Page 97 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

95
aralık
2012
Perihan Sağlam
1.
Mandala boyama: İnternetteki
pek çok siteden ulaşabileceğiniz
boyama yöntemi. Mandala boyama,
dairesel resimlerdir. Bu çalışma göz-
el koordinasyonu ve odaklanmayı
geliştirir. Çocukların stresi azalır,
çocuklar daha uyumlu hale gelirler.
Mandala çalışması, dıştan içe veya
içten dışa boyanır. Önemli olan
sırayı bozmamaktır.
2.
Eşleştirme, fark bulma, sudo-
ku bulmacalarının yaptırılması. Basit
bulmacalardan başlayıp adım adım
zorlaştırabilirsiniz.
3.
Dikkat güçlendirme setleri:
Dikkatin güçlenmesini sağlayan
bu kitap serisi ile dikkatini devam
ettirme, ayrıntılara dikkatini verme,
dikkatini odaklama, benzerlikler,
parça-bütün ilişkisi, el-göz koordi-
nasyonu gibi fonksiyonlar destek-
lenmektedir. Bu çalışmalar, çocuk-
ların kendi başlarına veya anne
baba ile yapabileceği uygulamaları
içermektedir.
4
.
MİNİ-YUP ile Oynuyorum
Öğreniyorum: YUP sistemi, her
zaman bir kontrol kutusundan
ve birçok alıştırma kitapçığından
oluşur. YUP’un amacı ise, en önemli
çocuksal gelişim yeteneklerini
güçlendirmek ve teşvik etmektir.
5.
Make`n Break: Eğitici aile
oyunlarından Make´n Break’te
amaç, zamana karşı yarışırken, aynı
zamanda ahşap blokları kartlardaki
şekillere göre hatasız dizmektir.
Nefes kesen bir heyecan ile sürüp
giden bu oyun, zamana karşı yarış,
zekâ ve el becerisinin gelişimine
katkı sağlar.
6.
Ebeveynler için rehber olabi-
lecek bir kitap: “Dikkat Geliştiren
Oyunlar-Çocuğumun Dikkatini Nasıl
Geliştirebilirim?” Yrd. Doç. Dr. Necla
Tuzcuoğlu-Yrd. Doç. Dr. Semai
Tuzcuoğlu.
Kaynaklar:
1.
mandalas/
.
2.
com/mandala-nedirinas-l-boyan-
ricocu-etkisi-nedirimandala-ile-
ilgili-slayt-t17268.html?s=7c56
02
ad017451e249d8d766cadc
e2d7&
3.
4.
/
5.
syf/yup_ile_oynuyorumreniyo-
rum.html
/
6.
maken_break/ProductDetails.asp
x?ProductID=7538&gclid=CNma
utLRhrQCFYJP3god7HEA6Q
7.
Okul rehberlik servisleri-
ne “dikkat” konusu ile ilgili
başvuran öğretmen ve veli
sayısı bir hayli fazladır. 6 bin
öğretmen üzerinde yapılan
araştırmada
öğretmenlere
Sınıfta en dikkatsiz olduğu-
nu düşündüğünüz 6 öğrenciyi
yazınız” konulu bir anket ya-
pılmıştır. Daha sonra rehber
öğretmenler ile anketörler
öğrencilere “Dikkat Eksik-
liği (D2) Testi” uygulamıştır.
Anketteki öğrenci isimleri ile
test sonucunda dikkat eksik-
liği tespit edilen öğrenciler
arasında “aynılık” bulunama-
mıştır.Bu konuda yapılan de-
ğerlendirme ise şöyledir: Li-
teratürde tanımlanan “dikkat
kavramı” ile “öğretmenlerin
anladığı dikkat” kavramı ara-
sında farklılık olduğu kana-
atine varılmıştır. Bu durum,
ebeveynler içinde geçerlidir.
Peki, ebeveynler çocukları-
nın dikkatlerini istenen uya-
rıcıya toplama, yoğunlaştırma
ve sürdürebilmesi için neler
yapabilir?
Olumlu benlik algılarının
oluşması için destek olunma-
lı.“Ben yapabilirim, başarabi-
lirim” duygusu, çocuğun kay-
gılarını azaltacak ve olumlu
yaklaşımlar
geliştirmesini
sağlayacaktır. Dikkati yoğun-
laştırma konusundaki prob-
lemlerini yaramazlığın gös-
tergesi olarak algılamamalı.
Bu, onların biyolojik kaynaklı
dikkat bozukluklarının bir
parçası olabilir ve öğrencile-
rin kolayca kontrol altında
tutabilecekleri bir durum ol-
mayabilir. “Yapabilirsin, bili-
yorum” ya da “Gayret ettiğin
zaman yapabiliyorsun” gibi
cümleler bu çocuklara yar-
dımcı olmaz, çünkü suçluluk
duygusuna kapılabilirler.
Verimli ders çalışma tek-
niklerini çocuğumuz biliyor
mu? Kendine uygun ders ça-
lışma tekniklerini etkin kulla-
nabiliyor mu? Bir bilgi çok iyi
öğrenilmiş ve buna rağmen
netler düşük geliyorsa, bu
bir “öğrenme problemi”dir.
Dikkat eksikliği problemi”
değildir. Dolayısıyla “Oğ-
lum/kızım çok çalışıyor ama
sınavda dikkatini toplaya-
mıyor” şeklinde bir düşünce
yanlıştır. Böyle bir problemi
olan öğrencinin “verimli ders
çalışma tekniklerini ve öğren-
meyi öğrenmesi” gerekir.
Nasıl öğreniyorum?” so-
rusunun cevabını bilmeli.
(
Görsel, işitsel, yaparak, yaşa-
yarak…) Çocuğun öğrenme
stillerini geliştirmeye çalış-
ması,derslere karşı genel uya-
rılmışlık halini arttıracaktır.
Verimli çalışma yolları ve öğ-
renme stilleri belirlendikten
sonra planlı çalışmaya teşvik
etmek, dikkati sürdürmekte
etkili olacaktır. İlerlemeleri
teşvik edilmeli ve sözlü ifade-
lerde bulunulmalı.
Planlı çalışma öğrenildik-
ten sonra “Molalar nasıl de-
ğerlendirilecek?” konusunda
rehberlik edilmeli.Ders çalış-
ma esnasında ara verilmeme-
si, sorulacak soruların molaya
ertelenmesi öğretilmelidir.
Kesinlikle ders esnasında so-
rularına cevap verilmeyeceği-
ne dair anlaşma yapılmalıdır.
Benim “Akıl Defterim”
adını verdiğim, bir not def-
teri tutmaları sağlanabilir.
Yapılacak işler, yakın ve uzak
tarihli ödevler gibi notlar
tutması öğretilebilir. Dikkati
geliştirmeye yönelik etkinlik
ve oyunlarla desteklenebilir.
Dikkatle ilgili problemler,
eğitimsel hatalar ve ebeveyn
tutumlarından da kaynakla-
nıyor olabilir. Karmaşık, dü-
zensiz ya da uygun olmayan
yaşam koşullarına bağlı dav-
ranış problemleri ile dikkat
problemleri ayırt edilmelidir.
Bu nedenle ebeveynlere yö-
nelik rehberlik faaliyetlerine
ihtiyaç olabilir. (Levent Yaycı,
2005,
D2 TEST Eğitimi Se-
miner Notları.)
Dikkat güçlendirmeye
katkısı olacak
çalışmalar
E
BEVEYNLER
olarakçocuğunuzundikkatini
toparlama, yoğunlaştırmavesürdürmesi için
yapabileceğinizçalışmalarvar. Buçalışmalar
hemeğlenceli, hemdenitelikli zamangeçirme-
nizi katkı sağlayacaktır.