Page 94 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

92
aralık
2012
Orhan Mücahit
Eğitim
haber
ajanda
Efendimiz
söylediği ha-
kikatleri bizzat yaşayarak
hayatıylagöstermiştir.
Hemyaşayarak, hemya-
parak söylemişolduğunu
öncekendisi uygulamış,
nasıl yapılacağını göster-
miştir. Dinî yükümlülük-
leri tedrici bir sistemle
öğretmiştir. Dininemir ve
yasaklarını, nefseağır gel-
memesi içinadımadım
uygulatmış, bir sonraki
adımahazırlamıştır. Öğret-
medeortayoldadurmaya
ve insanları bıktırmaktan
uzakdurmaya riayet et-
miştir. Öğrenenler arasın-
daki kişisel farklılıkları göz
önündebulundurmuş,
muhataplarına soruyö-
neltmiş, böyleceonların
zekâvebilgi seviyelerini
ölçmüştür. Anlatımbiçimi
ve seviyesini karşıdaki ki-
şileregörebelirlemiş, kişi-
leregöre iletişimkurmuş-
tur. Karşılıklı konuşmave
soru-cevapşeklini kullan-
mıştır. Soruvecevaplar ile
konunundaha iyi kavran-
masını sağlamıştır. Yanlış
düşünceyi söküpatmak
vegerçek/doğrubilgiyi
net bir şekildemuhatabın
kafasınayerleştirmek için
aklî ölçüleri kullanmıştır.
HAYAT BOYU
ÖĞRENME VE
PEYGAMBERİMİZ’İN
EĞİTİMMETODOLOJİSİ
H
IZLA
değişenve gelişenbir dünyada yaşıyoruz. Bilgi, bugün ende-
ğerli ve aslında enönemli güç haline geldi. Dünya düzenini bilgiyi
ilk üretenve ona sahip olanyönetiyor. Bilgi çok hızlı bir biçimde
üretiliyor. Buhıza uygunve paralel bir şekilde öğrenilmesi, değerlen-
dirilmesi ve bir anlamda tüketilmesi gerekiyor. Bilgininöğrenilmesi
ise ancak doğrubir eğitim ilemümkün. “Bir insanınyaşamı ve amaçları için ihtiyaç
duyduğu/duyacağı bilgi ve kabiliyetleri sistematik bir biçimde kazanma/kazandır-
ma sanatı” şeklinde tanımlayabileceğimiz eğitimkavramı, bugün insanınve dolayı-
sıyla toplumun geleceğini oluşturan enönemli değer haline geldi.
>> Eğitim, okulla sınırlı olmayan, hayat
boyu süren/sürmesi gereken bir süreç. Hayat
boyu devametmesi gereken bir sürecin elbette
ki doğru bir şekilde yapılması,doğru bir şekil-
de sürdürülmesi çok önemli. Eğitimin doğru
şekilde verilebilmesi, eğitimcinin ve eğitim
verme şeklinin/metodolojisinin doğru şekilde
yapılabilmesi ile mümkündür. Yoksa eğitim
yerinin adı, sosyal imkanları, bilgi altyapısı,
sosyal faaliyetleri gibi diğer imkanları kaliteli
bir eğitimi tamamlayan diğer unsurlardır.
Eğitmenin eğitimi alacak personele yak-
laşımı, anlatma biçimi ve becerisi, beden di-
lini kullanma becerisi, teoriyi pratiğe dökme
becerisi, örnekleme kabiliyeti ve hatta hayal
gücünün büyüklüğü bile bilgiyi doğru ve
etkin aktarmadaki iletişim kalitesini belir-
leyen etkenlerdir. Bu anlamda Peygamber