Page 36 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

34
aralık
2012
Analiz
haber
ajanda
ZALİMLERİNDEFTERİNE
YAZILMAMAKİÇİN
AYRILIKLARIN ODAĞI-
NI, DOST VE DÜŞMAN
TANIMI OLUŞTURMAK-
TADIR. BU DA ELBETTE
DOĞRU BİLGİLENMEYLE
DÜZELEBİLECEK BİR
MESELEDİR. ARŞİVLERİN
AÇILMASI, HER ŞEYİN
KONUŞULABİLMESİNİN
ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN
KALDIRILMASI, İLMÎ İS-
TİBDATIN İZALE EDİLME-
Sİ MİLLETİN KENETLEN-
MESİNİ SAĞLAYACAKTIR.
DEVLET ERKÂNI, ÜLKE-
NİN HUZURU İÇİN BU
HUSUSTA BİR AN EVVEL
KOLLARI SIVAMALIDIR.
BİZLERE DÜŞEN İSE HER-
HANGİ BİR ANLAYIŞIN
YOBAZI, MUTAASSIP,
KÖR TAKLİTÇİ OLMADAN
AKLIMIZIN KAPILARINI,
PENCERELERİNİ FARK-
LI BİLGİLERE SIMSIKI
KAPATMAKTAN VAZ-
GEÇMEK VE OKUMAK,
OKUMAK, OKUMAKTAN
İBARETTİR.
G
EÇMİŞ
hakkındadoğrubilgiyenasıl ulaşılır?Busualin
cevabı, toplumdaki ayrışmaları azamî derecedebertaraf
edecekönemdedir. Irk,mezhepveyadingibi enbüyükay-
rışmaalanlarınınhemenhepsindebelirleyici rolüolanbu
husus, eğer sağlıklı bir şekildehalledilebilirse, terör belası
baştaolmaküzere siyasî, iktisadî, dinî birçok sahadabüyük rahatlama-
lar yaşanacağı aşikârdır. Hemmilletinenerjisininbirbirinekarşı kullanı-
larakheder edilmesi veheyecanvedeaşkının israfı önlenmiş, hemde
bastırılmış asıl enerji damarlarınayenidencanverilmişolacaktır.
Çok keskin saflaşmaların varlığı; milletin
bölünmüş kesimlerinin diğerlerine kendile-
rini tamamen kapattığı gerçeği, bu sebeple
bilgi paylaşımının adeta imkânsızlaştığı, or-
taya karşı konulamaz derecede kuvvetli de-
liller getirilse de mutlaka her çeşit belge ve
burhana itiraz etmeye ayarlanmış, otomatiğe
bağlanmış reflekslerin söz konusu olduğu
kabul edilebilir. Böylesine katı bir kamplaş-