Page 21 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

19
aralık
2012
Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen
rına karşı sevecenbir dav-
ranışmı sergiliyor, yoksa
yazdığı veuyguladığı se-
naryolarla onlarınarasında
binyıldır var olankardeş-
liği mi bozmaya çalışıyor?
Mutlakmanada “yanlış”
olanbir kavramı “doğruy-
muş gibi” sürekli olarak
kullanmanınderindevlet
olarak nitelenenuru, tü-
mörü, mikrobu, çeteyi, dar-
becileri meşrulaştırmaktan
başka kimene faydası var,
söylermisiniz?
Bumilletin sevdası olan
devleti ebedmüddet çiz-
gisindeyaşatabilmemiz
içingüçlükılmaya, devleti
güçlü kılabilmek içinüze-
rine giydirilenve devleti
görünür hale getiren siste-
mi olabildiğince insanileş-
tirmeye, bu insani sistem
çerçevesinde devleti yuva
sıcaklığında insanımıza
takdimetmeye ve sev-
dirmeyemecburuz. Buda
millet olarak birbirimize
hürmetle, muhabbetle sa-
rılmamızı gerekli kılar.
ALIDIRBUMİLLET
müze Ergenekon çetelerinin bu ülkede yap-
mak istedikleri gibi...
Nerede o milletler?
Konuya neresinden yaklaşırsak yaklaşa-
lım, ismiyle müsemma olacak şekilde “dev-
let” gibi bir devletin sahibi, kesinlikle kişiler
ve gruplar değil, milletin bizzat kendisidir.
Bunun içindir ki bir devletin yöneticileri,
velev ki o yöneticiler o devletin kuruluşun-
da çok önemli görevler üstlenseler ve hatta
kuruluşta başrolü oynasalar bile, o devletin
yıkılışına göz yummaya, seyirci kalmaya ve
üstüne üstlük bir de yıkılışa karar vermeye
hiçbir şekilde ve hiçbir şartta yetkili de-
ğillerdir. Böyle bir fiilin sahibi olan kişiler,
bütün dünya milletlerinin sözlüklerine göre
su katılmamış birer haindirler. Çünkü bir
devletin yıkılışı, o devletin sahibi olan millet
için çoğu zaman dünyanın sonu olmuştur.
Nitekimdevletlerinin yıkılışına seyirci ka-
lan ve bu yıkılışı durduramayan milletler, ta-
rih içindeki varlıklarını sürdürememişler ve
tarihin tozlu sayfalarına kaydedilmek üzere