Page 5 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

3
aralık
2012
İlk insana ilk defa sahife iner. Kuşkusuz insan varsa eğer, söz de vardır.
Sahife az fakat söz çoktur. Sözün tabiatında zaten çoğaltma vardır. Hatta
bir sözü eksiltmek bile onu çoğaltmanın başka bir
yoludur. Gün gelir sahife ya unutulur, ya sahifeden
eksiltilir ya da benzeri yerine konur. Söz alıp başını
gider. Gün gelir söz “esas”, sahife ise esasa tâbi
detay kalır. Gün olur söz, sahifenin yerini alır. Hatta
Söz yoksa, sahife yoktur” bile denir.
Çıkarsın Bursa’nın sokaklarına, başlarsın zamanın yıpranmış elleri
ile topladığı hafıza bahçesinin meyvelerinden yemeğe... Her adımda
ecdadın bilge ve hami ruhunun soluklarını hisse-
dersin ensende. Elimi attığım şu yaşlı çınarda kaç
kişinin parmak izi gizlidir; dedem Osman Gazi’nin,
Orhan Gazi’nin, Murat Hüdavendigâr’ın... Acaba
şu bastığım toprak Bizans’tan, Selçuklu’dan neler
gizledi bağrının en kuytularına?
Kur’an’daki kayıp sahifeler
Taşları tuğra, toprağı sikke Bursa
90
62
SERVET HOCAOĞULLARI
RUKİYE YILDIZ ERDOĞMUŞ
48
PROF. DR. TURAN GÜVEN
Darwinizm ve Evrim Teorisi
56
DOÇ. DR. SİNAN CANAN
Darwinizm’in bir din haline
gelmesinde Müslümanların rolü”
başlıklı yazımın yankıları
62
RUKİYE YILDIZ ERDOĞMUŞ
Taşları tuğra, toprağı sikke Bursa
67
VAHİT KOÇ
Çözemedim, çözülmüyor Mihriban!
68
SUNA AKAR
Silk Route ve
güzelim Karpaz
72
DR. NURETTİN ALABAY
Abaküsün yeniden doğuşu
75
MEHMET FATİH ÖZTARSU
Gürcistan hatasını anladı:
Affet bizi Mişa!”
76
SABRİ ÖĞE
Orada, bir ül ke var uzakta! Bizi
bekliyor... Uganda
82
EKREM ÖZBAY
Güneşi denizden doğup denize batan
cennet: Akçakoca
87
SELMA YAZAR
Özgürlük, sınır ve
değerlerin korunması
88
OSMAN KAYAER
Belediye yönetimi
ve asabiye
90
SERVET HOCAOĞULLARI
Kur’an’daki kayıp sahıfeler
92
ORHAN MÜCAHİT
Hayat boyu öğrenme ve
Peygamberimiz’in eğitim metodolojisi
94
PERİHAN SAĞLAM
Çocukta dikkati güçlendirmek için
ebeveynler neler yapmalı?
96
ZEKİYE YALDIZ
Acı
98
GÜLŞEN ASLAN
Elimizde
100
ULUĞ BAYINDIR
Garabet Medya
104
CANSU DEMİRCİ
Kitaplık
108
KERİME YILDIZ
Sinema
112
EMİN ŞEN
Eminimsi
34
22
76
42
40
36
AYLA AĞABEGÜM
Kendini beğenen helâk
olur!
Sessiz çoğunluğun bütün ikti-
darlar devrinde dile getirileme-
yen sesi, bir gün AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş’un Bugün gazetesi-
ne verdiği röportajla gönüllere
bir umut kapısı açıyordu. Numan
Bey’in son cümlesi önemli: “Tabii
bunlar benim şahsi düşüncem…”
Bu düşüncenin gerçekleşmesi sa-
dece Sayın Numan Kurtulmuş’un
gayretiyle olabilir mi? Sayın Nu-
man Kurtulmuş’u yalnız bırak-
mayalım.
MEHMET ŞEKER
Tren gelir, hoş gelir, hem de
çok hoş gelir
Şükürler olsun! Benim gibi orada
demiryolu olmasını isteyenler so-
nunda kavuşacaklar. İyi ama ne-
den bunca yıl beklendi? Kaç hü-
kümet görev yaptı bunca zaman
içinde? Kaç ulaştırma bakanı gel-
di? Kaç yolcu daha çabuk ulaşma-
yı arzu etti? Kaç, kaç, kaç?!
FİKRİ AKYÜZ
Bir 28 Şubat listesi de benden
28
Şubat meselesinde at izi it izine
karıştı. Bununla da kalınmadı; atın
önüne et, itin önüne ot konulmaya
başlandı. Bu konuda pek çok şey
söylendi, söyleniyor… Ama bazı
söylenenleri duyunca kendimi tu-
tamıyor ve kendi kendime söylenip
duruyorum. Evet, bu 28 Şubat ko-
nusunda bir “28 Şubat Mağduriyet
Müzesi” kurulmasını öneriyorum.
Bu müzede sergilenecek ürünler,
eserler, dokümanlar, figürler konu-
sunda bir liste yaptım.
SABRİ ÖĞE
Orada, bir ülke var uzakta!
Bizi bekliyor… Uganda
1962’
ye kadar resmî, ondan son-
ra da gayri resmî olarak İngi-
liz sömürgesi olan ülkenin resmî
ve müşterek dili “kötü” bir
İngilizce’dir. Başka çareleri de yok-
muş. Ülkedeki 15–20 kadar ka-
bilenin her birinin kendi yerel dili
varmış. İngilizce dışında müştere-
ken anlaşabilecekleri başka bir li-
san yokmuş. Nüfusun –tahminen-
kimine göre yüzde 16’sı, kimine
göre yüzde 36’sı Müslüman, yüz-
de 60-70’i de Hıristiyan’mış.
MURAT İLKTER
Vicdansız sistem
Bu fırsatın kriz dönemi kimine
göre Fransız İhtilali’dir, kimine göre
de Rusya’daki Bolşevik İhtilali. Ne
ilginçtir, ne ironidir ki, iki ihtilali sa-
vunanlar da “din, vicdan işidir” de-
diler. Aslında doğru söylüyorlardı.
İki vicdanı bir araya getirecek din-
di. Demek ki iki ihtilalin de vicdan
derdi yoktu. Zaten iki ihtilalin çıktı-
larına baktığımızda daha çok mül-
kiyet, daha çok zulüm, daha çok
aldatma ve daha çok savaş getirdi.
Yani vicdansız sistemlerdi...
KENAN KILIÇASLAN
Zalimlerin defterine
yazılmamak için
Ayrılıkların odağını, dost ve düş-
man tanımı oluşturmaktadır. Bu
da elbette doğru bilgilenmeyle dü-
zelebilecek bir meseledir. Arşivlerin
açılması, her şeyin konuşulabilme-
sinin önündeki engellerin kaldırıl-
ması, ilmî istibdatın izale edilmesi
milletin kenetlenmesini sağlaya-
caktır. Devlet erkânı, ülkenin huzu-
ru için bu hususta bir an evvel kol-
ları sıvamalıdır.
36
42
22
40
76
34