Page 52 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

50
aralık
2012
Analiz
haber
ajanda
la yaptığım tartışmalarda hiç eleştiriye açık
olmadıklarını, fikir ve düşünce üretmekten
de aciz olduklarını gördüm. Yaptıkları iş,
sadece Batılı “pozitivist-ateist-materyalist”
biyologların mantıksız ve tutarsız yorum-
larını tekrar etmekten ibarettir. Hâlbuki
insanlığın ortak malı olan biyolojik gözlem
ve deney verileri aynıyla onların da önünde
durmaktadır.Her nedense bu verilerden öz-
gün bir yorum ve fikir ortaya koyamıyorlar.
Sinan Canan arkadaşımız bunu biraz daha
acıtıcı biçimde Müslüman bilim adamla-
rına soruyor. Ancak Darwincilerin “evrim
teorisi” olarak ortaya attıkları ve “bilimsel”
olduğunu söyledikleri fikirlerin hiçbirisi-
nin canlılar dünyasında bir karşılığı yoktur.
Bunlar, ısrarla EvrimTeorisi’nin biyosferde-
ki çeşitliliği açıklayan tek “gerçek” olduğuna
herkesin iman etmesini istiyorlar. Bazıları
da hâlâ “teori” denilen şeyin insan zihninde
inşa edilen bir fikir olduğunun bile idrakin-
de değil. Öyle ki bunların içlerinde evrim
teorisini tabiatta gözlemlenen bir gerçekliğe
karşılık geldiğini zannedenler var.
StephenW.Hawking “Zamanın KısaTa-
rihi” adlı eserinde “Kuramın varlığı yalnızca
aklımızın içindedir ve başkaca hiçbir gerçekliği
(
herhangi bir anlamda) yoktur” diyor. “Teori”
dediğimiz şeyin, insan zihninin inşa ettiği
bir açıklama olduğunu unutarak bunu bir
ayet”hükmünde görmenin ne kadar yanıltı-
cı olduğu ortada.Oysa tabiatta gözlemlenen
şey “evrim teorisi”değil; “mutasyon”, “varyas-
yon”ve “doğal seçilim”gibi evrime delil olarak
gösterilen gözlemsel ve deneysel verilerdir.
Mesleğinde yere sağlam basan bir üniver-
site hocası olarak, buradan bütün meslek-
taşlarıma, okuyucularıma ve bu konuya kafa
yoran felsefecilere şunu açıkça ifade etmek
isterim ki, kendilerine “evrimci” diyen in-
sanların iddia ettiği gibi bir evrim tabiatta
gözlemlenmiş değildir. Bugünkü açıklanış
biçimi ile bu teorinin dayandırıldığı temel-
ler akla, mantığa ve biyoloji ilkelerine ters
düşmektedir. Bilimin mevcut paradigması
içinde bile tutarlılığı olmayan bu teorinin en
büyük zararını biyoloji bilimi ile uğraşanlar
görmektedir.
Bazı bilim adamlarına göre evrimin ışı-
ğı olmadan biyolojiyi anlamak mümkün
değilken, bazı bilim adamları da bu teoriyi
canlı dünyayı doğru anlamanın önünde bir
engel olarak görmektedir. Her şeyden önce
şu soruyu sormak gerekir: Herkes canlı
dünyayı ve evreni Batı’nın pozitivist-ateist-
materyalist bilim adamları gibi tasavvur et-
mek ve anlamak zorunda mıdır?
Bazı biyologlar evrim teorisini bir ideoloji
gibi militanca savunurken, olayı neredeyse
biyoloji=evrim” noktasına getirmektedirler.
Darwinciler insanın, hayatın,
dünyanınveevreninancak
Darwinci ideolojininbakış açısı
ileanlaşılabileceğine inanmak-
tadırlar. Buyaklaşım, “bilimsel”
olmaktanoldukçauzaktır. Eğer
bir teori yapısal olarak “tartışıla-
bilir” ve “yanlışlanabilir” değilse,
bilimsel dedeğildir. Tartışılmaz
olarakkabul edilenbir fikir ve
düşünce, bilimdendahaçok
ideolojiyeyakındır. İdeolojiler ise
-
ister bilimadına, ister fikir adına
savunulsun- sonuçta insanların
uydurduğubirer “din”dirler. Böyle
olduğu için ideolojiler eleştirile-
mezve tartışılamaz. Ya inanır ya
da reddedersiniz.
GünümüzdeDarwin’in takip-
çileri olanbazı biyologlar, biyolo-
jininen tartışmalı konularından
biri olanEvrimTeorisi’nimutlak
bir gerçekgibi ifadeetmektenve
adetabir ideoloji gibi savunmak-
tanbir rahatsızlıkduymamakta-
dırlar.