Page 83 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

81
aralık
2012
üzerimizde, iki defa inşaatımızı durdurt-
tular. En küçük bir fırsatı aleyhimize kul-
lanmaktan, basına asılsız haber uçurmak-
tan çekinmiyorlar. Buna rağmen oldukça
geniş bir çevre, iyi bir intiba oluşturduk.
Bu yıl iki bin büyük baş kurban kestik,
etlerini dağıttık. Bu ülkede karşılıksız ik-
ram etmek, insanlara yardım etmek gibi
erdemler bilinmiyor. Bizim basit bir dav-
ranışımız, mesela bir siyah deriliyi sofra-
mızda yanımıza oturtmamız büyük şaş-
kınlık ve olumlu etki meydana getiriyor.
Öğrenci potansiyeli alabildiğine geniş. Al
bu çocukları, Müslüman yap. Ne kadar
okul açsak yine az…” diyorlar.
Başkent Kampala’da Süleyman Hil-
mi Tunahan Hazretleri Cemaati’nin ve
SENA Vakfı’nın da çok güzel çalışmaları
var. Cemaat güzel bir bina kiralamış. Aynı
Türkiye’deki gibi doğrudan Müslümanla-
ra Kur’an öğretiyor ve din dersleri veriyor.
SENA Vakfı Müslümanlar’a hem dinî,
hem de maddî yardımlarda bulunuyor.
En güzel hizmetlerinden birisi de kuyu
açma faaliyetidir. Kuyu için maddî destek
sağlayan vatandaşlarımızın adına bugüne
kadar 12 adet kuyu açmışlar.
Ülkede Müslümanlar sahipsiz, diğer-
lerine göre daha zor durumdalar. Kendi
güçleriyle kurdukları yetimhaneyi ziyaret
ettiğimizde gözlerimiz yaşardı. Ahırdan
farksız o mekânda Müslümanların yetim
yavruları hayatta kalma mücadelesi ve-
riyorlar. Mescitler çok basit ve bakımsız
olsa da -seyahatlerimiz esnasında- tuvalet
ve suyu yine de onlarda bulabildik. Mu-
ammer Kaddafi’nin hâkim bir tepeye yap-
tırmış olduğu muhteşem Kaddafi Camiî,
çok güzel ve temiz bir durumda.
Geleceğin fırsatlar ülkesi
Uganda’nın muhteşem kırsal alanında
araziler çok ucuzmuş. Orada ABD doları
buradakinden kat kat daha güçlü. Toprak
ve iklim harika, yağış mükemmel, doğal
meranın otları neredeyse diz boyunda.
Isınma ve serinleme diye bir sorun yok.
İşçi ücreti çok düşük, yevmiye iki üç do-
lar. Bir hayvan çiftliği kurmak için sadece
hayvanları koymak yeterli gibidir. Orada
hayvan da çok ucuz. Bu sene kurbanımı
orada sadece yüz dolar ödeyerek kestir-
miştim. Bu ülke, Türkiye’deki binlerce
işsiz ziraat mühendisi genç meslektaşımı
bekliyor.
Fırsat sadece tarım sahasında değil el-
bette, her alandadır. Kampala’da ticaret
için sadece iki vatandaşımız bulunuyor.
İsmail Akgün, Türkiye’den elektrik mal-
zemesi ithal edip orada toptan satıyormuş.
İşinden ve kazancından çok memnun. İs-
kenderunlu Ali Bey, şehrin merkezindeki
İstanbul Lokantası”nı eşi ve kızı ile be-
raber çalıştırıyor. Devlet mekanizmasının
zayıflığı sebebiyle gelir vergisi filan yok-
muş. Bana söylenen şudur: “Evvelki yıl
burada Afrika liderlerinin bir toplantısı
oldu. Ondan sonra acayip bir hareketlen-
me başladı. Herkes gelip buradan arazi
satın almaya, yatırım yapmaya çalışıyor.
Bu yıl bir de petrol bulundu, yakında iş-
letmeye alınacak. Onun tesiriyle hareket
daha da hızlandı. Beş yıl sonra buraya gir-
mek imkânsız hale gelmiş olacak...”
Etraflı bilgi ve yardım almak isteyenler için:
Ejder Kılıç:
+256 772 684 815 / +256 776 744 555
Halil İbrahim Köroğlu:
+256 (0)777 383 669 /
+256 (0)706 709 109
Hüseyin Belet:
+256 700 538 507 / +256 778 317 085
İsmail Akgün: +256 787 311 225