Page 109 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

107
aralık
2012
UNESCO’da Itri
besteleri yankılandı
BÜYÜK
Türk bestekarı Buhurizade
Mustafa Efendi'nin (Itri) ölümünün 300.
yılı nedeniyle Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tara-
fından ilan edilen ''2012 Itri Yılı'' etkinlik-
leri kapsamında UNESCO binasında kon-
ser düzenlendi.
Itri'nin 13 eserinin seslendirildiği kon-
sere, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin
Burcuoğlu, UNESCO'ya üye ülkelerin bü-
yükelçileri ve temsilcileri katıldı.
Yaklaşık 45 dakika süren ve Itri'nin
birbirinden önemli eserlerinin seslendi-
rildiği konser sonunda izleyenler uzun
süre alkışladı. Konserin ardından verilen
resepsiyonda, Türk mutfağına özgü ye-
mekler sunuldu.
Mevlana
“739.
Vuslat Yıl Dönümü”nde
anılıyor
MEVLANA’
nın 739.
Vuslat Yıl Dönümü Ulus-
lararası Anma Törenleri,
Hoşgörü ve Sevgi Yü-
rüyüşü” ile başladı.
Kent merkezinde-
ki Alaaddin Caddesi’nde
yapılan “Hoşgörü ve Sevgi Yürüyüşü”ne,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yar-
dımcısı Halil Etyemez, Konya Valisi Ay-
dın Nezih Doğan, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti
Konya Milletvekilleri Ayşe Türkmenoğlu,
Mustafa Kabakcı, Cem Zorlu, Mevlana’nın
22.
kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk
Tasavvuf Müziği Topluluğu bünyesin-
deki semazenler ile çok sayıda vatan-
daş katıldı.
İlk olarak cadde üzerinde Mevlana ile
Şems-i Tebrizi'nin buluştuğu noktaya
yerleştirilen Meracel Bahreyn kandili ya-
kıldı. Genelkurmay Başkanlığı Mehteran
Bölüğü eşliğinde yapılan yürüyüş sırasın-
da, Konya Valiliği önünde konser verildi.
Mevlana Müzesi önünde sona eren yürü-
yüşün ardından müze gezilerek, gülbang
duası edildi. Daha sonra çocuk semazen-
ler, müze içinde sema gösterisi yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile Medeniyet ve Kültür Araştır-
maları Merkezi işbirliğiyle Legect
Ottoman Holel’de gerçekleştiri-
len sempozyumda öğretim gö-
revlileri ile sanatçılar da yer aldı.
Hilmi Yavuz ile askerde ta-
nıştığını belirten Bakan Günay,
Sevgili Yavuz, bizim anlamak-
ta zorlandığımız derin bir bilgi
yoğunluğu ile güzel anlatılar ve
araya şiirsel söylemler katan il-
giyle dinlediğimiz bir ağabeyimiz
oldu” diye konuştu.
Ünlü şair Hilmi Yavuz’un dize-
lerinden bahseden Günay, “Şiirini
okuduğumda bu dizeler gözlerimi
ve ellerimi yaktı. Son zamanlar-
da yapmış olduğu röportajları in-
celediğimde gerçekten aradığımı
bulduğumu hissettim. Çünkü ger-
çekten bir grup insan aramaktan
Aşık Veysel’i canlandıran tiyat-
ro sanatçısı Kazım Sinan Demi-
rer, AA muhabirine, tiyatro sanat-
çısı Tulga Serim ile Aşık Veysel’in
yaşamından ve kendisiyle yapılan
röportajlardan elde ettikleri bil-
giler ışığında derledikleri oyunun
prömiyerini 26 Ekim 2009’da ger-
çekleştirdiklerini kaydetti.
Oyun için Aşık Veysel hakkın-
da yaklaşık bir yıl araştırma yap-
tıklarını hatırlatan Demirer, şöyle
konuştu: “Bozkırın içinde yoksul-
lukla yetişen ve mütevazi Aşık
Veysel’i ‘Dost’ oyunuyla, tekrar
canlandırdık. ‘Bir-iki hafta oyna-
rım sonra oyun kalkar’ diye düşü-
nüyordum... Ancak 97 oyunda 20
bin kişiyi Aşık Veysel ile buluş-
turdum. Bu kadar sevileceğini bil-
miyorum. Seyirci oyundan sonra
salondan gitmiyor. Selamımı ve-
riyorum, seyirci gitmiyor, ben de
Şair Hilmi Yavuz’un
sanatının60. yılı kutlandı
Aşık Veysel
tiyatroylaBelçika’da
Ş
AİR
Hilmi Yavuz`un sanat hayatındaki 60.
yıl dönümü kutlaması çerçevesinde gerçek-
leştirilen sempozyuma Kültür ve TurizmBa-
kanı Ertuğrul Günay, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Hüseyin Çelik ve İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu da katıldı.
E
SKİŞEHİR
Büyükşehir Belediyesi Şe-
hir Tiyatroları’nın, ünlü halk ozanı Aşık
Veysel Şatıroğlu’nun yaşamını konu alan
Dost” adlı tek kişilik oyunu, 27-29Mayıs’ta
Belçika’da sahnelenecek
vazgeçmedi ve bu yüzden hüz-
nün galiba en çok bize yakıştığını
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Hüseyin Çelik de, “Sevgi-
siyle, şefkatiyle hayatına sevgiyi
ve insan sıcaklığını oturtan, is-
miyle müsemma olan bir insan-
dan söz ediyoruz. Ama yanlışlar
karşısında, haksızlıklar karşısında
durmasıyla, eleştirileriyle, izze-
ti nefis sahibi gündemde olan ve
bu tarafına baktığımız zaman da
Yavuz soy ismiyle çok uyum içe-
risinde olan çok büyük üstattan
bahsediyorum” şeklinde konuştu.
Sanat hayatındaki 60. yılı kut-
lanan Hilmi Yavuz ise, “Benim
için söylenen sözlere en azından
teşekkür etmek ve onlara bu gü-
zel ifadelerinden dolayı şükran-
larımı sunmak için buradayım.
Lütfedip bugün burada bu top-
lantıya katılma inceliğini göste-
ren değerli dostlarımın hepsine
şükranlarımı ve minnetlerimi su-
nuyorum. Bizim toplumumuz as-
lında ölü seven bir toplum oldu-
ğu için İhtifalci Ziya diye birisi
müesseseleşmiştir. Ölenlerin ar-
dından onları anmak için yapılan
toplantıları düzenleyen kişidir.
Toplumda İhtifalci Ziya varsa, o
toplum ölü seven bir toplumdur.
İhtifale ihtiyaç yoksa eğer o top-
lum gerçekten ölü seven bir top-
lum değildir” dedi.
gidemiyorum. Oyun, seyirciyi et-
kiliyor. Oynadıkça ‘Aşık Baba’nın
gönlüne giriyorum. Oyunda söy-
lediğim türkülere herkes eşlik edi-
yor.”