Analiz
haber
ajanda
Darbeciler,
ellerini
güçlendirmek ve gele-
cekteki tehditleri en-
gellemek için yasal dü-
zenlemeleri yapmaktan
da geri kalmamışlardır.
1960
Darbesi sonrası
hazırlanan 1961 Ana-
yasası, yürürlükte olan
1924
Anayasası’nı
devre dışı bırakırken
demokrasi açısından
ülkeyi on yıllarca geri-
ye götürmüştür. 1961
Darbe Anayasası da
12
Eylül Darbesi’yle bir
kez daha geriye giden
muhtevaya dönüş-
türülmüştür. Üzücü
olansa hâlâ bir darbe
anayasası ile yönetilen
ülkemizde insan hak
ve özgürlüklerinin, de-
mokrasinin en büyük
sorunlardan birini oluş-
turmasıdır.
YENİ
ANAYASAYA
İHTİYACIMIZ
VAR MI?
Ü
LKEMİZİN
ya-
kın tarihi, sıkıntılı
süreç ve dönemeç-
lere tanıklık eden
önemli kaynaklarla dolu. Bu
materyallerin bize ne kadar
doğru ve tarafsız yansıtıldığı
da ayrıca üzerinde durulması
gereken bir konu. Özellikle
siyasî tarihimizin maksatlı ve
yanlı kimi müdahalelere uğ-
radığı herkes tarafından kabul
edilmekte. Tüm olumsuzluk-
lara rağmen analitik düşünce
ve doğru yaklaşımla eldeki
belgelere dayanarak doğruya
ulaşmaya çalışan hakkani-
yetli ilim insanlarımız oldu-
ğunu da söylemeliyiz. İşte bu
bilinçli çalışmaların ürünü
olarak, üstü kapatılan çoğu
Bireyin düşüncesini yok sayan, devle-
ti dokunulmaz ve eleştirilmez gören
anlayışın hükümranlığı devam etmek-
tedir. Ulaşım, haberleşme, düşünce
özgürlüğü gibi temel hak ve özgür-
lükler noktasında dahi ciddî sıkıntılar
yaşamaktayız. 1924 Anayasası’nın
gerisinde olan kanunlarımızla 2000’li
yılları devirmeye devam etmekteyiz.
Bu kötü ve karamsar tablodan kurtul-
ma ümidi içerisindeki herkes için yeni
anayasa çalışmaları çok önemliydi.