58
aralık
2013
Şeyda Koç
Analiz
haber
ajanda
Bu yabancı
ülkelerdeki ders-
haneler, direkt
eğitim kurumları
müfredatından
destekle haraket
ediyor ve çoğu dil
eğitimi merkezli
çalışıyor. Ancak
bizdeki mevcut
amaç, sadece
öğrencilere üni-
versiteyi kazanma
yolunda ek ders
yardımı şeklinde.
Üniversiteye git-
mek için hangi yol
mubahtır” kurs-
ları... Artısı yok.
Meslekî bir kurs
değil. Alternatifleri
yok. Tekdüze bir
eğitim anlayışına,
tekdüze bir siste-
me sahip, o kadar.
Avrupa, Amerika
ya da diğer ülke-
lerdeki ile bir ben-
zerlik taşımıyor.
Devlet okulları
çatısı altında değil,
sadece MEB izni
var, o kadar.
Bırakındağınık
kalsın(mı?)
19
65’
TE
çıkarı-
lan “Özel Eği-
tim Kurumları
Kanunu” şem-
siyesi altında dersanelerin açıl-
ması resmileştirilmişti. Ancak
dershanelerin, 1984’te çıka-
rılan 3035 sayılı madde gere-
ğince kapatılması öngörülmüş,
rahmetli Turgut Özal’la ise ye-
niden yürürlüğe girmesi sağ-
lanmıştır. Demek ki bugünün
mevcut hükümeti bir kapatma
kararı alsa da, ciddi bir eğitim
reformu gerçekleşmezse bir
sonraki hükümetin kapatılan
dersaneleri tekrar açması büyük
olasılık dâhilinde.
Dersaneler, özel okullar, özel
öğretmenler... En başta değer-
lendirilmesi ve üzerinde hafta-
larca program plan yapılması
gereken ve ciddi bir reform
gerektiren konudayız. Kısacası
biz anne babalar, buna “eğitim”
diyoruz. Durumun vahametini
en çok anne babalar taşıyor.
Eğitim, bir insanı sözel, gör-
sel, işlevsel ve sosyal hayata,
geleceğe hazırlama şeklidir. So-
runumuzun başladığı nokta ise
çocuklarımız. Sadece işlevsel
olarak hizmet alıyorlar ve ken-
dileri de bu kıyasla emek vere-
biliyorlar. Üniversite finali için
beş yaşından itibaren bir yarışa
sokuluyor çocuklar.Maddi geliri
yerinde olan aileler özel okula
gönderiyor çocuğunu, yerinde
olmayan ailelerse mecbur gör-
dükleri devlet okullarına. Yazık
ki bu mecburiyetin altındaki za-
fiyet de dersane ve özel okullara
zemin hazılıyor.
Dersanelerin
kapatılması,
sadece iltihaplı bir yaranın ilaç-
lanmadan, dezenfekte olmadan
gazlı bir bezle sarılmasına ben-
zer. Devlet okullarının her biri,
çocuklarımız için özel okulların
özeninde eğitim ortamı sağla-
dığında dersane kapatma konu-
sundan bahsedilebilir.
Önem taşıyan bir diğer konu