Page 26 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

24
aralık
2012
Metin Külünk
*
Analiz
haber
ajanda
>> Bu çöküş, İsrail’in Ka-
sım ayı içerisindeki iki “çılgın”
adımı ile hızlanmış durumda.
Ben konjonktüre uymam,
konjonktür bana uysun” di-
yerek “2009 Dökme Kurşun
Saldırısı”ndan sonraki en sert
katliamını “Bulut Sütunu”
operasyonu ile gerçekleştiren
İsrail, Türkiye’nin de dahil
olduğu bölgesel koalisyonun
aktif diplomasi ve seri dış
politika hamleleri karşısında
eski propaganda makinesini
çalıştıramadı. Onlarca yıldır
sadece savaşın diliyle konuşan
ve bu yolla bölgeyi manipüle
eden İsrail, ortak barış tavrı ve
küresel vicdanın bu sefer her
zamankinden daha çok yüksek
sesle dile gelip baskın çıkması
sonucu, Gazze’ye planladığı
kara saldırısını dahi yapama-
dan, dolaylı da olsa Hamas’la
masaya oturup ateşkeste an-
laşmak zorunda kaldı. Daha-
sı İsrail, Türkiye ile Mısır’ın
-
geçmiş dönemdeki rekabet
anlayışı yerine- işbirliği ve or-
tak hareket etme kabiliyetini
edindiklerini göstermesi açı-
sından vesile oldu.
Başbakanımızın Mısır ziya-
Davos’ta Başbakanımız tüm
dünyanın gözü önünde Şimon
Peres’e “Siz öldürmeyi iyi bilirsi-
niz” derken, aslında onlarca yıldır
dünyanın söylemediğini ifade
etmiş ve vicdanların sesi olmuş-
tu. O gün “Yandık, bittik, İsrail
bunu yanımıza bırakmaz” di-
yenler, bugün hangi bahanelerin
ardına saklanıp AK Parti’ye olan
kinlerini kusuyorlar? Açıktır ki AK
Parti döneminde izlenen Türk dış
politikası, tarihin doğru yerinde
ve halkların yanında bir duruş
sergileyerek trenin ilk vagonunda
yerini almış, küresel vicdanın söz-
cülüğünü yerine getirmiştir.
Bu çöküş, İsrail’in Ka-
sım ayı içerisinde-
ki iki “çılgın” adımı
ile hızlanmış durum-
da. “Ben konjonktü-
re uymam, konjonktür
bana uysun” diyerek
“2009
Dökme Kur-
şun Saldırısı”ndan son-
raki en sert katliamını
Bulut Sütunu” ope-
rasyonu ile gerçekleş-
tiren İsrail, Türkiye’nin
de dahil olduğu böl-
gesel koalisyonun ak-
tif diplomasi ve seri dış
politika hamleleri karşı-
sında eski propaganda
makinesini çalıştırama-
dı. Onlarca yıldır sade-
ce savaşın diliyle konu-
şan ve bu yolla bölgeyi
manipüle eden İsrail,
ortak barış tavrı ve kü-
resel vicdanın bu se-
fer her zamankinden
daha çok yüksek ses-
le dile gelip baskın çık-
ması sonucu, Gazze’ye
planladığı kara saldırısı-
nı dahi yapamadan, do-
laylı da olsa Hamas’la
masaya oturup ateş-
keste anlaşmak zorun-
da kaldı.
reti sırasında gördüğü ilgi, Ka-
hire Üniversitesi’nden bölgeye
ve dünyaya verdiği mesajlar,
Türkiye-Mısır ilişkilerindeki
yeni boyutu göstermesi açı-
sından önemliydi. İsrail’in
bölgedeki siyasi yalıtılmışlığı
kırmadaki iki önemli dayana-
ğı Mısır ve Türkiye’yi kaybet-
mesi, İsrail’deki mevcut elitin
siyasi ve stratejik körlük için-
de olduğuna dair de önemli
bir işaret. Ama İsrail’in yeni
oluşacak düzenin kaybedenle-
rinden biri olduğu, BM Genel
Kurulu’nda Filistin’in “Üye
Olmayan Gözlemci Devlet”
statüsüne yükselmesine yöne-
lik oylama ile açığa çıktı. Bu
oylamada 138 devlet Filistin
lehine karar vererek, onu “de
facto” devlet olarak tanımlar-
ken,ABD ve İsrail’in de içinde
bulunduğu adacık ve devlet-
çiklerden oluşan sadece 9 ülke
hayır” oyu verdi.
Bu durum, bir zamanlar
dünyayı arkasından sürükle-
yen ABD ve kayıtsız şartsız
dünyanın desteğini alan İsrail
için açık çek döneminin ka-
pandığının en açık ifadesiydi.
Ne ABD, ne de İsrail artık
A
RALIK
2010’
da başlayan Arap
Baharı/Devrimleri sürecinin en
önemli kaybedeni, bölgesel an-
lamda tümdestek noktalarını
kaybeden İsrail oldu. Soğuk Savaş
döneminde İsrail’in kurduğu tümaçık/gizli itti-
fak ilişkileri, Arap coğrafyasındaki diktatörlerin
bir bir koltuğundan olması, diğer ülkelerdeki
yönetici elitin ise değişimkarşısında yön değiş-
tirmek zorunda kalması, İsrail’in bölgedeki tüm
stratejik derinliğini çökertmiş durumda.