46
aralık
2013
Nesrin Çaylı
Analiz
haber
ajanda
Hayretler
içerisin-
deyim; çünküdini, dili,
mezhebi bir olangüzel
insanlarınüslububir-
dendeğişiverdi. İkti-
dar ve cemaat arasında
dershaneler”mevzuu
ile çığırından çıkanve
seslerinayyukayük-
selmesine sebep olan,
malumu saklı, kargaşa-
yavesile mevzular, ce-
maatin iktidardanneyi
tahsil edemediğinin”
sorusunu sorduruyor.
Üstelik, asayiş berke-
mal olmasına rağmen,
tahammülsüzlüğünne-
denini sorgulamamı-
zavesile oluyor. Taban-
da ise sadece zihinlerin
karışmasınave dostla-
rınbirbirine istifham, it-
hamve beceriksiz bir
siyasi duruş ile tavır al-
malarınanedenoluyor.
***
İki tarafın
birbirine al-
dığı tavrı nasıl okuma-
lıyız? Birmanevi lideri
ve cemaatinin iktidar-
la olankavgasınanasıl
izahbulmalıyız bunca
hoşgörübeyanatından
sonra!? Dünyevi kay-
gılar, uhrevi kaygıların
önünenasıl bukadar
çabuk geçti de orta bir
yol bulmakyerinenef-
ret ve istifhamtohum-
ları ekildi? Yetmedi, ye-
tinilmedi, iftiralar ve
belgelerin ifşası ileülke
yeni bir kaos ortamına
sürüklendi.
***
İktidarın
kavgası-
nı anlamak, cemaatin
kavgasını anlamaktan
daha kolaybenim için.
Ziramanevi dinamik-
leri esas alan, güzel
hizmetleri ülkeler öte-
sine taşıyanbirmane-
vi oluşumunerk, hırs,
nefret, nizaüslubu-
nuaklımbir türlüal-
mıyor. Tarihimizdeyö-
netici iradeninyanı
başındayer almış, se-
ferlerde dahi padişah-
laraHakk’ı, hakkani-
yeti, adaleti, manevi
cesareti hatırlatmayı
Hak içingörevbilmiş,
ülkelerinve şehirle-
rin fethinde dualarıy-
la, destekleriyle “ma-
nevi fatih” unvanını
almışAkşemseddin,
Ebussuud, İbn-i Kemal
Hazretleri’ni hatırla-
dıkçahiçmi hiç aklım
almıyor...
***
Hernekadar
kao-
sun tanımları arasın-
da “Düzen, düzensiz-
liği de beraberinde
getirenbir normatif-
tir!” ifadesi bulunsa
da, kaosunmüsebbi-
bi olarakmanevi lider
ve cemaatini, değil ak-
tör, faktör olarak bile
kabullenmekte zorla-
nıyor, hayrete düşü-
yorum!
Evet,
irtifa kaybeder
bir hayrete düşüştür
bu... Zira “Hayret”ma-
kamına ilim, irfanve
hikmet ileyükselmek-
tenbaşkayol yokma-
demvemadembuüç
muhteşemrehber an-
cakmanevi liderle-
rin feyz ve ilmi him-
metinden istifade ile
mümkündür ancak,
öyleyse bu şaşkınlı-
ğım, buhayr/et(e) dü-
şüşümhaksız durmu-
yor!
H
AYRET”
in birmakamolduğunuan-
lamamhayli zamanalmıştı. Oma-
kamayükselmek için çok fırınek-
mek, çok harf tüketmek gerektiğini
deher daimkendimehatırlatır du-
rurum. İdrakin “hayret etmek” ile
güçlübir bağı vardır çünkü. Fakat sondönemlerde, ülkemde
olup bitenleri medyadan izlerken, “Hayret”makamınayük-
selmekyerine, hayrete düşerek irtifa kaybınauğradığımı(zı)
esefle itiraf edebilirim. >>