Page 35 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

33
aralık
2012
O OLMAZ!..”
B
İR
tartışmaprogra-
mına takıldı gözüm.
Nazlı Ilıcak,Meh-
met Barlas, Altan
Öymen, NagehanAlçı var
ekranda.
Başbakan Erdoğan’ın bir hitabı sırasında
-
bana göre sadece bir parantez içi hükmün-
deki- sarf ettiği sözlerle eleştirdiği Muhteşem
Yüzyıl adlı dizi film, yayına girmeden önceki
tartışmaların aynıyla yine gündeme geldiğin-
den, ekrandaki konuşma da buminvalde.
Ben kanalı açtığımda, tartışma Nagehan
Alçı tarafından şöyle sürdürülüyordu: “Ta-
mam, MuhteşemYüzyıl-Kanunî bir kenara…
Madem, mesela Atatürk’ün bütün özel yaşan-
tısını da içine alan bir dizi yapılsa ya...” Alçı
sözünü tamamlamamıştı ki devreye Altan
Öymen girdi: “O olmaz!”
Geçen ayki yazımızda belirtmiş olduğu-
muz “muhafazakâr laik” görüntü işte tamda
buydu. Hani birilerinin “Ecdatsa Kanunî de,
Abdülmecit de ecdat!” lafına, sanki Nagehan
Alçı “Atatürk de…” diyerek ek yapar gibiydi.
Fakat mesele ecdattan haber verme olma-
dığından iki ismin aynı düzlemde yan yana
getirilmesi Öymen ve Öymen gibiler için
imkânsız”dı.
Çocukken saçma olduğuna inandığım
bir sorgulama vardı. “Hangi dindensin?”
diye sorulduğunda “Müslümanım” dersen
kızarlar, “Olmaz! ‘ElhamdülillahMüslüma-
nım’ diyeceksin” derlerdi. Yakında bu tarih
ayarcısı, kimlik bekçisi zevat sayesinde “Çok
şükür laikim” denirse şaşırmayın. Bizden
söylemesi…
TEKZİP:
Sahibi eski bir
Maocu olan gazeteye partimizi
dizayn ettirmeyiz.
ZAYİ:
Gözü yaşlı kimselere,
aslında nelere ağlamaları ge-
rektiği konusunda ayar çekme-
ye çalışırken aklımı kaybettim.
Hükümsüzdür.
ELEMAN:
Yayınlanmakta
olmasına karşın engellenmek
istenen dizimizi körü körüne
savunacak fikirbazlar aranıyor.
Yüksek kariyer, dolgun maaş
garantili, yemek ve yol dahil.
SATILIK:
Her türlü mühim-
mat ve ceset gömmeye uygun
toprağıyla şehrin gürültüsün-
den uzak, nezih, imara en az
100
yıl kapalı arsa. Yanında
orman da var. (İşte orman!)
KİRALIK:
Her türlü eylem
ve protesto için pankart,
afiş, bayrak, siyah çelenk ve
hatta masa-sandalye kiralanır.
Oturma eylemlerini kuru taşa
oturarak yapmanıza gerek yok,
bizi arayın. (Ayrıca açlık grevle-
rine tedbiren ambulansımız ve
aşçımız piknik tüpüyle hazırdır.)
,
VIP OLSUN!
inanmamı bekliyorlar” diyor. Özel ha-
yatınız kadar yorumlarınız da çarpık
kuzum! Mamafih bu mertebede yılgın
olduğunuzu tahayyül dahi edememiş-
tik. En güzeli mi siz Tokyo’ya avdet edi-
niz. Hembiletiniz bizden olsun…
Fazıl Say’ınbukonuşmalarını Yılmaz
Özdildeeleştirmiş.BununüzerineFazıl
Say da kendi köşesinden Özdil’i. Fazıl
Say’ın katıldığı programa günler sonra
Yılmaz Özdil de katıldı. Kendisine, Fa-
zıl Say’ın kendisi hakkında yazdıkları
sorulunca Özdil “Ben Fazıl’a kızmam.
Yazabilir, hakkıdır” diye cevap verdi. Bu
babacan tavırlı cevap şöyle sürdü: “Ga-
zetecilikte olur böyle şeyler.”
Ne bu şimdi?! Futbol maçındamıyız?
Profesyonellikte olur böyle şeyler”,
değil mi? Bu profesyonellik, işin hangi
manasında?
FAZIL SAY’IN KONUŞMA-
LARINI YILMAZ ÖZDİL DE
ELEŞTİRMİŞ. BUNUN ÜZE-
RİNE FAZIL SAY DA KENDİ
KÖŞESİNDEN ÖZDİL’İ. FAZIL
SAY’IN KATILDIĞI PROGRA-
MA GÜNLER SONRA YILMAZ
ÖZDİL DE KATILDI. KENDİ-
SİNE, FAZIL SAY’IN KENDİSİ
HAKKINDA YAZDIKLARI
SORULUNCA ÖZDİL
BEN
FAZIL’A KIZMAM. YAZABİ-
LİR, HAKKIDIR”
(
Ser)seri ilanlar