104
aralık
2013
haber
ajanda
Teknoloji
Dr. Nurettin Alabay
Yönetim bilişim sistemi (Y-
BS) adlandırmasından önce,
yönetim bilgi sistemi” ismi
de verilmişti. Ancak bilgi ve
iletişim teknolojilerinin (in-
formation and communication
technology) gelişimiyle “bilgi”
ve “iletişim” kavramlarının iki-
sinin de birden yerini tutacak
tek bir kelime türetilmiştir,
Çağımızda
artan
bilgininmebzul şekilde
kullanılması veya-
yılması içinyeterince
aracınbulunması gibi
nedenlerdendolayı
ortaya çıkandezen-
formasyon, her türlü
bilgininkolaycaya-
yınlandığı veulaşıldığı
günümüzde “doğru
bilgiye zamanındaula-
şamamak” gibi bir so-
nuç doğurmaktadır. Bu
durumda doğrubilgiye
zamanındaulaşmayı
sağlayacak bilişimsis-
temlerine daha fazla
ihtiyaç olduğuaçıktır.
Sonuç
olarakYBS,
tüm işletmeve ku-
rumlar içinvazgeçil-
mez bir stratejik bilgi
kaynağıdır. YBSuygu-
lamalarındanyoksun
olarak organizasyonla-
rın rekabet üstünlüğü
elde etmeleri, çağımız-
damümküngörülme-
mektedir.
YÖNETİM
BİLİŞİM
SİSTEMLERİ
G
ÜNÜMÜZDE
bilgi, hem bireyler, hem de or-
ganizasyonlar için hayatî önem kazanmıştır.
Doğru kararlar ve uygun faaliyetlerle başarıyı
yakalayan işletmelerde yöneticilerin karar
alma sürecine destek sağlayan bilgi, aynı za-
mandadoğruplanlamayapılmasınımümkünkılarakartan
rekabet ortamında işletmeye büyük bir rekabet üstünlüğü
kazandırır.
bilişim”. Böylece kavram, li-
teratürde “yönetim bilişim sis-
temleri” olarak adlandırılmaya
başlanmıştır.
Yönetim bilişim sistemini
doğru anlayabilmemiz için,
öncelikle yönetim,bilgi,sistem,
bilgi sistemi ve bilişim gibi
kavramları tanımlamalıyız.
Sistem
Sistem kelimesi, Latince
birleşme, oluşma, bir ara-