Page 82 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

80
aralık
2012
da kalmışlar. Bu zaman zarfında güvenlik
kaygısıyla bayanlar ve çocukları hiç dışarı-
ya çıkmamışlar. Su ihtiyaçlarını yakında-
ki bir çukurdaki birikintiden sağlamışlar
ama defaatle sıtma hastalığına yakalan-
mışlar.Tedavilerini kendi imkânlarıyla te-
min ettikleri, Türkiye’de yasaklanmış olan
kinin” hapıyla yapmışlar ve halen de öyle
yapıyorlarmış.
Bu süre zarfında, önce kiraladıkları ilkel
bir binada bir ilkokul açmışlar. Ardından
120
dönümlük çok berbat bir araziyi ucuz
fiyata satın alıp, içini temizleyip ihya et-
mişler. Şimdi bu arazi içinde yurtlar, lise
binaları, laboratuarlar var. “Bu araziyi
temizlerken tam 21 tane yılan öldürdük”
diyorlar. Ayrı ayrı yerlerde bir anaokulu,
bir ilkokul, bir akademileri var. Hepsi de
çok modern, temiz, düzenli. Daha önce
Türkiye Büyükelçiliği ikametgâhı olan
güzel bir binayı önce kiralayıp sonra sa-
tın almışlar. Şimdi yönetim binası olarak
kullanıyorlar.
Nihayet bizim kaldığımız, 3–4 dö-
nümlük arsa üzerine inşa edilmiş, etrafı
Hıristiyan okulları ile çevrili, henüz hiz-
mete açılmamış olan dört katlı modern
kolej binası pek güzel. Bunlar, başkent
Kampala’daki tesisler. 80 km. ötedeki Jin-
jah kentinde, Türkiye’den gönüllü doktor-
lar getirip bir barakada dispanser açmışlar,
ardından da bitişikteki 35 dönümlük ar-
sayı satın alıp üzerine altı katlı muazzam
bir hastane, bir ilkokul, yurt ve lojman in-
şaatına başlamışlar. Hizmet hiç bitmiyor;
bir daha, bir daha, bir daha…
Karşımızdakilerin okulları bizim
elli altmış katımız. Onlar bizden yüz yıl
önce başlamışlar. Aradaki farkı kapatmak
için çok çalışmamız lazım. Onlar açıkça
misyonerlik faaliyetleri içindeler, biz ise
görünüşte seküler eğitim veriyoruz. Asla
dini ritüeller kullanmıyoruz. ‘Biz buraya
para kazanmaya geldik, ticaret için geldik’
görüntüsü veriyoruz. Adamların gözleri
Uganda harikulade bir
tabiî güzelliğe ve pek
hoş bir iklime sahip.
Ekvator üzerinde olmasına
rağmen, 1700metre olan ra-
kımı sebebiyle 12 ay boyunca
Türkiyemiz’in güneyininba-
harınamuadil bir sıcaklığa ve
orta derecede bir rutubete sa-
hip. Kaliteli toprak üzerine bol
ve dengeli yağmur aldığı için
ülkede yeşil adeta kudurmuş.
Binalarınve yollarınharicinde
her tarafmuz, mango ve böl-
geye has değişik dev cesamet-
te ağaçlar, mısır tarlaları, çay
bahçeleri ve envai
çeşit otlar ve ağaç-
larla kaplı.