30
aralık
2013
Kapak Dosyası
haber
ajanda
Doğrusubualgı yönetimi,
ulusalcılarınCemaat üze-
rinde operasyonyapmasını
engelliyordu. Çünkübaşarı-
lı öğrencilerinadresini nasıl
kayıt dışı” gösterecekleri
noktasında bir yöntem
bulamıyorlardı. Üstelik bu
adresler, aynı zamanda
ahlaklı çalışkan” imajını dip
dalga olarak kullanıyorlardı.
Bu süreç, “eğitimde başarı-
nınadresi” imajını “yurtdışı
okullar” klasmanıyla pekiş-
tirinceulusalcılar da kendi
içinde ikiye bölündüler.
ÖrneğinEcevit veDemirel,
farklı düşünen iki önemli
ulusalcı olarak buadreslere
karşı yumuşadı. Nitekim
Cemaat de bunukarşılıksız
bırakmadı. Buyumuşama,
sınav sitemini neredeyse
eğitimle özdeşleştirdiği gibi
potansiyel bir risk de do-
ğurdu:
Paralel eğitim...
***
Nitekim28Şubat sürecinde
buoperasyonuyürüten ro-
botlarayüklenenprogram-
da (bu robotlarınbazıları
medyada, bazıları yargıda,
bazıları iş dünyasındave
diğerleri demalumadres-
lerde idi) “Politik dindarlara
dokunmayın” kodlaması
vardı. Operasyonlarda
ulusalcılarınhedefindeki
insan tipi ile sorunuolma-
yan (milliyetçi, Atatürkçü
ve çağdaş yurttaş) eğitim
adresleri bir bir teste tâbi
tutuldular. Operasyonuko-
laylaştıranverimde bir de
test nesnesi vardı: “Başör-
tüsü”... Milli EğitimBakan-
lığı denetiminde olanders-
haneler başta olmaküzere
tümokullar bu teste tâbi
tutulduve sınav içinde bir
katsayı taktiği” uygulandı.
Sekiz yıl zorunlueğitim ise,
yaralanacak rakibinbaşına
kurşun sıkmak görevini ifa
edecekti…
***
Operasyonu yönetenler, bir kaşık suda AK Parti’yi
boğmak isteyen ikinci el siyasî robotlardır. Önemli
olansa bu siyasî robotların sahibini bulmaktır.
Bunun yolu da çok basit: Devre dışı bırakılmış bir
robotun uygun yerine bakın, orada “Made in …”
yazar. Eğer silinmişse bu yazı, mutlaka imal edil-
diği yeri bulabilecek ustalara sahip adresler(imiz)
vardır. Ben, şahsen bir “usta” tanıyorum…