Page 112 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

110
aralık
2012
Sinema
haber
ajanda
>> James Bond serisi, 1962
yapımı “Dr. No” ile başladı. Aynı
yıl, ünlü İngiliz ajanı Lawrence’in
1.
Dünya Savaşı’ndaOsmanlı
Devleti’ne karşı faaliyetlerini
konu alan “Arap Lawrence” filmi
de çekildi ve 1963’te 7 dalda
Oscar aldı. Bana göre buhadise,
Batı’nın sinema silahı ile yeni
bir “Haçlı Seferi” başlatmasının
tarihidir. Filmdeki yanlışlar ve ifti-
ralar, Lawrence’inArabistan’daki
faaliyetleri kadar yıkıcı.
Araplar’ınOsmanlı’ya karşı
ayaklanmasında başrol oynayan
Lawrence, Deraa Bölgesi’nde
başarısız olduve halkı ayaklandı-
ramadı. AnılarındaDeraaMuta-
sarrıfı HacimMuhiddinBey’in
kendisine tecavüz ettiği iddiasın-
da bulunarak bubaşarısızlığının
intikamını aldı. Bu iddia, seyrede-
ni Türk düşmanı yapacak kadar
tesirli bir şekilde filmde işlendi.
BuTürk düşmanı filmin
ardından, ikinci Bond filmi ile
Türkiye’ye uzatılan zeytindalı ise
çok ilginç. Çünkü filmde, Bond,
Türk ajanlarla ortaklaşaRuslar’a
karşı hareket etti. Kahvesini “orta”
isteyecek kadar da kültürümüze
aşinaydı. Türkiye adına akılda
kalacak en ilginç sahneler ise, iki
çingene kızınınbir erkek için kav-
gası, araya girenBondve kavgayı
kesipBond’un koynuna giren
kızlar. Alın size Türkiye tanıtımı.
1999
yapımı “DünyaYetmez”
ise akıllara ziyanbir film. James
Bond İstanbul’uyerle bir olmak-
tan kurtardı. Bir Rus ajanının -Kız
Kulesi’nin altında- patlatacağı
plütonyumbombasına engel
oldu. Dikkatinizi bir noktaya
çekmek istiyorum: 1997 yapı-
mı “KomploTeorisi” filminde,
Türkiye’de suni bir depremolaca-
ğındanbahis vardı. 1999’da dep-
remoldu. Depreminbir Amerika-
İsrail ortak yapımı TESLAdeneyi
olduğu iddiaları ortaya atıldı.
Canım, adamlar yapacakları
depremi filmde söyleyip kendile-
rini ihbar edermi?! Olurmuhiç?”
ARAPLAWRENCE
ve
JAMESBOND
İNGİLİZLER İÇİN BİZ,
ÇOKOMİLK” GİBİYİZ. ELE
GEÇİRİNCE HAPUR HUPUR
YİYECEKLERİ ÇOKOMİLK.
HİÇ AKILLARINDAN ÇIK-
MIYORUZ. OYSA BİZ ONLA-
RI ÇOK KOLAY UNUTTUK.
NE HAÇLI SEFERLERİ’Nİ,
NE BABÜR ŞAH’IN YADİ-
GARI HİNDİSTAN TÜRK
DEVLETİ’Nİ ELE GEÇİRİNCE
YAPTIKLARI VAHŞETİ, NE
DE CHURCHİLL’İN -ÇANAK-
KALE HARBİ’NDE- ZEHİRLİ
GAZ KULLANMAYI SAVU-
NURKEN “TÜRKLER İNSAN
DEĞİL” DEYİŞİNİ HATIR-
LIYORUZ.
HER TÜRLÜ
REZİLLİKLERİNE RAĞMEN
HANEDANINA HAYRANIZ.
ROBİN HOOD SANKİ BİZİM
KAHRAMANIMIZ.
AJANLA-
RI BAŞ TACIMIZ. NEDEN?
ÇÜNKÜ BİR HAÇLI SEFERİ
OLARAK SİNEMA, FİKİR-
LERİMİZİ VE DUYGULARI-
MIZI İĞFAL ETTİ, ETMEYE
DEVAM EDİYOR.
T
ÜRKİYE’DEN
bir James Bond daha geldi geçti. Gurur-
luyuz, mutluyuz. James Bond filmlerinin başlamasının
50.
yılı hepimize kutlu olsun... 25. Bond filmi “Skyfall”u
seyretmedim. İstanbul’daki çekimlerin hoş olmayan
görüntüler içerdiği ile ilgili eleştiriler okudum. Merak bu
ya, “Acaba daha evvelki Bond filmlerinde İstanbul nasıl gösterilmiş?”
diye onları bulup seyrettim. 1963 yapımı “Rusya’dan Sevgilerle” ve
1999
yapımı “Dünya Yetmez” filmlerinde de İstanbul var.
demeyin. Olur olur!
KodAdı Kılıçbalığı” adlı
filmde, amaçları için gerekirse
gökdelenleri yerle bir edecekleri-
ni söylediler. Sonra İkizKuleler’i
yerle bir ettiler. Yine de bütün
dünya, hadiseninmüsebbibinin
Arap teröristler olduğuna inandı.
Ruslar’ınMarmara’da bomba
patlatma teşebbüsünü konu alan
bir Bond filminin, 17Ağustos’taki
depremin ardından gösterime
hazır olmasının tesadüf oldu-
ğuna inanmak, Polyanna’yı
bile güldürür. DünyaYetmez’in
sonunda ajanımız, Bond kızı ile
kadeh kaldırdı ve şöyle dedi:
Christmas’ı hep İstanbul’da
kutlamayı istemişimdir.”
Ne demek?! Dükkan senin…
İnsandüşünmeden edemiyor,
AcabaKızKulesi gibi özel bir
mekanda sadece filmmi çek-
tiler?” diye... “Olmaz” demeyin.
James Bond’unmucidi, yazar
IanFleming de bir İngiliz ajanıydı
ve 6-7 Eylül (1955) Olayları’nda
Beyoğlu’ndaydı. İnterpol toplan-
tısı için geldiği oteldenneden
ayrıldığını ise şöyle açıklamıştı:
“15
dakika katıldım, sıkıldım.
Seccade almak içindışarı çıktı-
ğımda olaylarmeydana geldi.”
Hiç seccade almaya çıkan adam
kötüolurmu? İlginç, değilmi?
İngilizler içinbiz, “çokomilk”
gibiyiz. Ele geçirince hapur hu-
pur yiyecekleri çokomilk. Hiç
akıllarından çıkmıyoruz. Oysa
biz onları çok kolayunuttuk. Ne
Haçlı Seferleri’ni, ne Babür Şah’ın
yadigarı HindistanTürkDevleti’ni
ele geçirince yaptıkları vahşeti,
ne de Churchill’in -Çanakkale
Harbi’nde- zehirli gaz kullanmayı
savunurken “Türkler insandeğil”
deyişini hatırlıyoruz. Her türlü
rezilliklerine rağmenhanedanına
hayranız. RobinHood sanki bi-
zimkahramanımız. Ajanları baş
tacımız. Neden? Çünkübir Haçlı
Seferi olarak sinema, fikirlerimizi
ve duygularımızı iğfal etti, etmeye
devamediyor.
James Bondhayranları için ib-
retli bir hikaye anlatayım. Ayniyle
vaki... Vaktiyle Söğüt’e gidenbir üst
düzeypolitikacı, Kayıboyu’ndan
bir yaşlı ile sohbet ederken -iltifat
olsundiye- “Amca damaşallah
Churchill gibi” demiş. Amca ise
Bana bak! BenOsmanlı’yım. Beni
İngiliz gavuruna niye benzettin?”
diye kızmış.
Elinoğluhiçbir filmi boşuna
yapmıyor. James Bond takımelbi-
seli, kravatlı Lawrence’denbaşka
biri değil. Kahveyi de orta içiyor.
Bunu aklınızdan çıkarmadan
seyredin lütfen.
Unutmadan, Adele’in seslendir-
diği tema şarkısı “Skyfall” çok iyi.