Page 96 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

94
aralık
2012
Eğitim
haber
ajanda
Olumlubenlik
algıları-
nın oluşması için destek
olunmalı. “Ben yapabili-
rim, başarabilirim” duy-
gusu, çocuğun kaygıla-
rını azaltacak ve olumlu
yaklaşımlar geliştirmesi-
ni sağlayacaktır. Dikkati
yoğunlaştırma konu-
sundaki problemlerini
yaramazlığın göstergesi
olarak algılamamalı. Bu,
onların biyolojik kaynak-
lı dikkat bozukluklarının
bir parçası olabilir ve öğ-
rencilerin kolayca kont-
rol altında tutabilecekleri
bir durumolmayabilir.
Yapabilirsin, biliyorum”
ya da “Gayret ettiğin za-
man yapabiliyorsun” gibi
cümleler bu çocuklara
yardımcı olmaz, çünkü
suçluluk duygusuna ka-
pılabilirler.
Verimli ders çalışma tekniklerini çocuğumuz biliyor mu? Kendine uygun ders çalışma tekniklerini etkin kulla-
nabiliyor mu? Bir bilgi çok iyi öğrenilmiş ve buna rağmen netler düşük geliyorsa, bu bir “öğrenme problemi”dir.
Dikkat eksikliği problemi” değildir. Dolayısıyla “Oğlum/kızım çok çalışıyor ama sınavda dikkatini toplayamıyor”
şeklinde bir düşünce yanlıştır. Böyle bir problemi olan öğrencinin “verimli ders çalışma tekniklerini ve öğrenmeyi
öğrenmesi” gerekir.
Çocukta dikkati güçlendirmek için
ebeveynlerneler yapmalı?
>> Akademik başarıya etki eden kuşku-
suz birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları
çocuğun yaşı, zeka düzeyi, genel uyarılmış-
lık hali ve kaygı düzeyi, motivasyon düzeyi,
ders çalışma ve öğrenme stratejileri, ailesel
ve kişisel faktörlerdir.
Öğrenme aktif bir oluşumdur ve yaşan-
tılar sonucu meydana gelir. Bir bilginin öğ-
renilebilmesi için, öncelikle o bilgiye dikkat
edilmesi gerekmektedir. Bu süreç; dikkatin
toplanması, yoğunlaştırılması ve sürdü-
rülmesi aşamalarını içermektedir. Dikkat,
öğrenme sürecinin ilk basamağıdır. Dikka-
timizi vermediğimiz hiçbir şeyi anlayamaz,
öğrenemez veya hatırlayamayız. Dikkat
sorunu olan çocuklar, dikkatlerini belirli
bir konuya yöneltemezler. Okumak, birisini
dinlemek, oyun oynamak gibi faaliyetlerde
dikkatlerini toplayamazlar. Kısa süre top-
lasalar bile herhangi bir sesten, hareketten,
kokudan ya da akıllarına başka bir konu gel-
diğinde dikkatleri çabuk dağılır. Buna karşı-
lık çocuklar, çok ilgi duydukları konularda
dikkatlerini toplayıp ilgilerini o faaliyete
yoğunlaştırabilirler.
İ
LKÖĞRETİM
çağı, çocukların ilkkeznot iledeğerlendirildiği, aka-
demikbenlikkavramınınoluşmayabaşladığı dönemdir. Ayrıcabu
dönem, çocuğunçalışmaalışkanlıklarını kazandığı, evdeyapmak için
ödevler aldığı veyeni öğrenmeyaşantıları geliştirdiği bir zamandır.
Çocuklardadikkat konusundaki problemler ve tanı alma, ilköğreti-
min ilkyıllarına rastlar. Eğer budönemdedikkatingeliştirilmesineyönelik
çalışmalar yapılmazsa, çocuktaolası bir akademikbaşarısızlık, olumsuz aka-
demikalgısı vebenlik imajı oluşabilir. Çocukeğer okuldamutluolur, ders ba-
şarısı kendisini, ailesini veöğretmenini tatmineder, yaşınavezekâsınauygun
akademikbaşarı geliştirirse, kendisinegüveni artar vebenlik imajınaolumlu
katkıları olur.