10
aralık
2013
Türkiye
Ajanda
İSTANBUL
Taksim’deki Gezi Parkı’nda yer alan ağaçların sökülme-
sinemüdahaleşeklindebaşlayanveülkedeyaklaşıkbiraylıkgünde-
miyoğunşekildeoyalayarakbugünündederinliklikonularındanbiri
olan Gezi olayları hakkındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
yürüttüğü iddianame çalışması tamamlanarak İstanbul 55. Asliye
CezaMahkemesi’ne ilgili dava açıldı.
Gezi iddianamesi
hazır
Bu suçlamaların ilgili iddia-
nameye alınması, kamumalına
zararın ortada olduğu o süreçte
günlerce tartışılan doktor kı-
yafetli kişilerin göstericilere ilk
yardımve tedavide bulunmaları
ile özellikle daha çok tartışılan
Bezm-i ÂlemValide Sultan Sul-
tan Camii’ne girilmesi olayları-
nın da ayrıca Savcılık tarafından
dikkate alındığını görmekteyiz.
Bugünden sonra tekrar aynı tar-
tışmaların alevleneceği, camiye
girilmesine izin verdiği söylenen
müezzininmedya tarafından
kapışılacağı, hattamalummü-
ezzine Gezi protestocusu olan
gruplardan kimilerinin ziyaret-
ler düzenleyeceği aşikâr.
İddianamenin ilanının yanın-
da, 6 ayrı soruşturmanın ayrıca
devamettirildiği de açıklandı.
Ziramahkemeye sunulan iddia-
name, yalnızca olayların teknik
niteliğine dair hazırlanan içeriğe
haiz. Soruşturması devameden
6
ayrı dosya ise, “suç işlemek
amacıyla kurulan örgüte yardım
etme”, “silahlı terör örgütüne
üye olma”, “cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye Cumhuri-
yeti Hükümeti’nin görevlerini
yapmasını engellemeye teşeb-
büs” gibi suçlarla ilgililer ve bu
soruşturmaların Gezi olaylarıyla
başladığı, bu olayları takip eden
ve ilintili diğer olaylarla sürdü-
rüldüğü de ayrıca belirtildi.
İddianamenin kabulü ve son-
rasındaki dava sürecinde, Gezi
olaylarının gerçekleştiği Haziran
ayının güneşli sıcaklığını, kış or-
tasında politik bezirgânlar eliyle
hissedeceğimiz kesin. At izinin it
izine karıştırıldığı son devir ope-
rasyonlarının yemine gelmeme
dileğiyle, haydi hayırlısı…
>> İddianamenin davalı
kısmında yer alan 7’si yabancı
uyruklu 255 kişinin, “Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet”, “görevi yaptır-
mamak için direnme”, “kamu
malına zarar verme”, “kamu
görevlilerine görevlerinden
dolayı hakaret”, “kamu görevini
usulsüz olarak üstlenme”, “özel
kıyafetleri usulsüz olarak kul-
lanma”, “suçluyu kayırma” ve
ibadethaneyi kirletmek sure-
tiyle zarar verme” suçlarından
yargılanacakları belirtildi.
Vizede
sonadoğru
Ve
yeniden“Tillo”
TÜRKİYE’NİN
AB
üyeliğine dair yapılan
görüşmelere atfen
gerçekleştirilen
yeni fasıl, 3 yıl
aradan sonrayeni-
denbir konferans-
la açıldı. Almanya
ve Fransa’nın
siyasî engellemeleri
sebebiyle dondurulan
ilişkiler, Almanya’nınyeni
siyasî kurgusu gereği Türkiye’yi
destekler şekilde görüntüverme-
siyle tekrar canlandırıldı.
Ayrıca Türkiye-AB
Karma Parlamentosu
Komisyonu’nun
73’
üncü toplantısı
da TBMM’de ger-
çekleştirildi. Otu-
rumlar sırasında
önemli anlaşma-
lara imza atılırken,
Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarının en fazla
üç buçuk yıl içinde Schen-
genvizesindenyararlanarak
Avrupa’da vizesiz olarak seyahat
edebilecekleri vurgulandı.
DEMOKRATİKLEŞME
Pa-
keti ile açıklananmaddelerden
biri de yerleşimyerlerinin öz
isimlerinin iadesiyle ilgiliydi.
Bumaddenin uygulandığı en
önemli ve nitelikli yer ise Siirt’in,
adı Aydınlar olarak değiştirilen
ilçesi Tillo oldu.
Sözkonusu işlemleBaşbakan
Erdoğan’ıneşi EmineHanım’ın
memleketi olması hasebiyleakla
gelenTillo, aslında İslam’ınönemli
fikirmerkezlerindenbiri olma
olmazözelliğine sahip. Tilloluların
Aydınlar ismine sıcakbakamama-
ları dazatenbusebeptendi. Zira
İslam’ahizmetlemaruf bir şehrin
adının, bir gecedeoldubittiye
getirilerekgüyayenidenkimlik-
lendirilmesi, aslahazmedilecek
vekabullenilecekbir şeydeğildir.
Tillo, Tillo’yahayırlı olsun…