Page 77 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

75
aralık
2012
Mehmet Fatih Öztarsu
Ö
YLE
bir ülke düşünün ki, yetmiş yıl komünist idare-
sinde yaşamaya mahkum bırakılmış ve bu süre içeri-
sinde milli ve dini değerleri başta olmak üzere günde-
lik hayatta kendisine ait olan her şeye el konulmuş, hür
yaşam kısıtlanmış ve kendisine benzeyen diğer tutsak ülkeler gibi tek
tipleştirilmeye maruz bırakılmış.
Gürcistan hatasını anladı:
Affet bizi Mişa!”
>>Yine aynı ülke,bu idareden kurtulduğu-
na sevinemeden, yetmiş yıl boyunca ilikleri-
ne kadar kendisini sömüren sistemin artıkla-
rıyla devlet mekanizmasını devam ettirmeye
çalışmış. Adına “köhnemiş Sovyet sistemi”
dediğimiz bu mekanizma hâlâ pek çok eski
Sovyet ülkesinde ölüm sonrası varlığını de-
vam ettiren bir ruh halinde yaşıyor.
Gürcistan, yaşadığı Sovyet tecrübesinden
silkinmeyi kısa vadede başaran nadir ülke-
lerden birisi. Renkli devrimle iktidara gelen
Mihail Saakaşvili’nin izlediği Batı güdümlü
politikalar ülkenin pek çok alanda reformlara
tabi tutulmasını sağlamış ve devraldığı enka-
zı büyük bir başarıyla mamur hale getirmiş-
tir.Elbette Sovyetler Birliği’nin bu tip ülkeler
üzerinde kurguladığı etnik ve bölgesel çatış-
malar oyunundan dolayı milliyetçi politika-
lar yoluyla pek çok hata yapılmış ve bugün-
kü Çar’ın oluşmasını istediği çeşitli sorunlar
meydana gelmiştir.
Abhazya ve Güney Osetya meseleleri
Gürcistan’ın yumuşak karnı. Buna ilaveten
Saakaşvili’nin iktidar hırsıyla rakip tanıma-
ması, milliyetçi politikalardan medet um-
ması gibi konular da onun eleştirilmesi gere-
ken yanları. Fakat Gürcistan ülkesi, komşusu
Ermenistan gibi ablukaya alınmış ve Sovyet
sonrası oligarkların yönettiği bir ülke gibi ol-
maktan kurtulmuştur. Bunu da halk büyük
oranda Saakaşvili yönetimine borçludur. Ül-
kenin Batı tarafından fonlanması, enerji po-
litikalarından büyük gelirler elde etmesi ve
bu yüzden jeopolitik öneminin artması ve de
halkın yaşayışından devlet mekanizmasına
kadar her yerde Sovyet mantalitesinin kenara
atılması ve en önemlisi Gürcistan’ın açık bir
toplum haline gelmesi, bir Sovyet ülkesi için
çok büyük gelişmelerdir. Çünkü bu ülkenin,
komşusu Azerbaycan’daki gibi doğal kaynak-
ları zengin değildir. Yapması gereken tek şey,
Rusya’nın gazabını üzerine çekse de ilerle-
mek için doğru stratejiler geliştirmektir.
Bahsi geçen ilerlemeyi sağlamak, alt yapısı
Sovyetler’den devralınan bir ülke için olduk-
ça zordur. Nitekim halkın da buna hazır hale
getirilmesi, en azından alıştırılması için za-
mana ihtiyaç vardır. Fakat halk, bu ilerleme-
yi takdir ederken, hayat pahalılığının artışın-
dan da şikayetçi. Bu yüzden seçim sürecinde
milyarderliği ve hayırseverliği ile nam salan
işadamı Bidzina İvanişvili’nin vaadleri halk
için daha makul göründü.Ekim 2012’de ger-
çekleştirilen parlamento seçimlerinde “daha
çok kazanç” vaadini sürdüren İvanişvili ikti-
dara geldi.
Vaadler ile reel siyaset
arasındaki ince çizgi
Kabul etmek gerekir ki demokrasi iklim-
den iklime ve bölgeden bölgeye değişebilir
bir değerdir. Her yerde aynı şekilde uygulan-
ması ve aynı etkiyi oluşturması beklenemez.
Bu yüzden halkın gerçek anlamda tebaa ol-
maktan ayrılması için epey mesafe kat etmek
gerekir.
Bugün Gürcistan’da halk demokrasiyi
günü kurtarma olgusu olarak görme hatası-
na düşmüş ve o renkli devrimi gerçekleştiren
heyecan, yerini daha fazla kazanca ve rahat
yaşam tarzı arayışına bırakmıştır.
Milyarder İvanişvili’nin kendi serveti-
ni halkının refahı için cömertçe harcayaca-
ğını düşünen tebaa da bu yanılgının acısını
çekmeye başladı. Şoförler, maden işçileri ve
hatta mahkumlar yeni hükümetin seçimden
bir gün sonra ülkeyi mamur hale getirmedi-
ğini görünce ardı sıra eylemler tertipleyerek
yaşam şartlarının iyileştirilmesini talep eder
hale geldi. Bu eylemler öyle bir sınıra ulaş-
tı ki yeni hükümetin Saakaşvili’ye yakın olan
yerel yönetimlerle ciddi bir mücadeleye gi-
rişmesine de yol açtı. Fakat hayırsever işada-
mı İvanişvili halkın bu talepleriyle ilgilenmek
yerine, kendi eşrafının konumunu sağlama
almak için devlet içerisinde kadro çatışma-
larının başlamasına sessiz kaldı.
Renkli devrime giden süreçte Tiflis’in cad-
delerine sloganlar yazan özgür bireyler, bugün
Tiflis’in aynı sokaklarına -yerel ağızda Miha-
il Saakaşvili’yi kastederek- “Affet bizi Mişa!
Hatamızı anladık!” yazıyorlar. Yeni hüküme-
tin kendi tebaasına nasıl bir kalkınma prog-
ramı hazırlayacağı kenarda dursun, bugün
Gürcistan’ı Gürcistan yapan Avro-Atlantik
ilişkilerinin temelinededinamit koyulacağının
sinyalleri alınıyor. Rusya’yla mükemmel ilişki-
ler hedefleyen iktidarın attığı her adımdan el-
bette komşu ülke Türkiye de büyük oranda
olumsuz etkilenecek.Gürcistan’ın Kafkasya’da
Batı için sahip olduğu önem önümüzdeki sü-
reçte çok daha iyi anlaşılacak.İvanişvili’nin ge-
lişini “halkın hür iradesi”ne bağlayıp alkış tu-
tanBatı,son kalesini kaybederken aynı sloganı
tekrarlayacak: “Affet bizi Mişa!”
Gürcistan
haber
ajanda