Page 50 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

48
aralık
2012
Analiz
haber
ajanda
Prof. Dr. Turan Güven
(
Haber Ajanda Genel Yayın Yö-
netmeni Doç. Dr. Sinan Canan’ın
72’
nci sayıdaki kapak dosyasını)
dikkatlice okuduğumda, fikirle-
rin çoğuna katılmakla beraber,
kantarın topuzunun kaçırıldığını
veMüslümanlara biraz haksızlık
yapıldığını gördüm.
Sinan Canan arkadaşımız,
İslâmdünyasının içinde bulun-
duğu zilletten kurtulmasına kafa
yoran, bu uğurda elinden gelen
gayreti gösteren, inancından ve
ilminden emin olduğumbir in-
sandır. Bu özelliklerini bildiğim
için, onun bu yazıyı bir içmuha-
sebe ve “öz eleştiri” için yazdığını
biliyorum. Zaten yazınınmuhte-
vası da bunu yansıtıyor. Sadece
Darwinizmve biyoloji konusun-