111
aralık
2013
>> Anonymous tümdünyada
siber saldırılar gerçekleştirirken,
RedHack ise bu örgütün bir tür
Türkiye bölge görevini yürütüyor.
Ancak RedHack hakkında bilinen
net bilgi şu: RedHack, siber saldırı
yapmıyor, bilgi ve belgeyi doğru-
dan sızdırıyor. Öyle ya, İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı sal-
dırıyla “Emniyet’in internet sitesini
çökerten adamlar” diye tanınan
grubun yaptıkları ayyuka çıkmış,
yalnızca giriş çıkışı yoğunlaştırarak
veri akışını yavaşlatmayı “çökert-
me” ilanıyla duyurmuşlardı.
Geçtiğimiz ay başlatılan operas-
yonla söz konusu bilgi ve belgele-
rin internet ortamında ifşa edildiği-
ne dair bir soruşturmaya yön veril-
di. Söz konusu soruşturma, ülkenin
bütün bürokrasisini ve güvenliğini
derinden etkileyebilecek bir çap-
tayken, yapılan operasyonlarla
Emniyet’e getirilenlerin durumunu
belirten yayınlarda takınılan tavır,
bu önemli operasyonun niteliğini
alaşağı etmekten başka bir amaca
hizmet etmedi.
Operasyon kapsamında ifadesi
alınarak serbest bırakılan bir dizi
oyuncusunun etrafta dolaştırılan
Neden içeri alındı?” videosu ise
çok matraktı. Zira operasyon, söz
konusu bilgi ve belgelerin siber
ortamda nasıl dolaştırıldığına
ilişkindi, kimin ne söz söylediğiyle
ilgili değil. Yani bu şu demek: Eğer
siz, RedHack’in kaynaklık ettiği
bir belgeyi sanal ortamda dolaş-
tırdıysanız, bu belgeyi nasıl elde
ettiğinizi ve dolayısıyla RedHack
ile bir bağınızın olup olmadığınızı
tespit etmek için yapılan bir soruş-
turmadır bu.
İşte bu düşünceyi anlatacak
bir siber güç olmayınca, özellikle
sosyal paylaşım sitelerinde do-
laştırılan aptal saptal görüntülere
de ister istemez itibar edildi, hem
de asıl itibar görmesi gerekenin
soruşturmanın kendisi olmasına
rağmen.
İnşallah bu ülkeyi sevenlerden
kurulu bir siber orduya kavuşuruz
da hem bu itibarsızlardan, hemde
bu itibarsız haberleri yapanlardan
kurtuluruz.
>> “Fethullah Gülen-
Hükümet kavgası aleni-
leşince, Gülen ve takipçi-
lerine, akıbetlerinin Esad
Coşan gibi olacağı uyarısını
yapanlar oldu.
Cemaat-Hükümet, buna
bağlı olarak Fethullah
Gülen-R. Tayyip Erdoğan
kavgası, akıllara bir şekilde,
yaklaşık 25 yıl önceki Mah-
mut Esad Coşan-Necmettin
Erbakan kavgasını getiriyor.
(…)
Cemaat-Hükümet kavga-
sının dershaneler üzerin-
den alenileşmesiyle birlikte
Gülen ve onun takipçilerine
akıbetlerinin Coşan gibi
olacağı, yani siyasete karşı
yenik düşmelerinin kaçı-
nılmaz olduğu uyarılarını
yapanlar oldu. Bu kavgadan
kim galip ayrılır bilinmez,
ama bugünkü Gülen-
Erdoğan gerilimiyle dünkü
Coşan-Erbakan çatışması-
nın farklılıklarının benzer-
liklerinden fazla olduğunu
söyleyebiliriz. Şöyle:
1)
İskender Paşa dergâhı,
başından beri Milli
Görüş’ün içinde yer aldı,
hatta Kotku döneminde
onu yönlendirdi. Gülen
cemaatiyse Milli Görüş’ün
içinde değil, dışındaydı.
Ona karşı hepmesafeli oldu
ve kuşkuyla baktı.
2)
Coşan, Erbakan’la yol-
larını RP iktidara gelmeden
ayırdı. Gülen ise Erbakan’ın
öğrencileriyle yollarını,
onlar iktidara geldikten
sonra birleştirdi ama bir
aşamadan sonra bu ittifak
dağıldı. Yani ilkinde bir
hareketin, ikincisinde tüm
ülkenin iktidarını paylaşma
mücadelesi söz konusu.
3)
İskender Paşa cemaati
siyasete ilgisini hiçbir za-
man gizlememiştir. Gülen
cemaatiyse, pratikte ne
yaşanırsa yaşansın, ken-
disini hep “siyasetler üstü”
olarak konumlandırmaya
çalışmıştır. Bugün bile
Hükümet’le kavganın esas
konusunu dershaneymiş
gibi gösterme çabası, bu
perspektifin sonucudur.
4)
Erbakan ile Erdoğan
arasındaki benzerlik ve
farkları tartışmayı şimdilik
bir kenara bırakalım. Co-
şan ile Gülen arasındaki
en temel ayrım, birincinin
İskender Paşa’yı şu ya da
bu nedenle ülkenin en
güçlü ve etkili cemaatlerin-
den olmaktan çıkarması,
Gülen’inse kendi elleriyle
yoktan var ettiği bir ya-
pıyı küresel bir harekete
dönüştürmeyi becermiş
olmasıdır.
Dolayısıyla yaklaşık
çeyrek yüzyıl sonra tarihin
tekerrür edeceğini düşün-
mek hiç de gerçekçi olma-
yacaktır.”
Bir operasyonnasıl
itibarsızlaştırılır?
RuşenÇakır:
EsadCoşan-Erbakan
çekişmesi tekerrürmüediyor?
GEZİ
olaylarındanevvel Türkiye, Anonymousve
RedHackadında iki örgüt tanıdı. Bunlar, öylebildi-
ğimiz türdenbir parti, dernekveyasilahlı grup fi-
landeğil, bilgisayar korsanı diyebilinenkişilerin
oluşturduğu iki ayrı organizasyondu.
BEN
Nealaka?!” dedimya, 29Kasım
2013
tarihindeki Vatangazetesindeya-
yınlananyazısıylaRuşenÇakır’ınyaz-
dıklarınasizdebir gözatınderim…(Öyle
ya, yazınınsonuçok ilginç.)
Ayın İlgi Kurucusu