Page 20 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

18
aralık
2012
Kapak
haber
ajanda
Devletlerininyıkılışına
seyirci kalanve buyıkılışı
durduramayanmilletler,
tarih içindeki varlıkları-
nı sürdürememişler ve
tarihin tozlu sayfalarına
kaydedilmek üzereyeryü-
zünden silinip gitmişlerdir.
Örnekmi istersiniz?Hani
Roma’ya kankusturan
Hannibal’inKartacalıları,
hani Avrupa’yı kasıp ka-
vuranAtilla’nınHunları
vehani Tarık binZiyad’ın
Endülüs’ü?
Şimdi bir kez daha soralım:
Derindevlet denilen illegal
yapı, devletingücüne güç
mü katıyor, yoksa devleti
zafiyetemi uğratıyor? De-
rindevlet denilen illegal
yapı, buülkenin insanları
arasında adil bir yönetim
kurmanınmı, yoksa -zaten
doğrudürüst işlemeyen-
yargı sistemini daha da
bozmanınve adaleti dina-
mitlemeninmi peşindedir?
Derindevlet denilen illegal
yapı, buülkenin insanla-
DEVLETİNE SEVD
D
EVLET,
tıpkı bir yuva
gibidir. Nasıl ki bir yuvayı,
iki karşı cinsin arasındaki
beğenme, hoşlanma, sev-
me ve bağlanma gibi ruhî
özellikler kuruyorsa ve bu özellikler karşılıklı
olarak sürdürüldüğü sürece kurulan bir yuva
devam etme imkânına sahip olabiliyorsa;
bir milletin fertleri de birbirlerini beğendik-
leri, birbirlerinden hoşlandıkları, birbirlerini
sevdikleri ve birbirlerine bağlandıkları ölçü-
de gönüllerini yakınlaştırıp güçlerini birleş-
tirirler ve sevdaları olan devletlerini kurar-
lar. Sonra da bu devletlerini ebedileştirirler,
ebed müddet” haline getirirler.
Eğer bir devletin yöneticileri -gerek ken-
dileri, gerekse devletin asıl sahibi olan millet
için- böyle bir birliktelikte yarar görmüyor-
larsa, o devletin yıkılmasına göz yumarlar,
seyirci kalırlar, hatta yıkılışa yardımcı bile
olurlar ve el birliğiyle o devletin ipini çeke-
rek yıkılışını hızlandırırlar. Böylece “devlet
yıkıcıları” olarak tarihin tozlu sayfalarında
yerlerini alırlar. Tıpkı başlangıçtan günü-