Page 30 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

28
aralık
2012
Prof. Dr. İdris Bal
*
Siyaset
haber
ajanda
Bu olayın tabiî ki siyasi olarak da tartışılması, Meclis’e getirilmesi, BDP’li vekillerin
dokunulmazlıklarının tartışılması, hatta Meclis onay verirse kaldırılması da demok-
rasinin bir gereğidir. “BDP’li vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılırsa, şiddet ve terör
daha da artar” söylemi, yine terör örgütünün propagandasıdır. Kısacası, demokrasi-
ler insanların yaptıklarının yanlarına kâr kaldığı ve sonuna kadar suiistimal edilebile-
cek rejimler değildir.
Demokrasiler-
de partilerin
yetkili organ-
ları bulunur.
Partiler kendi
kararlarını bu
yetkili organlar
eliyle alırlar,
yani özerktir-
ler. Demokra-
silerde partiler
kendi yetkili
organlarının al-
dığı kararlar dı-
şındaki başka
yerlerde, illegal
örgütler tara-
fından alınan
kararları asla
uygulamazlar.
Yani “demok-
ratik özerlikten
bahsetmeden
önce kendileri
özerk olurlar”.
BDP’li
vekillerin
dokunulmazlığı
kaldırılmalı mı?
D
EMOKRASİ
dendiğinde, aklımıza ifade
hürriyeti, örgütlenmehürriyeti, fikirlerin
çatışması, çoğulculuk, şeffaflık, hesapve-
rebilirlikgibi ilkeler gelmektedir. Bazıları
isedemokrasiyi, neredeyseher şeyi ya-
pabilecekleri, her şeyi söyleyebilecekleri veaslında so-
nunakadar suiistimal edebilecekleri bir yönetimbiçimi
olarakgörmek istemektedirler. Demokrasilerdeher şey
söylenebilir, yapılabilirmi?Demokrasiler sonunakadar
suiistimaleaçık, kendini koruyamayan rejimlermidir?
Demokrasi; eksikliklerine,
aksaklıklarına, tartışılabilecek
yönlerine rağmen insanoğ-
lunun günümüze kadar icat
ettiği en ileri ve en gelişmiş
yönetim biçimidir. Bu en ile-
ri yönetim biçiminin varlığını
devam ettirebilecek araçlar-
dan yoksun olması ve kendi-
sini sonuna kadar suiistimal
ettirmesi asla düşünülemez.