Page 32 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

30
aralık
2012
Gündem
haber
ajanda
28
Şubat
süreci öncesin-
de, işte en başından beri
gerçekleştirilemeyen
millîleştirme kısmen ye-
rine getirildi ve “Kemal”
ismi kullanıldı. Çok da
Gündüz-Kalkancı-Şahin
isimlerini zikretmeye ge-
rek yok. Daha basit ama
daha da önceye götüren
ikramlarla seyahatimize
devamedeceğiz. Mesela
bir adamın dönemin tam
da yay gibi gerildiği zaman-
daki 10Kasım törenlerin-
de Anıtkabir’deki devlet
erkânına elindeki Kur’an
ile atılarak “Putlara tapma-
yın! Putlara tapıyorsunuz!”
diye haykırışını hatırlıyor-
sunuz, değil mi?
***
Eğer
fikriyatınızı
millîleştiremezseniz, mille-
tin fikri olamazsınız. Fakat
en başta değindiğimiz gibi
azınlıkla da olsa dip dalga-
yı yakalayanlar cesaret alır-
lar. Selahattin Demirtaş’ın
AbdullahÖcalan’ın hey-
kelini dikeceğiz” çıkışına,
Başbakan’ın “Bunlar ancak
beton dökerler… İşte şimdi
CHP’den bir farkınız kal-
madı” diye cevap vermesi
konunun sanırım tamda
anlaşılamayan sözüdür.
CHP’nin ise Başbakan’ın
sözlerini “KorkusuAtatürk,
Apo heykeli filan değil” gibi
bir sözle yorması, maalesef
aynı stratejik tuzağa düştü-
ğünü gösterir. Cümle anla-
şılmamış lakin yine cevap
verilmiştir. Başbakan’ın
aynı konuşmada “Bunların
heykelleri bu topraklarda
kaide bulamaz” cümlesi
bütün cümlenin çözüldü-
ğümühimyerdir.
DEZENFORMASYONA
UĞRATILMIŞ “SOL”UN
HEYKEL POLİTİĞİ
S
ANIRIM
sol” kavramının ilk
öğrenildiği günden bu yana
Türkiye’de kuşanılan, sığınılan,
tartışılan, kapışılan, dallandırılan
sol fikir mülahazası - sıkıntılı
bir şekilde, karşısına oturtulan cephenin bile
stratejisini asla çözümleyemeyeceği- birta-
kım düğümlerle kilitlenmiş olarak kalacak.
Bu düğümlerin artık yalnız “iki ileri, bir geri”
planını temsil etmekle kalmadığını söylemek
de mümkündür.
Sol politik düşüncenin aksiyon tırmanış-
larının hepsinin var olan egemen yapının
yıkılması hedefinde ancak dip tepkilerin
(
dalgaların) canlandırılmasına bağlı olduğu
görülmektedir. Bu canlandırma işleminin
yapılandırılmasının şartı ise, dip tepkinin
millîleştirilmesidir. Yani milletin kurumsalı
olan devlet, nasıl milletin ihtiyacından do-
ğuyorsa, yine milletin reaksiyonlarıyla gelgite
uğrayabilir, yıkılabilir. Millîleştirme işlemi-
nin gerçekleştirilememesi durumunda dip
dalgalara rastlanılmamıştır. Bu millileştirme
işleminin bütün millet tarafından kabulle-
nilmesine gerek yoktur. Halk içinde azınlık