Page 72 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

70
aralık
2012
HemTürkiye, hemdeyavruvata-
nınÇevreveKültür Bakanlarına,
DenizcilikveSu İşleri Bakanları-
na, ÇevreKorumaMüdürlerine,
KKTCAnkaraBüyükelçisi, İstan-
bul Başkonsolosu, İzmir veMer-
sinKonsolosları veTürkiye’nin
KKTCBüyükelçisi’ne, Kıbrıs’taki
vatandaşlarımıza, doğadostları ve
sivil toplumörgütlerine, geçimini
denizden teminedenKarpazba-
lıkçılarına sesleniyorum: “Lütfen
duyarlı olunuzvebu festivalinyer
değiştirmesi içinhareketegeçiniz.
Sadece ticarî kazanç içinbiyo-
çeşitliliğimizinvehabitatınbozulma-
sına izinvermeyiniz. Geleceğimizin
mahvolmasını onaylamayınız. Bu
çokönemli doğa rezervini kurutan-
lardandeğil, koruyanlardanolunuz.
Ülkenizi, vatandaşınızı sevdiğinizi
gösteriniz, yarınınıza sahipçıkınız!”
göründü...Hem Altın Kumsal’ın altın sarısı
kumulları, hem denizel-karasal flora ve fa-
una için son sağlıklı 261 gün olabilir. Tabiî,
duyarlı davranmazsak.
Ekosistemler “canlı”dır.İçinde barındırdı-
ğı makro ve mikro canlıları ve cansız yaşam
alanlarıyla bir bütün halinde canlıdır. “Sesi
çıkmıyor, direnemiyor ya da bizi dava ede-
miyorlar”diye midir bu zulmümüz? Zulüm-
den öte değil midir susuşumuz? Hak mıdır
başımızı öte yana çevirmemiz?
Henüz geç değil. Bu zulmü önleyebiliriz.
Bilmeliyiz ki yapılan hepimizedir. “Bir ben
ile bir şey olmaz!” demeyelim, hele ki “Bana
ne?!” asla. Bir ben, bir siz, bir de onlar öyle
çok şey yapabiliriz ki… Ben öğrencilerimi
bilinçlendirerek ve bu yazıyı kaleme alarak
attım ilk adımlarımı. Hepimizin adımları
birleşince daha uygun mekân seçimine gi-
dilecektir, eminim.
Ve çağrı!
Festivalin resmi web sitesine (http://
göre, KKTC
Kültür Bakanlığı 26-29 Eylül 2013’teki
etkinliğe bir haftalık izin vermiştir. Bu kat-
liama izin verenler! Yol yakındır, dönünüz!
Belki KKTC’nin turizm potansiyeli ve tica-
retini arttırmak,doğal güzelliklerinizi dünya
ile paylaşmak gibi olumlu hislerle bu etkin-
liğe onay verdiniz. Ancak festivalin, koruma
bölgesindeki Altın Kumsal’da yapılması ka-
bul edilebilir değildir.Bu bir “ekokatliam”dır,
durdurunuz!
Bu tempo, o sakin-dingin-bakir ve tecrü-
besiz Altın Kumsal’a ağır gelir, insaf ediniz!
Bu tür faaliyetlere izin verenleri de,susan-
ları da kınıyorum. 21.Yüzyıl -ne acı ki- para
için her yolun mubah sayıldığı bir asırdır.
Yolunu bulan fırsatı değerlendirecektir hiç-
bir şeyi ve hiç kimseyi düşünmeden. Ancak
neticelerden sorumlu olan, yetkilerini hak-
kaniyet çerçevesinde kullanmayan “sorum-
suz sorumlular” ve “sorunlu sorumsuzlar”dır.
Bu kalabalığın “sanat adı altında ticaret”
yapacak olması beni ürkütüyor. “Altın
Kumsal’da konuşlanmak, kâbustan öte, bir
doğa katliamıdır” diyor Bayram Göçmen.
Ve buna, ruhu ve doğaya saygısı olan herkes
Dur!” demelidir.
HemTürkiye, hem de yavru vatanın Çev-
re ve Kültür Bakanlarına, Denizcilik ve Su
İşleri Bakanlarına, Çevre Koruma Müdür-
lerine, KKTC Ankara Büyükelçisi, İstanbul
Başkonsolosu, İzmir ve Mersin Konsolos-
ları ve Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi’ne,
Kıbrıs’taki vatandaşlarımıza, doğa dostları
ve sivil toplum örgütlerine, geçimini deniz-
den temin eden Karpaz balıkçılarına sesle-
niyorum: “Lütfen duyarlı olunuz ve bu fes-
tivalin yer değiştirmesi için harekete geçiniz.
Sadece ticarî kazanç için biyo-çeşitliliğimizin
ve habitatın bozulmasına izin vermeyiniz.
Geleceğimizin mahvolmasını onaylamayınız.
Bu çok önemli doğa rezervini kurutanlardan
değil, koruyanlardan olunuz. Ülkenizi, va-
tandaşınızı sevdiğinizi gösteriniz, yarınınıza
sahip çıkınız!”
Sonsöz
SilkRouteMüzikFestivali’ninekosisteme
zarar vermeyecek şekilde “yerini değiştirme”
çabasındaki doğaseverler “
altin-kumsaldaki-silk-route-festivali-ne-
hayir”linkiyle ulaşılabilen bir imza kampan-
yası başlattı. İnternet üzerinden düzenlenen
kampanyalarının sağlığı -elbette- tartışılır,
ancak konuyla ilgisi olduğu için bilginize
sunuyorum. Olur ya, damlaya damlaya göl
olur
.
Umutla kalın...
Not:
Silk Route ve Silk Road Festivalleri içerik ve or-
ganizasyon olarak birbirinden tamamen farklıdır. Sözümüz
festivale değil, yapılacağı doğa harikası koruma alanınadır.
Başka yerde yapın, susalım...
Çevre
haber
ajanda