13
aralık
2013
>> Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül tarafından karşılanan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlhamAliyev, daha sonra Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’la
görüşerek Türkiye-Azerbaycan
Yüksek Düzeyli Stratejik Kon-
sey Toplantısı’nın üçüncüsünü
gerçekleştirdi. Bu toplantıların
ardından özellikle enerji ve
savunma konularında anlaşma-
lara imza atan iki ülke, bu konu-
larda Kafkasya ve Ortadoğu ile
ilgilenen bütün dünyaya önem-
li işaretler vermiş oldu.
Bu görüşmelerin yaklaşık
bir hafta sonrasında Başbakan
Erdoğan’ın, yalnızca günübirlik
bir şekilde Katar’a giderek Emir
Şeyh Tamim ile iki saatlik bir
görüşme yapması ve görüşme
sonrasında enerji işbirliği yapıl-
masına dair anlaşmaların imza-
lanması da dikkat çekiciydi.
aynı bölgedeki Pakistan ve
Afganistan’ın içinde bulunduk-
ları maddî vemanevî darboğaz
ortada. Türkiye’de yaşatılan
tasavvuf kollarının birçoğunun
silsilelerinde yer bulan ve dola-
yısıyla ülkemizmanevî tarihine
gönlüyle tesir eden bu büyüğün,
belki de o tasavvuf kollarının
mensupları tarafından nerede
yaşadığı dahi bilinmez ve o
coğrafyaMüslümanlarının
çektikleri görülmezken, böylesi
bir sempozyumun oluşturduğu
faydanın farkına varmamız
gerekli.
Sırf manevî köklere yönelim
olarak değerlendirmesek bile
bu etkinliği, geleceğin üretim,
ithalat ve ihracat ekonomisinin
derin bağlarının oluşturulması
anlamında da birçok katkısı ola-
cağı kanaatindeyim. Zira Asya,
her zaman üretimin kaynağı
olacak ve nehir, Doğu’dan Batı’ya
akacak…
İLHAM
Aliyev’inyenidenAzerbaycanCumhurbaşkanı seçilmesininardından ilk ziyaretini
Türkiye’yeyapması, Kafkasya’dayapılandırılacakyeni enerji politikalarının ilk adımı olarak
değerlendiriliyor.
Enerji için
stratejik temaslar
Bir
İmam-ıRabbanî
Sempozyumu”
gerçekleştirildi
BİLİNDİĞİ
üzere, bugünkü
Hindistan’da hayatını geçirmiş
olan büyük İslammutasavvıfı,
Müceddidü’l-elf-i Sânî –ikinci
bin yılın bütünleyicisi- unva-
nıyla tanınan Serhendli Ahmed
Faruk, meşhur namıyla İmam-ı
Rabbanî Hazretleri ve eser ve
fikir dünyasını işlemek amacıyla
ilki düzenlenen İmam- Rabbanî
Sempozyumu, İstanbul’da üç
gün süren bir programla gerçek-
leştirildi. Programın açılışına
TBMMBaşkanı Cemil Çiçek ve
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Görmez de katıldı.
Bugün Anadolu’ya uzanan
manevî bir iklimbüyüklüğüne
sahip İmam-ı Rabbanî Hazretleri
ve fikir dünyasına dair gerçek-
leştirilen bu sempozyumla
Türkiye’nin Güney Asya’ya
yöneliminin de temeli atılmıştır
diye ummaktayız. Zira bölgede
bulunanHindistanMüslüman-
larının çektiği kahır ve yine
MISIR’daki
darbeci idarenin
Türkiye ile uyum tutturamadığı
ortada, tutturamayacağı da
kesin. Gergin ilişkilerin sürdüğü
bu süreçte, Mısır Büyükelçimiz
Hüseyin Avni Botsalı, Mısır’ın
darbe yönetimi tarafından
istenmeyen adam” ilan edildi.
Bunun üzerine Ankara’ya çağrı-
lan Botsalı’nın gelişiyle birlikte
Dışişleri Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamaya göreMısır’la
aramızdaki diplomatik ilişkiler
maslahatgüzarlık seviyesine”
çekildi. Ayrıca karşı bir atak
da yapan Dışişleri Bakanlığı,
Mısır’ın Türkiye Büyükelçisi
Abdurrahman Selahaddin’i
istenmeyen adam” ilan etti.
Mısır’la ilişkilerde
seviyedüştü