107
aralık
2013
zamanlı bilgi gereksinmelerini karşılamak
amacıyla daha iyi iletişim olukları kurma
zorunluluğu doğması.
Çağımızda artan bilginin mebzul şekilde
kullanılması ve yayılması için yeterince ara-
cın bulunması gibi nedenlerden dolayı orta-
ya çıkan dezenformasyon, her türlü bilginin
kolayca yayınlandığı ve ulaşıldığı günümüz-
de “doğru bilgiye zamanında ulaşamamak”
gibi bir sonuç doğurmaktadır. Bu durumda
doğru bilgiye zamanında ulaşmayı sağlaya-
cak bilişim sistemlerine daha fazla ihtiyaç
olduğu açıktır.
İş gereksinimlerini dengelemek için etkili
bir yönetim bilişim sistemi uygulamak gere-
kir. YBS’nin etki uygulanmasıyla işletme ve
kurumlar, aşağıda sıralanan birtakım işleri
başarmış olurlar:
Rekabet avantajı, yönetsel kolaylık, ope-
rasyonel düzeyde verimlilik artışı, sosyal-
çevresel-finansal riskleri yönetebime, işlem
etkinliğinin arttırılabilmesi, bilgiye dayalı
yeni ürün geliştirmeye yardımcılık, maliyet-
lerin düşüşü, müşterilerin ve hissedarların
memnuniyetinin artışı, marka ve itibarı ko-
ruyabilme, sürekli gelişim sağlayabilme, ye-
nilikleri destekleyebilme ve pazardaki yeni
fırsatları yakalamaya imkân bulma.
Sonuç olarak YBS, tüm işletme ve ku-
rumlar için vazgeçilmez bir stratejik bilgi
kaynağıdır. YBS uygulamalarından yoksun
olarak organizasyonların rekabet üstünlüğü
elde etmeleri, çağımızda mümkün görül-
memektedir.
BİLİM
dünyasını sarsacak
bir projeyle İsviçre’de insan
beynine rakip olacak bir bilgi-
sayar tasarlanıyor. Bütçe, 1
milyar avro.
Kendine hedef olarak insan
beyni gibi çalışan bir bilgisayar
tasarımı yapmayı hedefleyen
bilim adamları, hedeflerine
ulaşacaklar.
Bilim adamları, günümüz bil-
gisayarlarından 1000 kat hızlı,
insan beyni gibi düşünebilen
bir bilgisayar tasarlıyorlar.
Avrupa Komisyonu’nun 500
milyon avro ödenek ayırdığı,
toplam maliyeti 1 milyar avro
(2,8
milyar TL) olan “İnsan
Beyni Projesi”nin sözcüsü ise
İngiliz bilim adamı Richard
Walker. Projenin esin kaynağı,
Prof. Henry Markram.
Markram, insan beyninin
tüm işlevlerini bir araya ge-
tirme fikrini ilk ortaya atan
kişi. Markram, 15 yıl önce
beynin işlev olarak birbirinden
farklı bölümlerinin işlediği gibi
çalışan ve tüm fonksiyonları
bir arada çalıştırabilen” bir
bilgisayar modeli oluşturmaya
karar verdi. 2005’te bir ön
çalışmayla bu fikrin gerçeğe
dönüştürülebileceği ispatlandı.
İlk evre 10 yıl sonra bitecek.
İnsanın tüm düşünme,
görme, duyma, hissetme,
algılama, hatta hayal etme
fonksiyonlarının beyinde nasıl
oluştuğu bu projeyle anlaşıla-
cak. Bilgisayar, günümüz bilgi-
sayarlarından 1000 kat daha
hızlı olacak, ancak o haliyle
bile insan beyni, bilgisayardan
1000
kat daha hızlı çalışacak
ve olgun bir insan beynine
kıyasla bu bilgisayar, bir çocuk
beynine sahip olacak.
Bu bilgisayar, doğrudan
pazarlanabilir bir makine
olmayacak, ancak beyindeki
tüm anlama, algılama ve
duyu organlarının işlevlerinin
basit modeli olacağı için bilim
dallarında devrim meydana
getirecek.
Bilimkurgu filmlerindeki
gibi insanlık için bir tehlikeye
dönüşen bir bilgisayar mı
tasarlıyorlar?” diye düşünenler
olabilir. Bunu tasarlamak çok
zor, ancak bu proje imkânsız
olmadığını gösterecek. Aksine,
insanlığın iyiliği için yararlı
teknolojiler gerçekleşebilir.
Bu projeyle, ileride gerçek-
ten insan beyni gibi çalışan
bir bilgisayar olabilecek. Bu
tasarımı gerçekleştirdiğinde
insanoğlu, sınırlarını biraz daha
zorlayacak.
İNGİLTERE’de
faaliyet
gösteren Reaction Engines
adlı yenilikçi mühendislik
firması, önümüzdeki yıllarda
piyasaya sunacağı, uluslararası
ulaşımda çığır açacak nitelikte
bir teknoloji geliştirdi.
Uçak motorlarındaki soğut-
ma sistemine yeni bir soluk
getiren firma sayesinde, yolcu
uçaklarının ses hızından 5 kat
daha hızlı seyahat edebilmesi
söz konusu olacak. Son teknolo-
ji ürünü motor soğutma sistemi,
saniyenin sadece yüzde 1’i
kadar zamanda bir uçak moto-
runu soğutabilme kapasitesine
Bubilgisayar,
doğrudan pazarlanabilir bir makine olmayacak, an-
cak beyindeki tümanlama, algılama ve duyu organlarının işlevlerinin
basit modeli olacağı için bilimdallarında devrimmeydana getirecek.
İnsan beynine rakip
bilgisayar geliyor
Sesten 5 kat hızlı yolcu uçağı
sahip. Bu sayede uçak motor-
larından alınan randımanının
katlanarak artacağı bildiriliyor.
Uzmanlar, uzun vadede uçuşları
gözle görülür derecede kısal-
tacak bu teknoloji sayesinde
İngiltere’den Avustralya’ya artık
sadece 4 saatte seyahat edile-
bileceğini söylüyorlar.