Page 76 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

74
aralık
2012
geçtiği tahmin edilmektedir.
Abaküsle 10’lu, 12’li, 15’li ve 60’lı sayı ta-
banlarında işlem yapabilmektedir. Bilindiği
üzere,insanoğlu önce 1-9 sayılarını,sonra sı-
fır sayısını bulmuştur. Sayılar icat edilmeden
önce sayma aracı olarak el ve parmakların,
çakıl taşlarının, çentiklerin ve ip üzerine atı-
lan düğümlerin kullanıldığı bilinmektedir.
Ancak abaküsün icadında el ve parmakların
etkisinin daha çok olduğu görülmektedir.
Çünkü insanların 2 eli ve her bir elinde 5
parmağı bulunmaktadır. Muhtemelen ilk
abaküs elle sayma yerine aletle saymak için
bir ihtiyaca binaen geliştirilmiştir. Yaygın
olarak boncukların dizilişine göre 1/4, 2/5
ve 1/5 gibi ifadelerle anılmaktadır.
Abaküs eğitimi ile çocuklarda algı düzey-
lerinin artması, konsantrasyon seviyelerinin
yükselmesi, hafızalarının güçlenmesi, yara-
tıcılıklarının artması, sağ ve sol beynin ge-
lişmesi, hızlı ve doğru hesap yapabilme be-
cerilerinin gelişmesi gibi bir çok özellik sağ-
lanırken çeşitli yeteneklerini de ilerleterek
geliştirir. Bilimsel analizler şu altı yeteneği
geliştirmeyi abaküs eğitim etkinliklerinin
sağladığını göstermektedir: Konsantrasyon
yeteneği, görselleştirme ve ilham yeteneği,
ezberleme yeteneği, dikkatle gözlemleme
yeteneği (kavrama), bilgi işleme yeteneği,
dinleme ve hızlı okuma yeteneği.
Abaküs kullanımının diğer faydaları şöyle
sıralanabilir: Sayıları kavramayı sağlar. Sa-
yıları somut bir yaklaşımla sezgisel olarak
anlama metodu geliştirir. Hesap işleminin
doğruluğuna dair güven tesis eder,aynı anda
gözlemleme yapılabildiği için ondalık siste-
min kolayca anlaşılabilirliğini sağlar. Topla-
ma ve çıkarmayı çok hızlı biçimde abaküs
üzerinde gerçekleştirebilir. Konsantre olma,
sabırlı olma ve devamlı olma gibi özellik-
lerin gelişimine yardımcı olur. Matematik
eğitiminde özgüven kazandırır. Soldan sağa
hesaplama metodunu kullanarak zihinden
hızlı ve pratik hesap yapma ve olasılık üze-
rinde durma gücünü geliştirir. Kesirlerden
çok, ondalık sistem üzerine yoğunlaşarak
dijital yöntemlere uyum sağlar. Zihinden
matematik yöntemini geliştirir. Sağ beynin
gelişmesini sağlar. Zihnin gelişmesine yar-
dım eder. Çok basamaklı sayıları kolayca
ifade edebilmeyi sağlar.
Abaküsün çalışmasına baktığımızda, her-
kesin çok kolay bir şekilde kavrayabileceği
kadar kolay olduğunu görmekteyiz.
Abaküste her boncuğun değeri büyüklü-
ğüne değil, konumuna bağlıdır. İlk çubuk
üzerindeki taşın ya da boncuğun değeri 1,
iki tanesi birlikte olunca 2 olur. Bundan bir
sonraki çubuk 10, üçüncü sıradaki çubuk ise
100
olarak değerlendirilir.En sağdaki çubuk
birler, sola doğru sonraki onlar, sonraki ise
yüzler basamağını temsil eder ve bu şekilde
devam eder.Böylece ikisi 1 değerinde ve biri
10
değerinde üç boncuk 12’yi, 100 değe-
rindeki bir dördüncü boncuk eklenince de
112’
yi gösterir. Yani boncuğun yeri, değerini
belirler ve çok büyük sayılar bile birkaç bon-
cukla gösterilebilir. Abaküs, üst ve alt bölme
olarak 2 bölmeden oluşur.Yukarı bölmedeki
her bir boncuk 5, 50, 500 gibi sayıları temsil
ederken; aşağıdakileri 1, 10, 100 gibi sayıları
temsil eder.Aşağı bölmede boncuklar yuka-
rı yöne kaydırılarak işlem yapılırken, yukarı
bölmedekiler de aşağı doğru kaydırılarak
işlem yapılır. Elde edilen değeri silmek, yani
boncuğu bir sonraki kullanıma hazırlanmak
istenirse, aşağıdakileri aşağı yönde kaydır-
mak, yukarıdakileri yukarı yöne kaydırmak
gerekir.
Bugün okullarda, okula başlangıçta gös-
terilen “sayı boncuğu” denilen alet abaküse
benzese de tam olarak abaküs değildir. Ço-
cuklara tüm hesaplamalarda gerçek aba-
küs kullanmasını öğretmeli ve onu sonraki
yıllarda günlük hayatlarında da kullanması
teşvik edilmelidir. Çocuklara küçük yaşta
abaküs öğretilerek hafızalarında hayali bir
abaküs meydana getirilebilir ve hayatlarının
sonraki zamanlarında hayallerindeki abakü-
sü kullanarak tüm işlemleri hızlı bir şekilde
yapmaları sağlanabilir.Abaküs eğitimi ile ço-
cuklar sağ ve sol beyni birlikte kullanabilme-
yi geliştirir. Böylece her alanda daha başarılı
olan gençler yaratıcı, sorunların üstesinden
gelebilen, insanlarla daha kolay iletişim ku-
rabilen,teknolojiyi doğru şekilde kullanan ve
sosyal alanda da başarılı, katılımcı, disiplinli
ve planlı bir şekilde yetişmiş olacaklardır.
Abaküs eğitimi alan çocuklarda beyin ak-
tivitelerinin arttığı,beynin sağ ve sol bölüm-
lerinin birlikte çalışabildiği ve zekâlarında
(
IQ) oldukça önemli gelişmeler olduğu
gözlenmiştir.
Günümüzde Japonya, ABD, Kanada, İn-
giltere, Fransa, Almanya, Belçika, İspanya,
İtalya, İsviçre, Hollanda, Norveç gibi 50’yi
aşkın ülkede abaküs ile zihinden aritme-
tik eğitimi verilmektedir. Ülkemizde de bu
tür eğitimler verilmeye başlanmıştır. Ancak
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu uygulamaları
yaygınlaştırması, özel kurum ve kuruluşlar
yapıyorsa denetlemesi ve çocuklarımızın
geleceği ile ilgili olarak mesleki tercihlerini
daha nitelikli hale getirmesine yardımcı ol-
ması gerekmektedir. Dersanelerin kapatıla-
cağı bugünlerde, “mental aritmetik eğitimi”
konusunda yeni bir dersane ortaya çıkma-
sına meydan vermeden, okullarımızda seç-
meli veya zorunlu mental aritmetik eğitim-
leri verilmeye başlanmalıdır.
haber
ajanda
Teknoloji
Abaküskullanımınındiğer faydaları şöylesıralanabilir:
Sayıları
kavramayı sağlar. Sayıları somut bir yaklaşımla sezgisel olarak anlama
metodu geliştirir. Hesap işleminin doğruluğuna dair güven tesis eder,
aynı anda gözlemleme yapılabildiği için ondalık sistemin kolayca an-
laşılabilirliğini sağlar. Toplama ve çıkarmayı çok hızlı biçimde abaküs
üzerinde gerçekleştirebilir. Konsantre olma, sabırlı olma ve devamlı olma
gibi özelliklerin gelişimine yardımcı olur. Matematik eğitiminde özgüven
kazandırır. Soldan sağa hesaplamametodunu kullanarak zihinden hızlı
ve pratik hesap yapma ve olasılık üzerinde durma gücünü geliştirir. Kesir-
lerden çok, ondalık sistemüzerine yoğunlaşarak dijital yöntemlere uyum
sağlar. Zihindenmatematik yöntemini geliştirir. Sağ beynin gelişmesini
sağlar. Zihnin gelişmesine yardımeder. Çok basamaklı sayıları kolayca
ifade edebilmeyi sağlar.