33
aralık
2013
gerekirdi. Çünkü dershaneler, yapılan ope-
rasyonda asıl hedefe varmayı engelleyecek
bir tür kapı güvenliği hükmünde. Yani odak
değil. Neden “operasyon” nitelemesi yapıyo-
rum? Çünkü siyasî robot yetiştiren zihniyete
yönelik yürütülen büyük bir operasyon bu.
Muazzam bir dönüşüm harekâtı. Bu ülkede
siyasî robotlar harekâtı dönemini kapata-
cak meseleyi usulden değil, esastan çözecek
hedefe matuf bir kararlılık bu. Dikkatlerin
dershanelerde yoğunlaştırılması ise “operas-
yonun profesyonel işi olduğunu” gösteriyor.
Operasyonun selameti için bazı insanla-
rın susması, bazı insanların da sabırla po-
zisyonunu koruması gerekmektedir. Ancak
görülen o ki, dershaneler üzerinde hesabı
olanlar susamamış ve sabır gösterememiş-
lerdir. Herkesin dikkati “Eğitime büyük
darbe!” gibi “tuhaf ” açıklamalarda maga-
zinleşirken büyük reform hızla hedefine
yönelmektedir. Nedir bu hedef? Susmayı ve
sabretmeyi bilen biri olduğum için, “Sadece
birlikte yaşayacağız” demekle yetineceğim.
Benimdikkat çekmek istediğim,bubüyük
fotoğraf içinde seyreden siyasî robotların al-
dığı pozisyonlar ve onlara kimin niçin görev
verdiğine ilişkin hatırlatmalarla sınırlı ola-
caktır. Yani ikinci siyasî robotlar harekâtının
deşifre edilmesi daha önemlidir.
Bu gündem etrafında pozisyon alanlar,
değişen, genişleyen ve gelişen (siyasî haritası
korunan, ama siyaset etme nüfuzu genişle-
yen) Türkiye gerçeğini okuyamayanlar, üre-
tilmiş/mamul anlayışlarla yollarına devam
edenler, son kullanım tarihi geçmiş politi-
kacı, aydın, din adamı ve sanatçı profili çiz-