19
aralık
2013
Prof. Dr. Refik Turan
hüviyetindeydi. Mavarünnehr, Horasan,
İran, Kirman ve Irak-ı Acem, bu devletin
siyasî sınırları içindeydi.
Ancak İslam dünyasına genel olarak bak-
tığımızda siyaseten ve sosyal olarak parça-
lanmış bir hâl gösteriyordu. Başlarındaki
idareciler dar ufuklu, ittifaktan yana olma-
yan, sadece kendi tahtını ve muhitini kur-
tarmaya çalışan idareciler görünümündey-
diler. Çoğu, Asya’nın ortasında ortaya çıkıp
güçlenen Moğol istila fırtınasından henüz
habersizdi. Öte yandan Moğol önderleri ve
Cengiz Han, gelişmiş, zengin ve refah için-
de yaşayan İslam dünyasına iç geçirerek ve
iştahla bakmaktaydı.
Nitekim 1220 yılı güzüne gelindiğinde
Cengiz’in orduları, Asya’nın “Otrar” şeh-
rinin kapısı önlerine dayanmıştı. Ortar,
Harezmşahlar Devleti’nin uç karakolu hü-
viyetindeki önemli bir şehirdi. İyi de tah-
kim edilmişti. Gerçi Cengiz’in harekete
geçmesi için Harezmşah hükümdarı baha-
neyi Cengiz’in eline vermiş, onun elçilerini
öldürtmüştü.
İslammedeniyetini
solduranistila
Ortar,Cengiz’in savaş makinesi ordusuna
aylarca direndi. Fakat Otrar’a arkadan bir
imdat gelmedi. Sonuçta şehir düştü. Vali
İnal da işkenceyle öldürüldü. Şehrin nüfu-
sunun tamamına yakını öldürülürken, evler
Orduyu hazırlayıp, teçhizatı kuşanıp, meydana çıkıp meydan savaşı yapmayı işaret etmi-
yoruz. Tıpkı Batılının yaptığı gibi, günümüz mücadele ve savaşının bin bir kamufle yöntemi
mevcuttur. Bütün bu yöntemleri kullanıp, düşmanla o şekilde mücadele etmek gerekmek-
tedir. Bu görev ve sorumluluk, yıllar öncesinde olduğu gibi yine Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti ve Türk milletine düşmektedir. Tabiî aynı doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk
milletinin lideri konumunda olan Recep Tayyip Erdoğan’a da aynı mükellefiyet düşmekte-
dir. Yani İslam dünyası ve Türkiye etrafındaki kuşatma, dikkatli, rikkatli, akıllı, disiplinli ve
fedakâr bir mücadeleyle yapılabilir ve 21. yüzyıl istila ve kuşatma planları ancak böylelikle
durdurulabilir. Zaten bunu yapmaktan başka çare de görünmemektedir.