Page 74 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

72
aralık
2012
haber
ajanda
>> Geçtiğimiz yıllarda mezun olan bir
öğrencim gözleri görmediği için matematik
ve istatistik gibi sayısal derslerde hesap ma-
kinesi yerine abaküs kullanıyor ve işlemlerin
sonuçlarını hesap makinelerinden de önce
buluyordu. Bu benim dikkatimi çekmişti.
Amerika’daki silikon vadisinde bulunan
Bilim Tarihi Müzesi’ni gezdiğimde, müze
işaretlerle ziyaretçileri yönlendiriyordu.Mü-
zede ziyaretin başladığı yerdeki ilk alet “aba-
küs” idi. Orada, abaküs örnekleriyle birlikte
abaküste hesaplamaların nasıl yapıldığını
anlatan video sunumları da yapılmaktaydı.
İşlemlerin oldukça kolay yapılması dikka-
timi çekti.
Günümüzde Mega Hafıza, MemoRaid
gibi bir takım hafızayı etkin kullanmayı öğ-
reten kurum ve kuruluşların da hesaplama-
larda abaküs kullandırttıklarını ve eğitimi
alan insanların hafızalarında hayali bir aba-
küs meydana getirdiklerini biliyoruz. Diğer
taraftan abaküs, bazı ülkelerde ders olarak
GÜNÜMÜZDE JAPONYA, ABD, KANA-
DA, İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA,
BELÇİKA, İSPANYA, İTALYA, İSVİÇRE,
HOLLANDA VE NORVEÇ GİBİ 50’Yİ
AŞKIN ÜLKEDE ABAKÜS İLE ZİHİN-
DEN ARİTMETİK EĞİTİMİ VERİLMEK-
TEDİR. ÜLKEMİZDE DE BU TÜR EĞİ-
TİMLER VERİLMEYE BAŞLANMIŞTIR.
ANCAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN
BU UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIR-
MASI, ÖZEL KURUM VE KURULUŞLAR
YAPIYORSA DENETLEMESİ VE ÇO-
CUKLARIMIZIN GELECEĞİ İLE İLGİLİ
OLARAK MESLEKİ TERCİHLERİNİ
DAHA NİTELİKLİ HALE GETİRMESİNE
YARDIMCI OLMASI GEREKMEKTE-
DİR. DERSANELERİN KAPATILACAĞI
BUGÜNLERDE,
MENTAL ARİTMETİK
EĞİTİMİ” KONUSUNDA YENİ BİR
DERSANE ORTAYA ÇIKMASINA MEY-
DAN VERMEDEN, OKULLARIMIZDA
SEÇMELİ VEYA ZORUNLU MENTAL
ARİTMETİK EĞİTİMLERİ VERİLMEYE
BAŞLANMALIDIR.
Teknoloji
Abaküsün
yeniden doğuşu
G
EÇENLERDE
izlediğimbirTVprogramında, okul öncesi
yaşta sayılabilecekkadar küçükçocukların 10kadar sayıyı
çokhızlı bir şekilde toplayarakveçıkararakhatasız sonuç
eldeettiklerini gördüm. Çocuklar sayıları hesaplarken, elle-
riyledebir şeyler yapıyorlar gibiydi. Araştırdığımdazihinden
abaküs” kullanarakhesaplamaları hatasızyaptıklarını öğrendim.
okutulmakta ve Hindistan ile Çin’in ön-
cülüğünde birçok ülkenin katıldığı abaküs
yarışmaları düzenlenmektedir.
Bütün bunlar, abaküsün yeniden doğdu-
ğu fikrini veriyor bana. Dünyadaki arılar
yok olduğunda yaşamın da yok olacağı, gü-
neş olmadığında yine yaşamın olacağı gibi
konuları işleyen birçok kitap ve film bulmak
mümkündür. Acaba dünyada elektrik ol-
masa ne olurdu? Cep telefonları çıkmadan
önce tüm numaraları hafızamda tutardım.
İhtiyaç olduğunda ise anında kullanırdım.
Pek çoğunuz da böyle olduğunu hatırlaya-
caktır. Şimdi telefonlar suya düştüğünde,
yedeği olmayanların tüm iletişim numa-
ralarını kaybetmelerini hatırlarız. Halbuki
elektronik hesap makineleri, bizim, işlemle-
rin yapılış biçimlerini öğrenmememiz sonu-
cunu doğurduğu gibi, kaydedici cihazlar da
bilgileri öğrenmememiz sonucunu doğuru-